Vítajte na mojej stránke

Som rada, že si otvorila moju stránku. Cíť sa tu dobre a budem rada ak napíšeš komentár. Píšem tu články na ktoré rada spomínam a ktoré ma zaujímajú. Nájdeš tu z každého trošku. Prajem ti krásny deň.

19. 4. 2012

maturitné témy z nemčiny aj s prekladom

                                                               Bratislava

- ist die Haupstatdt der Slowakei, ist ein kulturelles, wirtschafliches und politisches Zentrum.
-je to hlavné mesto Slovenska, je to kultúrne, hospodárske a politické centrum.
Es hat eine halbe Million Einwohner. Es ist der Sitz der Regierung, des Präsidenten und Parlament.
 Má pol milióna obyvateľov. Je to sídlo vlády, prezidenta a parlamentu.
BA liegt am Fuße der Kleinen Karpaten an der Donau. In BA         
BA leží na úpätí Malých Karpát na Dunaji. V BA
entstanden viele neue Wohnviertel, wie z.B. Prievoz, Dúbravka, Petr- 
vzniklo nových obytných štvrtí, ako napr. Prievoz, Dúbravak, Petr-
žalka, . BA ist unsere grőßte Industriestadt. Die grőßten Betriebe sind
žalka, BA je naše najväčšie priemyselné mesto. Najväčšie závody sú
Slovnaft, Bratislavaer Automobilwerke, Figaro. Hier gibt es viele
 Slovnaft, Bratislavské automobilové z., Figaro. Tu existuje veľa
Hochschulen: Komensky-Universität mit vielen Fakultaten, die
vysokých škôl:                                             ........................
Technische Hochschule mit den Fakultäten, und viele 
Technická vysoká škola sa fakultami a veľa
Forschungsinstitute. BA hat viele Sehenswürdigkeiten: das
 výskumných ústavov. BA má veľa pamätihodnosti:
 Stadtzentrum mit alten Häusern, Palästen und Kirchen, s Michaeler
Mestské centrum so starými domami, palácmi a kostolmi, Michal-
 Tor, r Hviezdoslav Platz und Nationaltheater. s Alte Rathaus mit 
ská Brána.Hviezd. námestie a Národné divadlo. Stará radnica
schőnen Gobelinsammlung, r Sankt Martins Dom /  hier würden 
 s peknými zbierkami gobelínu, Dom Sv. Martina/ tu boli
die östereichischen  Könige gehrönt-z.b Mária Teresia. Die 
rakúske korunovačné slávnost, 
Slowakische Statsgalerie, s Slowakische Nationalmussee. Űber BA 
Slovenská štátna galéria, Slovenské národné múzeum. Nad BA
dominiert die Bratislavaer Burg-hier ist der Sitz der Regierung. In 
dominuje Bratislavský hrad- tu je sídlo vlády. V 
der Nähe ist Parlament. Der Slavín ist eine Gedenkstätte. Schön ist 
blízkosti je parlament. Slavín je pamätník. Pekná je
die Donau Ufer promenade. Eine schöne Panoramaausicht ist aus
promenáda po Dunaji. Pekná výhliadka je 
 dem Turmcafe-Ufo. BA bietet Ausländern viele 
z kaviarne na veži-Ufo. BA ponúka cudzincom veľa
Erholungsmöglichkeiten. In der Umgebung : die Sonnenseen bei 
 oddychových možností. V okolí: Slnečných jazier pri
Senec,den Stausee bei Gabčíkovo,s Berghotel Baba,die Berghütten 
Senci,vodné dielo Gabčíkovo horský hotel Baba, horská chata
Zochová chata, das Dorf Limbach, die Stadt Modra, in der nähe 
 Zochová chata, dedina Limbach, mesto Modra, v blízkosti
steht Die Burg, Červený Kameň.
stojí hrad ...................................
                                                                WOHNEN

Die Menschen brauchen irgedwo leben. Manche leben im Familien-
Ľudia potrebujú voľakde bývať, Niektorí bývajú v rodinnnom
haus, manche im Wohnhaus, auf der Strasse. Manche leben in der
 dome, niektorí bytovke, na ulici. Niektorí žijú v
 Stadt, manche auf dem Lande. Auf dem Lande ist das Leben
 v meste, niektorí na dedine. Na dedine je život
 rühiger, die Menschen wohnen im Familienhaus mit Garten, atmen
 pokojnejší, ľudia bývajú v rodinných domoch so záhradou, dýchajú
 frische Luft, die Natur ist schön und grün. Sie halten Haustiere 
 čerstvý vzduch, príroda je pekná a zelená. Oni chovajú dom. zvieratá a
und 
pflanzen Obst, Gemüse, Mais, Getreide. Negativ ist: oft eine 
pestujú ovocie, zeleninu, kukuricu, pšenicu. Negatívne: často
Grundschule, keine oder wenig Arbeitstellen, Kulturleben ist arm.
žiadna zákl.škola, žiadne alebo málo prác.miesto. Kult.život je chudobný.
Kein Kino, Theater, Amfitheater, Jugensclubs, Disko, wenig
žiadne kino, divadlo, amfiteater,mládežnické kluby, disko, málo
Geschäften, kein Super und Hypermarkt. In der Stadt ist das Leben
obchodov. žiadny super a hypermarket. V meste je život
 anonymer, hier gibt es viele Schulen, Geschäfte, Märkte, mehr 
anonymný, tu je veľa škôl, obchodov, viac 
Kulturmöglichkeiten, Arbeitstellen, Dienstleistungen. Aber auch 
kultúrnych možností, pracovných miest, služieb. Ale tiež
schmutzige Luft, viel Autos und Fabriken, Smog, hektisches und 
znečistený vzduch, veľa aut a závodov, smog, hektickejší a 
teueres Leben. Die Wohnungen sind teuer, junge Ehepaare haben 
drahší život. Byty sú drahé, mladé manž. páry majú 
Problem eigene Wohnung kaufen, unter einem Dach leben mit 
problém vlastný byt kúpiť, pod jednou strechou žijú s 
Eltern, oft haben ein Zimmer, oft kommt zu Streiten, manche 
rodičmi, často majú jednu izbu, často sa hádajú, niektorí
müssen in Untermiete wohnen und es ist zu teuer. Wohnungsuche: 
musia v podnájme bývať a to je dosť drahé. Hľadanie bývania.
in der Zeitungen, durch Internet, in Realitätsbüros. Es gibt auch 
v novinách, cez Internet, v realitnej kancelárií. Existujú tiež 
Dienstwohnungen. Die Studenten wohnen in Internat,oder Privat.
 služobné byty. Študenti bývajú na internáte alebo na priváte.
                                                  ESSEN UND TRINKEN


Jeder Mensch muss essen und trinken. Unsere Leute sind  sehr
Každý človek musí jesť a piť. Naši ľudia sú veľmi
 gastfreudlich, kochen und essen gern. Wir essen 3 oder 5 mal pro
pohostinní, varia a jedia rád. My jeme 3 alebo 5 krát za 
 Tag. Die Mahlzeiten sind: das Früstück, das zweite Früstück, das 
deň. Stravovacie návyky: raňajky, desiata,
Mittagessen, die Jause, und das Abendessen. Zum Früstück kann 
obed, olovrant a večera. Na raňajky sa môže
man:Wurstbrot, Käsebrot, Butterbrot mit Schinken essen und 
Salámový chleba, syrový, maslový so šunkou jesť a 
dazu Kakao, Milch, Tee trinken. Das zweite Früstück ist gegen 10 
 a k tomu kakao, mlieko a čaj piť. Druhé raňajky sú okolo 10
Uhr. Man kann Obst essen und Saft trinken. Das Mittagessen ist 
 hod. Môže sa ovocie jesť a džus piť. Obed je
zwischen 12 und 13 Uhr. Man kann eine Suppe/Fleisch Fisch,
 medzi 12 a 13 hod. Môže sa polievka/mäsová, rybacia,
 Gemüsse, Tomate, Pilzsuppe/ ein Hauptgericht, ein Nachtisch 
 zeleninová, rajčinová, šampionová/ hlavné jedlo, dezert
essen und etwas trinken. Die Jause ist am Nachmittag. Man kann 
 jesť a niečo piť. Olovrant je poobede. Môže sa
ein Stück Kuchen, Obst essen und etwas trinken, Tee, Kaffe,
 jeden kus koláča, ovocie jesť a niečo piť, čaj, káva,
Mineralwasser. Das Abendessen ist gegen 18 Uhr. Nach 20 Uhr 
minerálna voda. Večera je  okolo 18 hod. Po 20. hod. 
essen ist ungesund. Man kalte oder warme Speisen essen. Ich esse
jesť je nezdravé. Môžu sa studené alebo teplé jedlo jesť. Ja jem
gesund und ich koche auch gesund. Im meiner Familie konsumiert 
zdravo a varím zdravo. V mojej rodine sa konzumuje
man gesund. Wir essen gedünstene, gebratene und gekochte 
zdravo. My jeme dusené, pečené a varené
Spiesen, wenig panierte Spiesen. Ungesunde Spiesen sind noch
jedlá, málo vyprážané jedlá. Nezdravé jedlá sú ešte
salzige und gewürzte auch fette Spiesen. Gesund sind Fisch, Reis,
slané a korenisté a tiež mastné jedlá. Zdravé sú ryby, ryža,
Obst, Gemüse-sie sind vitaminreich. Die Kinder essen in der 
ovocie, zelenina-oni sú bohaté na vitamíny. Deti jedia v 
Schulmensa. Sammstags und Sonntags essen wir zu Hause in der 
 v školskej jedálni, V sobotu a nedeľu jeme my doma v
Küche. Wenn wir keine Zeit zum Kochen haben, essen wir im 
kuchyni. Keď my nemáme čas variť,jeme my v
Restaurant. Im Restaurant feirt man Promotion, die Hochzeit, den 
v reštaurácií. V reštaurácii sa oslavuje promócia, svadba, 
Geburstag. Hier bestellt man nach der Speisekarte, eine Vorspeise,
 narodeniny. Tu sa objednáva podľa jedálneho lístka, predjedlo,
 Hauptgericht, eine Suppe und auch einen Nachtisch. Zum Trinken
hlavné jedlo, polievka, a tiež dezert. Na pitie
bekommt man akloholische oder alkoholfrei Getränke. Dann 
dostať alkoholické alebo nealkoholické nápoje. Potom
müssen wir eine Rechnung bezahlen. 
musíme my účet zaplatiť.
Internationäle Küchen:für Ungarn ist typisch: Gulasch und 
 Medzinárodná kuchyňa: pre Maďarsko je typické: guláš,
Fischsuppe. Für Italien-Spaghetti, Pizza. Für Tschechien 
 rybacia polievka. Pre Taliansko-špagetti, pizza. Pre Česko
Schweinenbraten mit Knödel. China-viel Reis, Fisch.
 bravčové s knedľou. Čína-veľa ryže, ryby.
 Frankreich-viel Gemüse, Käse, dazu Wein. Deutschland-Eintopf, 
 Francúzsko-veľa zeleniny, syr, k tomu víno. Nemecko-
Stollen. Österreichische Küche: Wienerschnitzel mit Kartoffelnsalat, 
           Rakúska kuchyňa: viedenský rezeň so zemiakovým šalátom
Wienerkaffee, Sachertorte. Für Slowakei-Brinsenmockerl, süße
viedenská káva, sachertorra. Pre Slovensko-bryndzové halušky, 
Gerichte, Buchteln. In jeder Stadt gibt es Schnellimbisse, hier
 sladké jedlá, buchty. V každom štáte existuje rýchle občerstvenie, 
 verkauft man Hamburger, Pommes frites,Cola.
tu sa dá kúpiť hamburger, hranolky, cola.
Wir lernen uns
 My sa učíme
-Regelmaßig essen und trinken, gesund essen, rühig essen, keine
 pravidelne jesť a piť, zdravo jesť, pokojne jesť, žiadnu
 Bombons und Schokolade vor dem Essen essen, Guten Appetit 
 bombonieru a čokoládu pred jedlom jesť, dobrú chuť
oder 
Mahlzeit sagen, Danke für das Essen sagen, vor dem Essen die 
sa hovorí, ďakujem po jedle sa hovorí, pred jedlom 
Hande sich waschen.
sa ruky umývajú.

                  Buch-Menschenfreund
                    

                                                  
Das Lesen ist eine sehr wichtige Tätigkeit im Leben der Kinder und 
Čítanie je  dôležitá činnosť v živote detí a 
später auch Erwachsenen. Wir denken oft an die Zeit, wenn Mutter,
neskoršie tiež dospelých. My spomíname často na časy, keď mama,
 Vater, Grosseltern auf dem Bett sassen und das Märchen uns 
otec, str.rodičia pri posteli sedeli a rozprávky nám
lasen. Das waren unsere ersten Bücher. Später in unserem Leben
čítali. To boli naše prvé knihy. Neskoršie v našom živote 
spielen grosse Rolle Kinderbücher und Kinderzeitschriften. In der
hrajú veľkú rolu detské knihy a detské časopisy. Na 
 Mittelschule ist sogennante Pflichtlektura. Das ist nicht immer 
strednej škole je takzvaná povinná literatúra. To nie je stále 
interessant. Es gibt verschiedene Bücherarten, die den Leute
zaujímavá. Existuje rôzny charakter literatúry, ktorý sa ľuďom
 gefallen sich. Manche Leute mögen historische, abendteuerliche,
páči. Niektorí ľudia majú radi historické, dobrodružné 
 romantische, Sci-Fi, Romane, Krimi, oder Horor Romane. Andere
romantické, Sci-Fi, romány, kriminálne alebo hororové romány. 
lesen lieber, Reiseberichte, Erzählungen, Fachliteratur, Gedichte,
Iní čítajú radšej cestopisnú, výchovnú, odbornú, dejepisnú,
 politische Literatur, Nachschlagewerke. Heute sind die modernen 
 politickú literatúru, referenčné práce. Dnes sú moderné
Medien, wie Fernseher, Video, Kino, DVDs, Computer grosse 
médiá, ako televízor, video, kino, DVD, počítač je veľkou
Konkurenz für die Bücher. Die Menschen haben wenig Zeit lesen,
 konkurenciou pre knihy. Ľudia majú málo času čítať,
 sie kaufen weniger Bücher. Grosse Rolle spielt auch Pres. Es
kupujú menej kníh. Veľkú rolu hrá tiež cena.
enstanden private Verlange, die mehr Bücher auf dem Markt 
 Vznikajú súkromné vydavateľstvá, ktoré viac kníh na trh
bringen, sie sind oft billiger aber ohne Qualität. Heute hat fast jedes 
prinášajú, oni sú často lacnejšie ale bez kvality. Dnes má skoro 
Stadtviertel Buchladen aber auch Bibliothek, wo kann man sich 
každá štvrť kníhkupectvo alebo knižnicu, kde sa môžu 
Bücher borgen oder Schulbibliothek. Wir finden auf den Pulten 
knihy požičať, alebo školské knižnice. Nájdeme na pultoch 
Fachbücher,Worterbücher, Sprachbücher. Die Slowakei hat
odborné knihy, slovníky, jazykové knihy. Slovensko má 
weltbekannte Buchillustratoren, jedes zweite Jahr wird in Bratislava 
svetoznámu knižnú ilustráciu, každé dva roky sú v Bratislave
der Grand Prix organisiert. Ich muss sagen, dass Lesen wieder IN 
Grand Prix organizované. Ja musím povedať, že čítanie je zasa IN
ist. Die Kinder sollen mehr lesen, das ist die Aufgabe für Eltern,
Deti musia viac čítať, je to úloha rodičov,
Schulen und Bibliothek. Jeder Benutzer braucht für Bibliothek
škôl a knižníc. Každý užívateľ potrebuje do knižnice  
Leserausweis. Vorteile: ich kann alle Bücher dort finden und zu 
čitateľský preukaz. Výhody: ja môžem všetky knihy tam nájsť a 
Hause borgen, es spart Geld , weiter kann ich in Bibl. lesen, mit 
domov požičať, šetria peniaze, ďalej ja môžem v knižnici čítať, s 
Computer arbeiten, Austelleungen anschauenAutorenlesungen hören,
počítačom pracovať, výstavy pozrieť, autorské čítanie počúvať,
 Filmabende organisieren.
filmové večere organizovať.               Mode und  Bekleidung


Mode entwickelt sich immer. Die Leute
Móda sa vyvíja stále. Ľudia
können neue Sachen tragen, die 
môžu nové veci nosiť, 
Modetrends wechseln schneller. Die 
 módne trendy meniť rýchlejšie.
Modeschöpfer bilden immer neueste
Módni návrhári tvoria stále novšie
 Models. Sehr wichtig sind Schnitt,
modely. Veľmi dôležitý je strih
 Material, Farbe und auch Preis. Wenn wir 
materiál, farba a tiež cena. Keď  my
etwas kaufen wollen die Auswahl hängt von Gelegenheit
niečo chceme kúpiť výber závisí od príležitostí, 
 Jahreszeit, Laune, Geld, Schnitt, Farbe, unsere Eiger und auch
ročného obdobia, nálady, peňazí, strihu, farby, našej postavy a tiež
 Alter oder Geschlecht. Die Jugendlichen tragen am liebsten die
veku alebo pohlavia. Mladí nosia najradšej
 Sportsachen, Sportschuhe und vor allem Markenkleider. Sehr
športové veci, šp.topánky a predovšetkým značkové oblečenie. 
 beliebt sind Marken Adidas, Nike, Alpina. Dazu tragen 
Veľmi obľúbené sú značky Adidas, Nike, Alpina. K tomu nosia
Sportkappen, sehr beliebt ist Metalmode-dunkle Jeans, dunkle
šport.čiapky, veľmi obľúbený je metalmóda-tmavé rifle, tmavá
 Hemdem,Elegant und sexi Mode/enge Hosen, kurze Röcke/ Zu 
košeľa, elegantná a sexi móda/ úzke nohavice, krátke sukne/ 
Mode gehören auch Frisur, Schminken und modische Beiwerke,
 K móde patrí tiež účes, šminky a módne doplnky,
 Kette, Ohrringe, Taschen, Sonnenbrille, Mütze, Schals, Gürtel.
retiazka, náušnice, tašky, okuliare, čiapky, šály, opasky. 
Gelengeheiten: bei Hochzeit die Männer tragen Anzug mit Hemd
Príležitosti: na svadbe muži nosia oblek s košeľou 
 und Krawate, die Frauen elegante Kleider und  dazu Handtasche 
a kravatou, ženy elegantné šaty k tomu kabelku
und andere Beiwerke. Wichtig sind Fisur und Make-up. In die 
a rôzne doplnky. Dôležitý je účes a make-up. Do 
Schule tragen die Schüler Sportsachen, die Mädchen modische
školy nosia žiaci športové veci, dievčatá módne  
Klamotten.
 vychytávky.
 Jugendliche tragen gern die Sachen di Sänger oder Bands 
Mladí nosia radi veci spevákov alebo skupín,
anhaben, sie kopieren ihre Klamotten, ihr Stil. Mit der Mode 
 oni kopírujú ich štýl. S módou
beschäftigen sich viele berühmte Leute: Karl Lagerfeld, Versace,
sa zaoberá veľa známych ľudí: Karl Lagerfeld, Versače,
Kevin Klein, Tom Tailor. 
Kevin Klein, Tom Tailor.
Was tragen die Leute im Sommer/ Bikini, kurze Hose, T- Shirt /?
Čo nosia ľudia v lete/ bikiny, krátke nohavice, tričko. 
 Im Winter - Mantel, Stiefel, Mütze, Schal.
Cez zimu-kabát, čižmy, čiapku, šál.

                     Einkäufe und Dienstleistungen

Die Menschen brauchen täglich einkaufen.
Ľudia potrebujú denne nakupovať.
 Sie kaufen Lebensmittel, Möbel, 
Oni kupujú potraviny, nábytok,
Haushaltgeräte, Obst, Gemüse, Zigaretten,
domáce potreby, ovocie, zeleninu, cigarety,
 Zeitunge, Kleider, Schuhe. Bei uns gibt es
 noviny, oblečenie, topánky. U nás existujú
 verschiedene Geschäfte. Kiosk-hier kaufen wir
 rôzne obchody. Stánok-tu kúpime my
 Zeitungen,Zeitschriften, Souvenirs, Postkarten, Briefmarken. 
 noviny, časopisy, suveníry, pohľadnice, známky.
Laden-Metzgerei, Bäckerei, Drogerie, Schuhe, Textil,
 Predajne-mäsiarstvo, pekárne, drogéria, obuv, textil,
 Bijouterie,Juweller. Kaufhalle, wie z.B. Jednota, Billa,Liedl, CBA..
 bižutérie, šperky. Nákupne haly, ako napr..........................
 Supermarkt- Kaufland, Hypernova...Hier kaufen wir Lebensmittel, 
 Supermarket- ..................................Tu kúpime my potraviny,
Obst, Gemüse, Fleisch,Fische, Drogerie, Papier, Bücher, Zeitungen
 ovocie, zeleninu, mäso, ryby, drogériu, papier, knihy, noviny,
 Getränke. Hypermarkt: Tesko, Warenhaus....Hier kaufen wir alles 
 nápoje. Hypermarket:  Tesco, obchodný dom....Tu kúpime všetko
unter einem Dach. Markt-hier verkaufen die Bauer ihre 
pod jednou strechou. Trhovisko- tu predávajú poľnohospodári svoje
Produkte./Obst, Gemüse, Fleisch, Blumen, Kraut/. Boutiqen-hier
produkty./ovocie, zeleninu, mäso, kvety, kapustu. Butiky-tu
 kaufen wir luxeriose Kleider, Schuhe, Handtaschen, Handschuhe 
 kúpime luxusné šaty, topánky, kabelky, rukavice,
und alle Beiwerke. Heute ist populär durch Internet einkaufen. Die
a všetky doplnky. Dnes je populárne cez Internet nakupovať. 
Ware ist oft billiger. Es ist für uns bequemer und schneller. Manche 
Tovar je často lacnejší. Je to pre nás pohodlnejší a rýchlejší.Niektorí
Leute benutzen auch Versandhäuser. Die Ware, die uns schicken
 ľudia používajú tiež dobierku. Tovar, ktorý nám pošlú
und die uns nicht gefällt können wir zurückschicken.
a ktorý sa nám nepáči môžme poslať naspäť.                                                     Dienstleistungen

Sind für uns auch wichtig. Sie sparen
Sú pre nás tiež dôležité. Oni šetria
 unsere Zeit und unsere Arbeit. Die 
náš čas a našu prácu. 
Reinigung- hie reinigen unsere
 Čistiareň - tu čistia naše
 Bekleidung, die wir nicht zu Hause waschen können.
oblečenie, ktoré my nechceme doma prať.
 Reinigungsfirma-Fenster putzen, Tepiche reinigen,
 Čistiacia firma- okná čistia, koberce čistia,
 aufräumen Haushalten, Betriebe, Büros. Die Bank und Spartkasse.
 poupratujú domácnosť, závody, kancelárie. Banky a sporiteľne.
 Geld sparen, ausleihen, Hypotheke und viele Produkte anbieten. 
 peniaze sporia, požičajú, hypotéky a veľa produktov ponúkajú.
Post-Packete und Briefe senden, Scheks zahlen. Reisebüro-
 Pošta-balíky a listy odosielajú, šek zaplatiť. Cestovné kancelárie-
Ausflüge und Urlaub kaufen, Fahrkarten kaufen, Hotel buchen.
Výlety a dovolenky kúpiť, cestovné lístky kúpiť, hotel rezervovať.
 Restaurans, Cafes, Friseurgeschäft, Blumengeschäft. Service Auto
Reštaurácie, kaviarne, kaderníctva, kvetinárstva. Servis auto
 reparieren, neuen Autolack bekommen, Klempnerarbeiten 
opravuje, nový autolak dostať, klanpiarské  práce 
anbieten. Taxiservice. Bücherei-die Bücher borgen, durch Internet
ponúkajú. Taxislužba. Knižnice - knihy požičať, na Internete
 surfen, Zeitungen lesen.
surfovať, noviny čítať.

                             Menschliche Beziehungen

Spielen wichtige Rolle für unser Leben. 
Hrajú dôležitú rolu v našom živote.
Erste Beziehungen formieren sich in der
Prvé vzťahy sa formujú v 
 Familie. Die Eltern, Geschwister,
v rodine. Rodičia, súrodenci,
Grosseltern beeinflussen uns.  Eltern und ihre Benehmen sind unsere
st.rodičia ovplyvňujú nás. Rodičia a ich správanie sú naše 
Vorbild. Wichtig sind Liebe, Toleranz, gute Kommunikation, 
idoly. Dôležitá je láska, tolerancia, dobrá komunikácia,
Demokratie und Respekt. Die Eltern sind oft negatives Vorbild. Sie
demokracia a rešpekt. Rodičia sú často negatívne idoly. Oni
sind Alkoholiker, misshandeln Kinder, schlagen sie. Es kommt zu 
sú alkoholici, zneužívajú deti, bijú ich. Dochádza ku
den Konflikten. Grosseltern erziehen oft die Enkelkinder. In der 
konfliktom. St.rodičia vychovávajú často vnúčatá. V 
Schule entstehen gute oder schlechte Beziehungen. Grosse Rolle 
škole vznikajú dobré alebo horšie vzťahy. Veľkú rolu
hier spielen die Lehrer. Sie formieren Kollektiv der Kinder, lernen 
tu hrajú učitelia. Oni formujú kolektív detí, učia
Kinder in Kollektiv sich anzupassen. Kinder finden hier neue 
detí do kolektívu zapadnúť. Deti nájdu tu nových
Freunde, entsteht erste Liebe. Die Schüler verbringen hier viele Zeit.
kamarátov. vznikajú prvé lásky. Žiaci strávia tu veľa času.
 Sie bilden Cliquen., Schwache Kinder sind oft schikaniert. Unter 
Oni tvoria skupiny, slabšie deti sú často šikanovaní. Medzi
den Nachbarn entstehen gute Beziehungen, Freundschaften. Sie
susedmi vznikajú dobré vzťahy, priateľstvá. Oni si 
 helfen sich. Aber kommt oft zu den Konflikten. Die Nachbarn sind 
pomáhajú. Ale prichádza často ku konfliktom. Susedia sú
laut, respektieren nicht die Hausordnung, machen laute Partys
hluční, nerešpektujú domáci poriadok, robia párty,
 kleine 
malé 
Kinder toben, Haustiere stinken. In der Arbeit-wichtig Rolle spielen
deti sa besnia, zvieratá smrdia. V práci dôležitú rolu hrajú
 gute Beziehungen zwischen Kollegen und Chef. Gutes Klima und
dobré vzťahy medzi kolegami a šéfom. Dobrá atmosféra a 
 Solidarität beeinflussen die Leistungen und Lust gut arbeiten. 
solidarita ovplyvňuje výkony a chuť pracovať.
Negativ ist Rivalität, Eifersucht, Neid und Mobbing. In der Familien 
Negatívna je rivalita, žiarlivosť, závisť a šikanovanie. V rodinách
oder auf der Strasse kommt zu den Konflikten. Das sind 
alebo na ulici prichádza ku konfliktom. To sú 
Generationsprobleme. Alte kontra Jugend. Heute hat unser Staat
generačné problémy. Starí proti mladým. Dnes má každý štát
 probleme mit Leuten, die von Alkohol oder Drogen suchtig sind.
problémy s ľuďmi, ktorí sú od alkoholu alebo drog závislí.
 Mit Gambler und Kriminalität. Auf der Strasse treffen wir agressive
S gamblermi a kriminalitou. Na ulici stretávame agresívnych 
 Leute, auf Stadions sehen wir agressive Fans, wächst Agressivität 
ľudí, na štadiónoch vidíme agresívnych fanúšikov, rastie agresivita
zwischen Kindern, Autofahrern, rassistische Angriffe bedrohen 
medzi deťmi, na diaľnici, rasistické útoky hrozia ľudí.
Leute. 


                           Mensch und Gesellschaft

Wir leben in der Gesellschaft alle 
My žijeme v spoločnosti všetci
zusammen. Unser Leben 
spolu. Náš život
beeinflussen Moral und Gesetze, die
ovplyvňuje morálka a zákony, ktoré
wir respektieren sollen. Ersten
my rešpektovať musíme. Prvý 
Kontakt mit der Welt vermitteln uns
kontakt so svetom sprostredkujú nás
unsere Eltern. Sie lernen uns leben, grüssen, die Leute achten,
naši rodičia. Oni nás učia žiť, zdraviť, ľudí rešpektovať, 
 benehmen in der Gesellschaft, in der Schule, im Bus, auf der
správať sa v spoločnosti, v škole, v autobuse, na 
 Strasse, essen mit Besteck, danken und bitten. Kleine Kinder 
ulici, jesť s príborom, ďakovať a prosiť. Malé deti
gucken viel von den Eltern, Verwandten, Freunden ab. Die Familie
veľa odkukajú od rodičov, príbuzných, priateľov. Rodičia 
soll uns für das Leben vorbereiten. In der Gesellschaft leben viele 
sú povinní nás na život pripraviť. V spoločnosti žije veľa
Generationen: Kinder, Jugend, Erwachsene und Alte. Das 
generácií: deti, mládež, dospelí a starí. 
Benehmen aller Gruppen ist uterschiedlich. Erwachsene kritisieren
Správanie všetkých skupín je rozdielne. Dospelí kritizujú
Jugend.  Sie benehmen sich vulgär, schimpfen, streiten
mládež.Oni sa správajú vulgárne, nadávajú, hádajú sa 
sich, sind unzufieden mit allen und alles. Gesetze des Staate sollen 
sú nespokojní so všetkým a každým. Zákony štátu musíme
wir respektiern und halten. Wenn nicht, haben wir Probleme mit 
my rešpektovať a dodržať. Keď nie, máme my problémy so
den Gesetzen./wir verbringen unser Leben im Gefängnis und 
zákonom. /My strávime náš život vo väzení a 
Jugendliche im Erziehungsheim.
mladiství v polepšovni.

                                     Massenmedien

Sind für uns wichtig. Sie 
Sú pre nás dôležité. Oni
übermitteln uns Informationen 
sprostredkujú nás informáciami
aus Inn-und Ausland. Sie haben
z tuzemska a zo zahraničia. Oni majú
grosse Macht und beeinflussen
veľkú silu a a ovplyvňujú
 unsere Meinung. Die ältesten
náš názor. Najstaršie 
 Massenmedien sind Zeitschriften und Zeitungen. Wir können sie 
 masmédia sú časopisy a noviny. My môžme ich
täglich im Kiosk oder Geschäften kaufen. Sie erscheinen
denne v stánku alebo v obchode kúpiť. Oni vychádzajú
 täglich/Sme, Pravda/, Wöchentlich, oder Monatlich. Es gibt
 denne/ Sme, Pravda/, týždenne, alebo mesačne. Existujú
Mode,-Frauen-Fächer.....Zeitschriften. In der Zeitung finden wir
módne-ženské-odborné....časopisy. V novinách nájdeme my
Reportage, Komentare, Glosse, Sportinformationen, Politik, Kultur,
 reportáže, komentáre, športové informácie, politiku, kultúru,
 Fernsehprogram, Wetterbericht. Prospekte, Werbekataloge,
televízny program, predpoveď počasia, prospekty, reklamné katalógy.
 Kataloge bekommen wir kostenlos, sie informieren uns  über alles,
Katalógy dostaneme my zadarmo, oni informujú nás o všetkom,
 was neu ist, was die Geschäfte uns bieten können. 
čo je nového, čo obchody nám môžu ponúknuť.
Bücher....Neuste
Knihy.....Novšie
Massenmedien sind Radio. Es gibt staatliche und private Sender.
masmédia je rádio. Existuje štátny a súkromný vysielač.
 /Musik, Politik, Gespräche, Witze, Informationen/ Fernsehen-
/hudba, politika, rozhovory, vtipy, informácie/ Televízor-
verbindet Hören und Sehen.Wir sehen Politiker auf der  Szene,
kombinácia počúvania a obrazu. My pozeráme politikov na scéne,
Filme, Musik, Reality-schows, Natur und Tierwelt, Nachrichten an. 
filmy, hudbu, reality šou, prírodu a svet zvierat, správy.
Für Kinder Märchen, für Männer Sport, für  Frauen Mode, Küche.
Pre deti rozprávky, pre mužov šport, pre ženy módu, varenie.
 Moderne Medien PC, Internet. Der Einfluss der Medien auf die 
Moderné média PC, Internet. Vplyv médií na
Menschen ist positiv/Informationen und Unterhatung/ und 
ľudí je pozitívny/informuje a zabáva/ a 
negativ/wir sitzen lange am PC, surfen durch Internet, leidet unser 
negatív/ my dlho sedíme pri PC, surfujeme po internete, trpí naše
Körper, keine Bewegung, keine reale Freunde.
telo, žiadny pohyb, žiadni reálni priatelia.


                           Kommunikationformen

Die Menschen brauchen zusammen
Ľudia potrebujú spolu
 reden, die Informationen sich 
 hovoriť, informácie iformácie
vermitteln. KF verteilen sich in verbale 
vymeniť. KF sa delia na verbálne
und nonverbale. Verbale KF Gespräck mit Personen, Dialog oder
a neverbálne. Verbálny KF rozhovor s osobami, dialóg alebo
Monolog. Wir sprechen direkt mit den Leuten, oder vermitteln-
monológ. My sa rozprávame priamo s ľuďmi, alebo prostredníctvom
Briefe, Postkarten, Telefongespräch, simse, mailen oder skeipen 
listu, pohľadníc, telefonický rozhovor, sms, emailu alebo skeipu.
 Nonverbale KF-wir lassen unseren Körper sprechen. Das Gesicht,
Neverbálna KF- my necháme naše telo rozprávať. Tvár, 
 unsere Augen drücken unsere Laune, Angst, Entäuschung aus. Zu 
naše oči odzrkadľujú našu náladu, strach, sklamanie. 
Körpersprachen gehören: Mimik/Gesichtzeichen/drückt unser Leid,
 K telesnému rozhovoru patria: mimik/ukazovanie tváre/ odzrkadľuje našu bolesť,
 Freude. Wir lachen oder weinen. Gestik:Kopfbewegung/ Geste,
radosť. My sa smejeme alebo plačeme. Gestá: pohyb hlavy,
Handzeichen, Grimase. Kommunikation kann sein: öffentliche-im 
 ukazovanie rukami, grimasy. Komunikácia môže byť verejná-
Geschäft, Büro..wir siezen den Leuten und private-zu Hause, unter
v obchode, v kancelárií, my vykáme ľuďom a súkromná-doma 
 den Freunden und Bekannten, den Personen duzen wir. Die beiden
medzi priateľmi a známymi, osobám tykáme. Obidve  
 KF sind mündlich oder schriftlich. Andere Zeichen hat 
KF sú ústne alebo písomné. Iné znaky má
Kommunikation zu Hause, in der Schule, unter den Freunden...z.B 
komunikácia doma, v škole, medzi priateľmi .........................napr.
Jugendliche verwenden englische Wörter Job, Pc,...Slang,
 mládež používa anglické slová, Job, Pc,,,,,
 Fachleute-Fachwörter.
Odborníci - odborné slová.


                               Jugend und Gesellschaft

Jugendliche leben mit uns in der
Mládež žije s nami v 
 Gesellschaft. Sie stehen oft 
spoločnosti. Oni sú často predmetom
unter Kritik. Sie wollen anders aussehen, sie tragen lieber  Markenkleider., wie
kritiky. Oni chcú inak vypadať, oni nosia radšej značkové oblečenie
 Jeans, T-Shirts, Sportschuhe und Sportjacken. Wichtige Rolle, vor
ako rifle, trička, športové topánky, športovú bundu. Dôležitú rolu
 allen bei Mädchen spielt Mode./ Aussehen, Kleider, Make-up, 
predovšetkým u dievčat hrá móda./výzor, šaty,make-up
Haare, Schmuck, und Schuhe/. Heute haben die Jugendlichen 
vlasy,šperky a topánky/ Dnes má mládež 
grosse 
Möglichkeiten reisen, studieren, Fremdsprache lernen, in Ausland 
 veľkú možnosť, cestovať, študovať, cudzie jazyky sa učiť, v zah
arbeiten. Sie sind nicht nur von Eltern, sondern von Freunden,
raničí pracovať. Oni neni sú od rodičov, ale od priateľov,
 Masmedien und Cliquen beeinflust. Sie hören gern Musik, gehen 
masmédií a od skupín závislí. Oni počúvajú rád hudbu, chodia 
ins Kino, sitzen lange und viel im Cafe, besuchen Disko und 
 do kina, sedia dlho v kaviarni, navštevujú disko a koncerty
Koncerte, 
organisieren Partz, trinken viel Alkohol oder nehmen Drogen,
organizujú párty, pijú veľa alkoholu alebo berú drogy,
 Manche sind Gambler. Aber sind auch mehr Gebildeter, als 
niektorí sú gamblermi. Ale sú tiež viac nadaní, ako
Grosseltern oder Eltern, sind technisch begabter. Sie bilden
st.rodičia alebo rodičia, sú technicky nadaní. Oni tvoria bandu
Cliquen, 
die sie positiv oder negativ beeinflussen, sie rauchen, trinken 
ktorá ich pozitívne alebo negatívne ovplyvňujú, oni fajči, pijú
Alkohol, sind laut und vulgär, nehmen Drogen, wächst 
alkohol, sú hluční a vulgárni, berú drogy, rastie
Jugendkriminalität. In der Gruppen setzen Gewalt und Mobbing 
mládežnícka kriminalita. V skupinách presadzujú násilie a šikanovanie
durch. Sie mobben Schwächen, Mitschüler, Eltern, Geschwister,
Oni šikanujú slabších, spolužiakov, rodičov, súrodencov,
Freunde. Sie kommen oft im Erziehungsheim, Gefängnis, oder
priateľov. Oni idú často do polepšovne, väzenia alebo
 absolvieren Entziehungskur. Wer ist schuldig? : Eltern, Erziehung,
absolvujú liečebňu pre drogovo závislých. Kto je na vine? rodičia, výchova,
 Zietmangel der Eltern, genug Geld und keine Liebe, Geldprobleme,
nedostatok času rodičov, dosť peňazí a málo lásky, peňažné problémy, 
 Lebens und Liebesprobleme. Aber sind unter uns auch gute
existencia a problémy v láske. Ale sú medzi nami tiež dobrí 
 Jugendliche, die für Erwachsene gutes Vorbild sind. Sie helfen 
 mladí, ktorí pre dospelých sú dobrými vzormi. Oni pomáhajú
Schwächen, Alten, Eltern, schützen Umwelt, arbeiten im vielen 
slabším, starším, rodičom, ochraňujú životné prostredie, pracujú v mnohých
Organisatonen, gut studieren, kritisieren Unrecht, organisieren Hilfe
 organizáciach, dobre sa učia, kritizujú nespravodlivosť, organizujú pomoc
 für Ländern der Drittenwelt, Charita, sind Missionäre. 
pre krajiny tretieho sveta, charitu, sú misionári.

                              Vorbilder und Idole

Jedes Mensch hat sein Vorbild. Zuerst für kleine Kinder sind Eltern
 Každý človek má svoj idol. Najprv pre malé deti sú to rodičia
 oder Verwandten. Später sehen viele Idole in den Filmen oder
alebo príbuzní. Neskoršie pozerajú veľa idolov vo filmoch alebo 
 lesen 
von ihnen  den Zeitungen, Büchern. Die Kinder und
čítajú o nich v časopisoch, v knihách. Deti a 
 Jugendlichen haben als Idole Schauspieler, Sänger, Filmengestalten 
mládež majú ako idoly hercov, spevákov, filmové postavy. 
Sie vergöttern ihre Idole, sie identifitieren sich mit den Helden. Sie 
 Oni zbožňujú svoje idoly, oni sa stotožňujú so svojimi hrdinami. Oni
tragen änliche Kleider, Schuhe, Haare... Sie bewundern ihre 
 nosia podobné šaty, topánky, vlasy. Oni obdivujú ich
Friseur, Make-Up, Kleid, Figur und Benehmen. Sie bewundern 
 frizúru, make-up, šaty, postavu a správanie. Oni obdivujú
solche Leute, die viel Geld haben, Auto oder Vila, bei Sportler 
 takých ľudí, ktorí veľa peňazí majú, auto alebo vilu, o športovcov
Ruhm. Sie vergessen, dass sie hart arbeiten, tranieren, keine
 slávu. Oni zabúdajú, že oni ťažko pracujú, trénujú, žiadny
 Freizeit oder keine Freunde haben.
voľný čas alebo priateľov nemajú.
Der Mensch, den ich schätze:
Človek, ktorého si vážim: 
Aussehen. Haare/lange, kurze, blonde, dunkle, rote/, Augen, Nase, 
 Výzor. Vlasy/ dlhé, krátke, blond, hnedé, červené, oči, nos,
Mund, Lippen, Figur. Innere Eigenschaften/negative und 
 ústa, pery, postava. Vnútorné vlastnosti/negatívne a
positive./tolerant, nett, freundlich, offen, charmat, flexibel, klug. 
 pozitívne./tolerantný, pekný,priateľský, otvorený, šarm. flex. inteligentný.
Egoist, launisch, nervös, taktlos, dickköpfig, hart. 
Egoista, náladový, nervózny, netaktný, tvrdohlavý, tvrdý.
                                        
                           

                                                                Reisen


Ist wichtig für uns. Wir erkennen neue 
Je dôležité pre nás. My spoznávame nové
Länder, ihre Kultur,  Sprache,
krajiny, ich kultúru, jazyky, 
Traditionen, Architektur, Leben,
tradície, architektúru, život,
 Essgewohnheiten. Wir reisen in die 
stravovacie návyky. My cestujeme
Arbeit, Schule, dienstlich, Familie
do práce, školy, služobne, rodiny
besuchen, ins Ausland arbeiten, studieren, ausruhen. Ofter reisen
navštevujeme, v zahraničí pracujeme, študujeme, oddychujeme. 
wir im Winter und Sommer. Die Familien wollen zusammen 
Častejšie cestujeme cez zimu a cez leto. Rodiny chcú spolu
reisen, mehr Freizeit zusammen verbringen, ans Meer oder inns 
 cestovať, viac volného času spolu stráviť, k moru alebo 
Gebirge fahren, Urlaub machen. Auch die Schulen machen 
do hôr cestovať, dovolenkovať. Tiež školy robia
Ausflüge, Exkursionen, Schüleraustäusche. Unterkunft-Auswahl 
výlety, exkurzia, výmenné pobyty. Ubytovanie-výber
hängt von Interessen der Familie, Geld, Dauer und Kinder ab. Die 
závisí od záujmov rodiny, peňazí, trvania a od detí. Výber 
Auswahl ist gross. Hotel, Berghütte,  Pension, Privat, Bungalov, 
je veľký. Hotel, chata, penzión, privát, bungalov,
Zelt, Schiff, Jugendherberge, Herberge. Verkehrsmittel: Auto, Bus,
stan, loď, mládežnické ubytovanie, ubytovňa. Dopr.pros:auto, bus,
 Zug, Schiff, Motorrad, Fahrrad, Flugzeug. Verpflegung: 
 vlak, loď, motorka, bicykel, lietadlo.  Jedlo
 Restaurant, 
reštaurácia,
Fast food, selbst kochen. Wir reisen gern mit Reisebüro. Es ist
rýchle občerstvenie, sám variť. My cestujeme radi s cestovnou kanceláriou. To je 
bequemer, aber auch teuerer. Reisebüro erledikt alles. Wir müssen 
pohodlnejšie ale aj drahšie. Cest. kanc. vybaví všetko. My musíme
die Destinationen, Termin und  Dauer aswählen und bezahlen.
destináciu, termína trvanie vybrať a zaplatiť.
 Manche Familien reisen gern individuell, vorallem mit kleinen 
Niektoré rodiny cestujú radi individuálne, predovšetkým s malými
Kindern. Es ist billiger aber die Familie muss alles erledigen. Venn
 s malými deťmi. Je to lacnejšie, ale rodina musí všetko vybaviť.
 wir Urlaub machen, sehr wichtig ist sich Versichern lassen oder
keď robíme výlety, je veľmi dôležité poistenie alebo 
auch Impfen lassen. Im Sommer fahren die Menschen ans Meer.
sa zaočkovať. Cez leto cestujú ľudia k moru.
 Hier können schwimmen, baden, tauchen, Muscheln suchen, in der
Tu môžu plávať, kúpať sa, potápať sa, mušle hľadať, na slnku 
 Sonne liegen , grillen, piknicken, Ausflüge machen, faulenzen,
ležať, grilovať, piknikovať, výlety robiť, leňošiť,
Spezialitäten probieren, einkaufen, Archikektur bewundern, lesen.
špeciality vyskúšať, nakupovať, architektúry navštevovať, čítať.
 Meistbesucht sind Griechenland, Kroatien, Spanien, Türkei, 
Najviac navštevované sú Grécko, Španielsko, Turecko,
 Italien. Im Winter reisen wir ins Gebirge. Sehr beliebt
Taliansko. Cez zimu cestujeme do hôr. Veľmi obľúbené sú
sind Tatras Gebiet, Kysuce, Alpen. Wir fahren Shi, rodeln, bauen 
Tatranské pohoria, Kysuce, Alpy. My sa lyžujeme, sánkujeme,
Schneemänner, bewundern Natur. Wenn wir ins Ausland 
Snehuliaka staviame, chodíme do prírody, Keď my do zahraničia
fahren,müssen wir Personalausweis oder Pass haben, oder auch 
cestujeme, musíme mať občiansky preukaz alebo pas, alebo tiež
Visum. Junge Leute fahren ins Ausland arbeiten, studieren oder
vízum. Mladí ľudia cestujú do zahraničia pracovať, študovať alebo
zum Praktikum.
praxovať.              Freizeit und   
Hobbys 

Nach der Arbeit oder der Schule 
Po práci alebo po škole 
sollen wir ausruhen. Dazu 
musíme si oddychnúť. K tomu
brauchen wir Freizeit. Meistens haben wir mehr Freizeit am 
potrebujeme voľný čas. Väčšinou máme voľný čas cez
Wochenende oder im Sommer. Freizeit verbringen wir aktiv oder
víkend alebo cez leto. Voľný čas strávime aktívne alebo
passiv. Alles hängt von unser Laune, Lust und Möglichkeiten.
pasívne. Všetko závisí  od našej nálady, túžby a možností. 
 Wichtige Rolle spielt Alter, Geschlecht, Arbeit, Wetter, Vorlieben,
Dôležitú rolu hraje vek, pohlavie, práca, počasie, záujmy,
 Familienstand, Geld, Interessen, Ort. Passiv-wir liegen im Bett,
rodinný stav, peniaze, záujmy, miesto. Pasív- ležíme v posteli,
 sehen Fern, lesen, schlafen, faulenzen. Aktiv-reisen, spazieren, 
pozeráme TV, čítame, spíme, leňošíme. Aktív-cestujeme, chodíme,
wandern, Sport machen, basteln, Handarbeiten machen, mit
vandrujeme, športujeme, majstrujeme, ručné práce robíme, s 
 Kindern spielen, Sprache lernen, Kurs besuchen, ins Kino,
deťmi sa hráme, jazyky sa učíme, kurzy navštevujeme, do kina,
Konzert, Theater gehen, malen, in die Galerie, Bibliothek, in Disko 
na koncerty, do divadla chodíme, maľujeme, do galérie, do knižnice, na diskotéku 
gehen, Freunde und Verwandte besuchen, Eltern und Grosseltern 
chodíme, priateľov a príbuzných navštevujeme, rodičom a st. rod.
helfen, für Charita arbeiten, die Natur schützen. Wichtig Rolle
pomáhame, pre charitu pracujeme, prírodu chránime. Dôležitú 
spielen das Wetter und Jahrzeit. Im Sommer reisen wir, beim 
rolu hrá počasie a ročné obdobie. Cez leto cestujeme, pri 
schönen Wetter gehen wir in den Wald Pilze, Waldbeeren sammeln,
peknom počasí chodíme do lesa huby, lesné plody zbierať,
 schwimmen. Bei schlechtem Wetter können wir zu Hause bleiben
plávať. Pri horšom počasí môžme ostať doma
 und spielen Karten, lesen, stricken, häckeln, basteln, backen. Im 
hrať karty, čítať, štrikovať, háčkovať, majstrovať, piecť. Cez 
Frühling wandern Radfahren, basteln, durch Wald wandern, Pilzen
jar vandrujeme, bicyklujeme, majstrujeme,cez les vandrujeme, huby
 suchen. Im Winter Shi fahren, rodeln.
hľadáme. Cez zimu sa lyžujeme, sánkujeme sa

                               

Mensch und Natur

Unser Land liegt in der gemäßigten Klimazone. Die Sommer sind 
 Naša krajina leží v strednej klimatickej zóne. Leto nie je
nicht heiß und die Winter nicht zu kalt. Das Jahr hat vier 
horúce a zima nie je príliš studená  Rok má štyri 
Jahreszeiten: r Frühling, r Sommer, r Herbst, r Winter. Jede 
ročné obdobia: jar, leto, jeseň, zima. Každé 
Jahreszeit dauert etwa drei Monate und bringt  uns etwas Schönes
ročné obdobie trvá ledva tri mesiace a prináša nám niečo pekného
 aber auch etwas Unganehmes. r Frühling-beginnt am 
ale tiež niečo nepríjemného. Jar sa začína 
einundzwanzigste März. Typisch: Frühlingstagundnachtleiche, die 
21.marca. Typické: jarná rovnodennosť,
Schnee taut, e Natur erwacht vom Winterschlaf, alles wird grün, 
sneh sa topí, príroda sa zobúdza zo zimného spánku, zelení sa 
die 
Blümen blühen, e Vogel singen, manche von ihnen sind gerade aus
kvety kvitnú, vtáky spievajú, niektoré sa práve z juhu
dem Süden zurück gezogen, e Bäume treiben die Knospen, die Luft
vrátili, stromy pučia, vzduch 
 ist frisch. Auf den Wiesen, in den Gärten und im Wald erscheinen
 je čerstvý. Na lúke, v záhrade a v lese sa objavujú 
 die ersten Blümen. e Tage sind länger, e Nächte kürzer. S 
prvé kvety. Dni sú dlhšie, noci sú kratšie. 
Wetter-ist veränderlich -es scheint die Sonne, es regnet, es schneit. 
Počasie je premenlivé- slnko svieti, prší, sneží.
e Leute räumen auf, bringen alles in Ordnung. Sie beginnen im 
Ľudia upratujú, dávajú všetko do poriadku. Oni  začínajú 
Garten arbeiten, drillen,  graben, säen. Kinder gehen 
 v záhrade pracovať, rýľujú, kopajú, sejú. Deti chodia
spazieren, Rad fahren, Fußball spielen, in die Natur gehen. Der 
špacírovať, bicyklovať, futbal hrajú, do prírody chodia. Leto 
Sommer beginnt 21 Juni, typisch-Sommersonnenwende. e Natur -
 sa začína 21. júna, typický je letný slnovrat. Príroda-
 alles ist grün, alles blüht. Alles ist trocken-manchmall kommt aber 
 všetko je zelené, všetko kvitne. Všetko je suché, niekedy ale príde
große Hitze, es ist windstill und schwül, an den Sommertagen 
veľká horúčava, je bezvetrie a dusno, cez leto
kommt häufig ein Gewitter, r Himmel ist bewölkt, es wird Stark 
príde často búrka, obloha ja zamračená, silno fúka 
weht, es blitzt und donnert. Für Kinder bedeutet das 2 Monate 
blýska sa a hrmí. Pre deti znamenajú 2 mesačné
Ferien, für Erwachsene Urlaub. r Herbsr- beginnt am 
prázdniny pre dospelých dovolenku. Jeseň- sa začína 
23-September, die Tage sind also Kurzer. Langsam kommen kalte
 23- septembra, dni sú kratšie. Pomaly prichádzajú studené
Tage, es regnet, die Luft ist kühl, die ersten Fröste kommen. Für
 dni, prší, vzduch je studený, prichádzajú  prvé mrazy. Pre
Kinder beginnt neues 
deti začína nový
Schuljahr. Leute bringen wieder in den Gärten alles  in Ordnung.  r 
školský rok. Ľudia začínajú v záhradách dávať všetko do poriadku.
Winter-beginnt am 21 December, die Tage sind am kürzesten, die
 Zima sa začína 21. decembra, dni sú najkratšie,
 Nächte am längsten, es friert, die Luft ist scharf, die Kinder können
 Noci najdlhšie, mrzne, vzduch je ostrý, deti sa môžu
 Schitten fahren, einen Schneemann bauen auch Ski laufen.Man 
sánkovať, snehuliaka stavať, lyžovať.
kannn nicht s Leben ohne Natur vorstellen. Ohne Natur wir kein 
Život bez prírody si nevieme predstaviť. Bez prírody my žiadne
Essen, keine frische Luft, keine Tiere, einfach kein Leben 
jedlo, žiadny čerstvý vzduch, žiadne zvieratá, jednoducho žiadny život by nebol.
gewessen. Darum muss mann e Natur achten und schutzen. Die
Preto sa musí príroda rešpektovať, a chrániť. 
 meisten Schaden in r Natur macht e Schwerinindustrie und
Veľké škody v prírode robí ťažký priemysel a 
Verkehr. Dank den Abbgassen und den Emissionen die Ozonloch
doprava. Vďaka výfukovým plynom a emisií ozónová diera
wächt.
rastie

 

Familie früher und heute
Früher lebten mehrere Generation unter einmem Dach. Die Eltern 
Voľakedy žilo viacero generácií pod jednou strechou. Rodičia
hatten viel Kinder. Vater arbeitete in einer Fabrik oder auf dem
mali veľa detí. Otec pracoval v továrni alebo na 
Feld. Mütter kummerte sich um die Haushalt und die Kinder. Die 
roli. Mama sa starala o domácnosť a o detí. 
Arbeit war schwer, arme Kinder besuchten kurz die Schule, sie 
Práca bola ťažká, chudobné deti navštevovali krátko školu, oni
mussten auch arbeiten änlich wie die Grosseltern. In der Familie
museli tiež pracovať podobne ako starí rodičia. V rodine 
herrschte keine Demokratie. Das Wort des Vaters war Gesetz. Die 
nevládla žiadna demokracia. Slovo otca bolo zákonom. 
Kinder heirateten oft nach dem Wunsch der Eltern. Aber die Kinder
Deti sa vydávali často na želanie rodičov. Ale deti
 achteten die Eltern oft mehr als heute. In reichen Familien war es
si vážili viac  rodičov ako dnes. V bohatých rodinách bolo to
 anders. Die Kinder besuchten die Schulen, sie durften nicht
inak. Deti navštevovali školu, oni nemuseli 
 arbeiten. Sie lebten im Prunk. Heute leben die Familien im eigenem
pracovať. Oni žili v prepychu. Dnes žijú rodiny vo vlastnom
 Haus. Die Familien haben ein oder kein Kind. Die Ehepaare leben 
dome. Rodiny majú jedno alebo žiadne dieťa. Manželia žijú
ohne Kinder, die wollen gute Stelle finden, Kariere machen, Geld 
bez detí, oni chcú dobré miesto nájsť, kariéru mať, peniaze 
verdienen, Haus und Auto haben, reisen und dann Kinder haben
zarábať, dom a auto mať, cestovať a potom deti mať..
 Oft ist zu spät. Junge Leute leben oft Singles.Sie haben keine Lust,
Často je už neskoro. Mladí ľudia žijú často sami.  Oni nemajú chuť 
Famili zu grunden. Oder hatten schlechte Erfahrungen mit Partner,
založiť si rodinu. Alebo majú zlé vzťahy s partnerom,
 oder sind sexual andes orientiert. Manche sind arbeitslos, haben
alebo sú sexuálne inak orientovaní. Niektorí sú bez práce, majú
Probleme mit Alkohol, oder geschieden.
problémy s alkoholom alebo s rozvodom.


                                   Schule und  Schulsystem
 Bei uns hat jeder das Recht auf die Bildung. Manche Kinder
U nás má každý právo na vzdelanie. Niektoré deti
 besuchen eine Krippe. Mit 3 Jahren besuchen unsere Kinder einen
navštevujú jasle. Od troch rokov navštevujú naše deti 
Kindergarten. Die letzte Klasse hier ist obligatorisch. Alle bereiten 
škôlku. Posledná trieda ja povinná. Všetci sa pripravujú
zum Schulunterricht vor. Die Kinder zählen bis zehn, sie schreiben
na školské vyučovanie. Deti počítajú do desať, oni píšu 
mit dem Bleistift, sie lernen auswendig Gedichte und Lieder. Mit 6 
s farbičkami, učia sa naspamäť básničky a pesničky. Od 6
Jahren besuchen sie eine Grundschule, erste Stufe. Bei uns gibt es 
rokov navštevujú základnú školu, prvý stupeň. U nás je 
die zehnjahrige Schulpflicht. Die Grundschule dauert 9 Jahre. Die
desaťročná školská dochádzka. Základná škola trvá 9 rokov. 
 Kinder haben eine Klassenlehrerin. Sie lernen ABC, rechnen, 
Deti majú triednu učiteľku. Oni sa učia ABC, počítať, čítať,
lesen 
schreiben. Später haben sie andere Fächer und die Fachlelrer. 
písať.Neskoršie majú rôzne odbory a odb. učiteľov. 
Nach 
die Grundschule können sie ein Gymnasium, eine Fachschule, eine
Po zákl. škole môžu gymnázium, odbornú školu,
 Handelsakademie oder Hotelakadamie oder eine Berufschule 
obchodnú školu alebo hotelovú alebo učňovskú školu
besuchen. Das Studium mit dem Abitur beendet und dauert 4 Jahre.
 navštevovať. Štúdium sa skončí s maturitou a trvá 4 roky.
 An den Berufsschulen dauert es 3 Jahre, mit dem Abitur 4 Jahre. 
 Na odbornej škole to trvá 3 roky, s maturitou 4 roky.
Die spezielen Schulen besuchen behinderte Kinder: blinde, 
Špeciálne školy navštevujú hendikepované deti: slepé,
taubstumme Kinder.
hluchonemé deti.
Der Untericht dauert von Montag bis zu. Freitag. Der Unterricht 
Vyučovanie trvá od pondelka do piatku. Vyučovanie sa 
beginnt um 8 Uhr. Die Kinder lernen obligatorische und fakultative
 sa začína o 8 hod. Deti sa učia povinné a nepovinné
Fächer. Obligatorische sind Mathematik, eine oder 2 
 predmety. Povinné sú matematika jeden aleba dva
Fremdsprachen, Informatik, Religion, Ethik, Slowakisch und
cudzie jazyky, informatika, náboženstvo, etika, slovenský jazyk,
Slowakische Literatur, Geschichte, Geographie, Chemie., Biologie,
slovenská literatúra, dejepis, geografia, chémia, biológia,  
 Sport, Musik und andere. Jede Stunde dauert 45 Minute. Nach der
šport, hudobná  a iné. Každá hodina trvá 45 minút. Po 
Stunde ist kleine oder große Pause. Der Unterricht dauert 
hodine je malá alebo veľká prestávka. Vyučovanie trvá
gewöhnlich. Die Kinder können in der Schulmensa esen. Das
rôzne. Deti môžu v školskej jedálni jesť. 
Schülerleben ist die schönste Zeit des Lebens. Die Schüler haben
Školský život je najkrajšie obdobie života. Žiaci nemajú 
 keine Sorgen und sie haben viel Freund. Das Studentenleben das
žiadne starosti, a majú veľa kamarátov.  Študentský život je 
 ist mehr Freiheit. Die Studenten im Studentheim wohnen. Sie 
 veľmi volný. Študenti na internáte bývajú. Oni
absolwieren das Praktikum. In der Freizeit treiben Sport, treffen die
absolvujú prax. Vo voľnom čase športujú, stretávajú 
 Freund, besuchen die Sprachschulen. Jeder Lehrer und Schüller
priateľov, navštevujú jazykové školy. Každý učiteľ a žiak
 respektieren die Schulordnung. Der Lehrer muss den Lernstoff gut 
rešpektuje školský poriadok. Učiteľ musí učivo dobre
erklären alles gut wiederholen und prüfen. Die Schüller müssen 
 vysvetliť všetko dobre zopakovať a skúšať. Žiaci sa musia
sich täglich für die Schule vorbereiten.  Die Studenten weiter 
 denne do školy pripravovať. Študenti potom môžu
können an einer Uni oder Hochschule studieren.
na univerzite alebo na vysokej škole študovať.


                  
                                       
 SportIst wichtig für unsere
Je dôležitý pre naše 
Gesundheit. Dankbar dem Sport 
 zdravie. Vďaka športu
können wir gesund leben, wir 
môžme zdravo žiť, my 
sind auf die frischen Luft, bewegen sich, besser atmen, Zum
sme na čerstvom vzduch, pohybujeme sa, lepši dýchame,  nakoniec 
Schluss wir können abnehmen. Sehr wichtig ist auch gesund essen .
my môžme schudnúť. Veľmi dôležité je tiež zdravo sa stravovať.
 Sport kann man: aktiv und passiv machen. Sportarten: Individuelle/ 
Šport sa môže : aktívne a pasívne robiť. Šport: individuálny/
Atletik, Gymnastik, Tennis, Tischtennis, Rad fahrn./ Kollektive: / 
atletika, gymnastiky tenis, stolný tenis, bicyklovanie./ Kolektívny./
Ballspiele, Fussball, Eishockey./
loptové hry, futbal, hokej.ú
Wintersportarten, Sommersportarten, Ballspielle. Wassersportarten- 
Zimné športy, letné športy, loptové hry. Vodné športy-
 Schwimmen, Wasserpolo, Springen, Synchronisiertes Schwimmen.
plávanie, vodné polo, skákanie, synchronické plávanie.
 Adrenalin Sportarten /Bergsteigen, Rogallo fliegen/  Sport treiben
 Adrenalínové športy/horolezectvo, lietanie s rogalom/.Športovať
 können wir im Sportsale, Sporthalen, Eisstadien,
môžme šport. sále, športovej hale, na zimnom štadióne, 
Schwimmenbader, Schwimmenhalen und vor allem im 
plavárni, plaveckej hale a predovšetkým vo 
Fitnesscentren. Sport, der mich interessiert: ich bin sportlicher,
fitnescentre. Šport, o ktorý sa zaujímam : ja som športový, 
 unsportlicher  Mensch. Ich interessiere mich für .... Ich 
nešportový človek. Ja sa zaujímam o  ....... Ja 
spiele.....mit meinen Freunden 2 mal pro Woche. Wir unter-
hrám s mojími priateľmi 2  krát týždenne. My sa zabavíme
halten dabei, dan  gehen wir zusammen Bier, Kofola, Kaffee
pri tom, potom my ideme spolu  pivo, kofolu, kávu
 trinken und reden viel, lachen sprechen Witze.... Ich schaue 
piť, a veľa sa rozprávame, smejeme sa, rozprávame vtipy. Ja 
gern...an . Mich interessieren Weltbewerbe, wie zum Beispiel,: 
pozerám rád ...na. Ja sa zaujímam o súťaže, ako napr.
Fussball... Weltmeisterschaft, oder Eishockey. Olympische Spiele,
futbal, svetový pohár, alebo hokej, olympijské hry,  
 Athletik, Tennis, Daviscup. Als ich die Berufschule besucht hatten 
 atletiku, tenis, daviskup. Keď som učňovskú školu navštevoval
wir Sportstunde zwei mal pro Woche. Die Stunde dauerte 45 
mali sme telesnú výchovu dva krát týždenne. Hodina trvala 45
Minuten. Wir trugen Sportanzug und Sportschuhe. Bei schönen
minút. My sme nosili športový úbor a športovú obuv. Pri peknom
Wetter waren wir auf dem Sportplatz. Wir spielten Fussball,
počasí sme boli na športovom ihrisku. My sme hrali futbal, 
 Voleyball, oder Baskettball. In der Sporthalle machten wir 
volejbal, alebo basketbal. V telocvični sme mali 
gymnastik, oder spielten Baskettball. Nach der Schule konnte ich
gymnastiku, alebo sme hrali basketbal. Po škole môžem ja 
 Sportsklub besuchen und mein Talent entwickeln.
športový klub navštevovať a môj talent rozvíjať.                              Kunst und Kultur


Kultur spielt große  Rolle in unseren Leben. 
Kultúra hrá veľkú rolu v našom živote
Unter Kultur versteht man: Esskultur,
 Ku kultúre patria: kultúra stravovanie
Wohnkultur, Sprachkultur und Kunst. Die
kultúra bývania, jazyková kultúra a umenie.
kulturelle Möglichkeiten in der Stadt sind größer als auf dem
kultúrne možnosti sú v meste väčšie ako na dedine.
 Lande. 
In der Stadt gibt es Kinos, Theater, Kulturhäuser, Museum, Galerie, 
V meste sú: kiná, divadlá, kultúrne domy, múzeá, galéria, 
Bibliothek. Hier findet man Konczerte, Veranstaltungen, Filme,
knižníc. Tu sa konajú koncerty, usporiadania, filmy,
 Theatervorstellungen, Ausstellunge statt. In Bratisava gibt es viele 
 divadelné predstavenie, výstavy. V Bratislave je veľa
Theater/ das Slowakische National Theater, die  Kleine Bühne, die 
divadiel/ Slovenské Národné Divadlo, Malé Javisko, 
Neue Szene, das Studio L,S., das Puppentheater für Kinder, viele
Nová Scéna Štúdio L, S. bábkové divadlo pri deti, veľa 
Kinos, Musseen, Koncertsäle. Auf dem Lande ist oft 
 kín, múzeá, koncertové sály. Na dedine je často kultúrne centrum
Kulturzentrum 
eine Kneipe, Disko oder Kulturhaus, manchmal auch Kino. Die 
nejaká krčma, disko alebo kultúrny dom, niekedy tiež kino. 
Einwohner müssen in die Stadt zur Kultur fahren. Zur Volksmusik 
Obyvatelia musia do mesta za kultúrou cestovať. K ľudovej hudbe
gehören Festivals in Východná, Myjava, Detva, Svidník, Prešov. Zu 
patria festivaly na Východnej, Myjave , Detve, vo Svidníku v Pr. 
Ernste Musik gehören Opern, Symphonien, Operetten.  Bei 
K vážnej hudbe patria opery, sympfonie, operety. U 
Jugendlichen sind Pop, Rock, Punk, Hip-Hop musik beliebt. Bei 
mládeži sú pop, rock, punk, hip-hop hudba obľúbená. U 
Kindern ist auch Museum und Zirkus beliebt. Beliebt sind auch 
detí je tiež múzeum a cirkus obľúbený.  Obľúbené sú tiež
Galerien mit Bildersamlungen. Zur Kultur gehört auch Architektur:
galérie so zbierkou obrazov. Ku kultúre patrí tiež architektúra:
Burgen, Schlösse, Bürghäuser, Kirchen- unser Holzkirchen in der
hrady, zámky, hradné domy, kostoly- náš drevený kostol na 
 Ostslowakei sind bekannt, unsere Rathäuser. Im Theater spielt 
 Východnom Slovenskú je známy, naša radnica. V divadle sa hrajú
man 
verschiedene Genres-Lustspiel ,Komödie, Tragädie, Drame, Oper, 
 rôzne žánre- veselohry, komédie, tragédie, drámy, opereta,
Ballet, Operett, Musical, Märchen. 
balet, opereta, muzikál, rozprávky. 


                         Arbeit und Beruf

Wir sollen arbeiten, um das Geld zu
My musíme pracovať, peniaze
verdienen. Geld barauchen wir für die
zarobiť. Peniaze potrebujeme pre
 Familien, Kinder, für sich selbst,für
 rodinu, detí, pre seba, pre
 unsere Existenz. Berufe sind körperliche: 
našu existenciu. Povolania sú fyzické:
Mauer, Maler, Koch, Handwerker, Kellner...
murár, maliar, kuchár, remeselní, čašník..
Sie arbeiten manual und müssen geschicht sein. Geistige:Arzt,
oni pracujú manuálne a musia byť zruční. Duševné: lekár,
 Lehrer, Programierer, Krankenschwester..Es gibt auch die Berufe
učiteľ, programátor, zdravotná sestra....Sú aj povolania
als Schuspieler, Komponist, Journalist, Schriffsteller. Sie müssen
ako,herec, komponista, novinár, sposovateľ. Oni musia 
künstlerische und musiches Talent haben. Die Berfsauswahl ist 
umelecký a hudobný talent mať. Výber povolania je 
wichtig, weil wir ein Drittes des Tages in der Arbeit verbringen.
dôležitý, pretože tretinu dňa strávime v robote.
 Unsere Berufsauswahl hängt von: Noten, Interessen, Hobbys,
Náš výber povolania závisí od: známok, zájmov, hobby,
Freunden, Eltern, Geshwistern, Traditionen, Kariere, Geld. Leider
priateľov, rodičov, súrodencov, tradícií, kariéry, peňazí. Bohužiaľ
 heutzutage sind vile Leute arbeitlos, Sie sollen Arbeitsstelle suchen.
v dnešnej dobe je veľa ľudí bez práce. Oni musia prac.miesto hľadať.
 Sie gehen in Konkurs, oder suchen die Arbeit per Internet, in 
 Oni chodia na konkurzy alebo hľadajú cez internet v
der Zeitungen, täglich besuchen Arbeitsamt. Beim Shuchen der 
 novinách, denne navštevujú úrad práce. Pri hľadaní
Arbeit ist wichtig nichts  übertreiben, z.B. das Mekaup, die Frisuer,
práce je dôležité nič nepreháňať, napr. make-up, účes,
die Bekleidung. Man muss püntlich sein, die Gedanken klar 
oblečenie. Treba byťpresný a naše myšlienky jasne 
formulieren. Man muss einen strukturierten Lebenslauf schreiben, 
sformulovať.Treba štrukturálny životopis napísať, 
unsere  Interessen, Sprachkenntisse, Praxis, Fähigkeiten.  Die
naše záujmy, jazykové znalosti, prax, schopnosti.
 Menschen müssen in den Schichten arbeiten oder sie haben au
Ľudia musia na šichty pracovať, alebo majú tiež
ch Nachdienst, andere haben keine feste Arbeitzeit. In der Freizeit 
poobednú, niektorí nemajú pevný pracovný čas. Vo voľnom čase
können die Mitarbeiter zusammen sein, sie treiben Sport, besuchen 
môžu byť spolupracovníci spolu, oni športujú, navštevujú
kulturelle Veranstaltungen, oder sie fahren in den Urlaub. Heute bei 
kultúrne predstavenia, alebo cestujú na dovolenku. Dnes pri
der technisschen Entwicklung bei digitallen Technik, Elektrotechnik,
 technickom pokroku, pri digitálnej technike, elektrotechnike,
 bei den Technologien muss man weiterbilden, das heißt:verschieden
pri technológií treba sa ďalej vzdelávať, t.j. rôzne
 Kurse, Fortbildungsseminare besuchen, verschiedene Zertifekate 
kurzy, vzdelávacie semináre navštevovať, rôzne certifikáty 
machen. Die Menschen arbeiten unterschiedlich: im Büro, im
mať. Ľudia pracujú odlišne: V kancelárií, v 
Betrieb, draußen, zu Hause, oder im Ausland. Im Ausland braucht 
podnikoch, vonku, doma, alebo v zahraničí. Do zahraničia potre-
man die gültige Arbeitsbewilligung. Bei uns besten bezahlte
 bujeme pracovné povolenie. U nás najlepšie platené
 Arbeitsstellen sind in Bank, im Betriebmanagment, schlechte
pracovné miesta sú v banke, v podnikovom manažmente, horšie 
 bezahlte  Arbeitsstellen sind im Krankenhaus, in der Schule, im
platené pracovné miesta sú v nemocnici, v škole, v 
Restaurant. Gute bezahlte Arbeitsstellen sind in den Großstädten als 
reštaurácií. Lepšie platené sú pr. miesta  vo veľkých mestách ako
in kleineren Städten.
v menších mestách.


                                 Gesundheitpflege

Sehr wichtig ist für unsere Generationen 
Veľmi dôležité je pre našu generáciu  
gesund sein. Es bedeutet gesund esssen,
byť zdravý. To znamená zdravo jesť, 
 Sporttreiben, Prevention machen. Der
športovať, prevenciu mať. 
 menschlicher körper: die inneren Organe: s 
Ľudské telo: vnútorné orgány: 
Herz, e Lunge, r Magen, r Darm, i Niere, die Blinddarm, die
srdce, pľúca, žalúdok, črevá, obličky, slepé črevo,
 Gebärmutter, die Harnblase. Das Nervensystem: s Gehirn, r Nerv,
maternica, močový mechúr. Nervový systém: mozog, nerv,
 Blutkreislauf. Zivilisationskrankheiten: Allergie, Zuckerkrankheit,
krvný obeh. Civilizačné choroby: alergie, cukrovka, 
 Krebs, Tbc, Epidemie/Grippe, Schwarzes Husten/, Infark, 
rakovina, TBC, epidémie/ chrípka, čierny kašeľ/, infarkt, 
Depresion, AIDS, Rückenscmerzen, Obesita. Sehr wichtig ist den
depresia, AIDS, bolesti chrbta, obezita. Veľmi dôležité je 
Krankheiten vorbeugen, es bedeuten sich imfen lassen, zu den 
chorobám predchádzať, to znamená očkovať sa , 
regelmässigen Kontrollen gehen, gesund leben und essen, sich
pravidelne na kontroly chodiť, zdravo žiť a jesť, 
bewegen, auf der frischen Luft sein, , Hygiene 
pohybovať sa, na čerstvom vzduchu byť, hygienu 
halten/-das heißt saubere Hände, Haare, Zähne, Kleider, Schuhe 
dodržať/ to zn. čisté ruky, vlasy, zuby, šaty, obuv
haben, regelmäßig baden und duschen/, zum Arzt gehen, nicht 
 mať, pravidelne sa kúpať a sprchovať sa/, k lekárovi ísť, ne
allein sich kurieren.  Beim Arzt: Wenn ich krank bin, gehe ich zum
 sám sa liečiť.       U lekára. Keď sme chorý, idem k lekárovi.
 Arzt. Ich muss in Wartensaal warten, Die Krankenschwester ruft
Ja musím v čakárni čakať, zdravotná sestra ma zavolá
 mir drin. Der Arzt untersucht mir, gibt mir Rezept, oder schikt
 dovnútra . Lekár ma prehliadne, dá mi recept alebo ma pošle
mich zum Facharzt in die Poliklinik oder ins Krankenhaus. Dort 
k odbornému lekárovi na polikliniku alebo do nemocnice. Tam
stellen mir Diagnose.  Alternative Medizin hilft uns. Es gibt:
mi stanovia diagnózu. Alternatívna medicína pomáha nám. Je 
Akupressur, Akupunktur, Massage, Homöopathie, aber Achtung 
 akupresúra,akupunktúra, masáže homeopatika ,ale pozor 
auf Scharlatane. In der Slowakei helfen uns gesund zu sein auch 
na šarlatánov. Na Slovensku pomáhajú k zdraviu tiež 
Sanatorien und Kurorte/ Tatras Gebiet, Bardejov, Lúčky, Sliač, 
sanatória a kúpele.   
Kováčová, Piešťany, Smrdáky/         Wissenschaft und Technik

Früher in den altesten Zeiten müssten die Leute ohne viele technische
Skorej, v dávnych časoch museli ľudia bez mnohých 
 Mittel leben.  r Mensch müsste hart arbeiten, sich selbst helfen aber 
 nástrojov žiť. Človek musel ťažko pracovať, a sám sebe  pomáhať.
 Aber s Leben war eifacher und  rühiger. Für die Menschen warr 
Ale život bol jednoduchší a pokojnejší. Pre ľudí bolo
sehr wichtige, dass sie neue Geräte erfunden haben. Jetz können
veľmi dôležité, že nové zariadenia vynašli. Teraz si nemôžme 
wir uns s Leben ohne Technik nicht vostellen.  In der Vergangeheit
 život bez techniky predstaviť. V minulosti
haben die Leute neu Geräte erfunden, damit sie nicht schwer 
ľudia nové zariadenia vynašli, preto oni už nemuseli ťažko 
arbeiten müssen. Zuerst waren das kleine Geräte, wie Hammer
pracovať. Najprv to boli malé zariadenia, ako kladivo alebo 
oder 
Löffel. Aber später, wenn Leute Strom erfunden haben, erfunden 
lyžica. Ale neskoršie, keď ľudia elektriku vynašli, vynašli 
die elektronische Geräte ( Glühbirne, später Fernseher, Computer, 
elektrické zariadenia/ žiarovku, neskoršie televízor, počítač, 
Mikrowele. Sehr wichtige war, dass die Menschen s Motor 
 mikrovlnku. Veľmi dôležité bolo, že ľudia motor
erfunden haben und so müssen sie nicht zu Fuss gehen sonder mit 
vynašli a oni nemuseli už pešo chodiť ale s 
dem Motorrad oder mit dem Auto fahren. Zu den bekannten 
s motorkou alebo s autom . K známym 
Wissenschaftlen gehören
vynálezcom patria  
- Ferdinand von Zeppelin konstruktierte das Luftschiff
-Ferdinand Zeppelin konštruoval vzducholoď
-Johannes Gutenberg erfand s Buchdrucks
-Johannes Gutenberg vynašiel kníhtlač
- Alexander Koch erfand die Bazillen der Tuberkulose, Cholera 
- Alexander Koch vynašiel bacil tuberkulózy, cholera 
Bazillus, Typhus und Malaria Bazillus.
bacil, bacil týfusu a malárie.
- Albert Eistein er formulierte Gravitiongesetze. 
- Albert Eisten on formuloval gravitačné zákony.
- Watt, Edison, Diesel. 
Wissenschaftliche und Technische Erfindungen beinflussen unser
Vedecké a technické vynálezy ovplyvňujú náš 
Alltags. Zu diesen Erfindungen gehört z.B. Haushaltgeräte, wie 
celý deň. K týmto vynálezom patria napr. domáce zariadenia, ako
Mikrovelle, Mixer, Kühlschrank. Diese Geräte spielen große Rolle
mikrovlnka, mixér, chladnička. Tieto zariadenia hrajú veľkú rolu
unserer Küche, helfen uns bei Kochen. Zu weiteren Erfindugen 
v našej kuchyni, pomáhajú nám pri varení. K ďalším vynálezom
gehören Ferseheapparat, Videos, Hifianlagen, Radios,  Walkmans 
patria televízor, videa, hifi veže, rádia,  wolkmeny 
Hauskino, Computer, Internet, Telephone, Handys. Handy-das ist 
domáce kino, počítač, Internet, telefóny, mobily. Mobil - to je 
ein Mobiltelephone und ist immer zur Hand. Computer und Internet.
mobilný telefón a je stále po ruke. Počítač a  Internet.
Mit dem Computer und Internet kann man schreiben, Musik hören, 
Na počítači a na internete môžeme písať, počúvať hudbu,
sich Filme ansehen, Spiele spielen, Aufgabe machen.
pozerať filmy, hry hrať, domáce úlohy robiť.


       
                     Die Slowakei

 Ist paralamentarisch-
 Je parlamenticka-
demokratische Republik, liegt im 
                     demokrarická republika, leží 
Mitteleuropa. Grenzt an Polen, Ukraine, Ungarn,Österreich,
v strednej Európe. Hraničí s Poľskom, Ukrajinou, Rakúskom,
 Tchechien. Haupstadt der Slowakei ist Bratislava. Bevölkerung:5.5 
Českom. Hlavné mest Slovenska je Bratislava. Obyvateľstvo: 5,5 
Millionen, in der Slowakei leben: eine Mehrheit- die Slowaken 
 miliónov, na Slovensku žijú: väčšina - Slováci- a 
und 
Minderheiten: Ungare, Ruthenische, Polake, Deutsche, Tcheche
menšina: Maďari, Rusi, Poliaci, Nemci, Česi 
und Romas uns andere etnische Gruppen. Geographie: die 
 a Rómovia a iné etnické skupiny. Geografia:
Slowakei 
ist gebirgiges Land. Meist besucht und bekannt sind die Tatras 
Slovensko je hornatá krajina. Najviac navštevované a známe sú 
Gebiete: Hohe Tatra, Belianske Tatra, Niedrige Tatra, Westtatra, 
 Tatry: Vysoké Tatry, Belianske Tatry, Nízke Tatry, Západné T.
Rohače. Weitere Gebirge sind: Kleine Karpaten, Weisse Karpaten, 
Roháče. Ďalšie pohoria sú Malé Karpaty, Biele Karpaty,
Inovec, Slowakisches Paradies, Slowakische Erzgebirge, Kleine
 Inovec, Slovenský raj, Slovenské rudohorie, Malé a
 und 
Grosse Fatra. Tiefebenen: Westslowakiche, Ostslowakische 
Veľké Fatry. Nížiny: Západná, Severná a 
 und Záhorská Tiefebenen. In der Gebirgen gibt es viele 
 a Záhorská nížina. V pohoriach je veľa
Naturschönheiten, wie zum Beispiel: Höhlen/ Belianska, 
prírodných krás, ako napr. jaskyne/ Belianska, 
Demänovská, Domica, Jasovská, Ochtínsko-aragonitová,
Demänovská, ...................................................................
 Gombasecká./  Augenseen: Štrbské, Popradské, Skalnaté, Veľké 
....................../Umelé nádrže:.......................................
Hincovo, Zelené pleso. Wasserfälle: Skok, Jánošíkové diery, 
............................Vodopády:.................................
Studenovodské vodopády, viele Felsen, Täler, Berge und Ebenen
 .................................... veľa skál, kotlín, a rovín.
 Flüße: Waag, Gran, Hornád, Torysa, Poprad, Nitra, Donau, viele 
Rieky:..............................................................................., veľa
Bäche, Teiche, und Waldbäche, Talspeerren und Seen. / Domaša 
 zrúcanín, rybníkov, a lesné potoky, priehrady a jazier./.....
Zemplínska Šírava, Liptovská Mara, Oravská priehrada. In der 
.................................................................................................
Slowakei ist wunderbare Natur, wir haben 
Na Slovensku ja zázračná príroda, my máme 
Naturschuzgebiete/Smolenice, Dobrá  Voda, Devínska Kobyla/. 
prírodné rezervácie/.........................................................
Nationalparks-TANAP, NAPANT, PIENINY. Sehr bunt sind Fauna
Národné parky-.......................................... Veľmi pestrá je fauna 
 und Flora. Die Turesten bewundern unsere Sehenswürdigkeiten 
 a flóra. Turisti navštevujú naše pamätihodnosti
und 
 Volksarchitektur. Wir haben viele Burgen, Schlößer, Kapellen, 
a národnú architektúru. My máme veľa hradov, zámkov, kaplniek,
Burgruinen, Bürger häuser und Museen/ Trenčín, Nitra, Ba,
 zrúcanín, hradných domov a múzeá. /,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Kežmarok, Bardejov,/. Volkskultur- Tanz, Volkslieder werden auf 
............................./ .Ľudová kultúra, tanec, ľudové pesničky sú
Festivals präsentiert, wie auch Musikinstrumenten. Die   Sänger 
prezentované na festivaloch hudobných nástrojov. Speváci
tragen Trachten. Bei uns gibt es viele Holzhäuser oder bemalte 
nosia kroje . U nás je veľa drevených domov alebo maľované
Häuser, in Čičmany, Ždiar,  Vyšná a Nižná Boca, Liptov-, 
domy, v ...................................................................................
Orava-und Kysuce Gebier, Kežmarok... Sehr bekannt sind 
............................................................Veľmi známe sú
Freilichtmuseen-Jahodnícke Háje bei Martin, unter Rohače, Liptov
 prírodné múzeá-..................................................................
. Mineralquellen und Kurorte-Santovka, Dobrá voda, Fatranská,
Minerálne pramene a kúpele-...........................................
 Cígeľská, Rajec. Kurortre- Piešťany, Smrdáky, Trenčianske, Turčianske, Rajecké und Sklené Teplice, Smokovce, Ružbachy, Sliač, Kováčová, Bardejov, Brezno, Lúčky... Galerien und Museen-
....................................................................Galérie a múzeá 
 Trenčín, Nitra, Senica, Trnava, Ba, Martin, Poprad, Michalovce...
 Alte  historische Städte- B. Štiavnica, Kremnica, Levoča,  Bardejov
Staré historické mestá-..............................................................,
 Kežmarok...  In der Slowakei gibt es viele Kirchen und Doms. 
......................Na Slovensku je veľa kostolov a dómov. 
Traditionelle Handwerke-Holzschnitzer, Korbflechter,k 
Tradičné remeslá.-rezbárstvo,  prútené košíky,
Pfefferkuchenbäcker, , Drahtmacher.
 perníky,  drotárstvo,                                

  
                                                           Österreich
Parlamentarisch demokratische
Parlamentická demokratická
Bundesrepublik, liegt im Mitteleuropa, südlich  von der Slowakei.
federálna republika, leží v strednej Európe, južne od Slovenska.
 Grenzt an Slowakei, Ungarn, Schweiz, BRD, Italien, Liechtenstein,
Hraničí so Slovenskom, Maďarskom, Švajčiarskom, BRD. ..........
 Tschechei und Slowenien. Besteht aus  9 Bundesländern.
........................................Skladá sa z 9 spolkových krajín.
 Hauptstadt ist Wien. Österreich ist ein kleines Binnenland. Fläche- 
Hlavné mesto je Viedeň. Rakúsko je menšia vnútrozemská krajina.
Ist gebirgiges Land, hier gibt es Mittel und Hochgebirge, im Osten
Je hornatá krajina, tu sú stredné a vysoké pohoria, na severe 
 ist Panonische Tiefebene, weiter ist Alpenvorland mit zahlreiche 
 ........................................., ďalej sú predalpie s bohatými 
Seen/ Attersee, Wolfgangsee,  Zellersee, Halstätersee, an der
jazerami/..............................................................., pri hraniciach
Grenze 
zur BRD  und der Schweiz liegt Bodensee. Alpen- der Grösste Berg
s Nemeckom a so Švajčiarskom leží Bodenské jazero. Alpy najvyšší vrch 
 ist Grossglocker. Flüsse: Donau, Inn, Salzach, Drau, Krems,
je Grossglocker. Rieky:...........................................................
 March. Klima ist mild. Einwohner: 7,7 Mil. 2% Minderheite.
 Podnebie je mierne. Obyvateľstvo: 7,7mil. 2% menšina
Amtssprache ist Deutsch, hier spricht man mit vielen Dialekten. Die
Úradný jazyk je nemčina, tu sa rozpráva s mnohými dialektami. 
Touristen, die Österreich besuchen, bewundern historische 
Turisti,ktorí navštívia Rakúsko, obdivujú historicPké
Städte/Wien, Salzbur, Linz, Hainburg/. Als Urlaubszentren werden 
 mestá/.........................................../.  Ako rekreačné strediská sú
Seen, Gebirge und Welder ausgesucht, Besonders im Winter.
jazerá, pohoria a lesy vybrané, zvlášť cez zimu.
Industrie: Das Land ist reich an Rohstoffe, / Eisenerz, Erdöl, Erdgas,
Priemysel: Krajina je bohatá na baníctvo,/železná ruda, ropa, zemný plyn,
 Zink, Kupfer, Grafit,Magnesit, Stensalz und Braunkohle./ 
 zinok, meď, grafit, magnezit, kamenná soľ, hnedé uhlie./
Industrie: 
Schwerindustrie, Maschinenbauindustrie, Textil,
Ťažký priemysel, /strojárstvo, textil,
 Elektro, Chemie, Möbel, Schiproduktion, Nahrunsmittelindustrie.
elektro, chémia, nábytok, lyžiarske produkty, potraviny. 
Landwirtschaft: Pflanzen Getreide, Ölpflanzen, Mais, Weintraube,
Poľnohospodárstvo: pestujú obilie, olejninu, kukuricu, viniče, 
Obst, Gemüse. Sehr wichtig ist Vieh und Schafzucht. Städte: Wien,
ovocie, zeleninu. Veľmi dôležité sú ovce a dobytok. Mestá:
Hainburg/ Wiener Tor, Stadtmauer, Burgruine,/ Petronell/ 
Hamburg/ viedenská brána, mestský múr, zrúcanina/ Petronell
Archeologischer Park Carnuntum/ , Salzburg- Mozarthaus, Schloss 
Archeologický park Carnuntum/, Salzburg- Mozártov dom, uzavretý 
Mirabell, Insbruck-Uni Stadt.
Mirabell, Insbruck- Univerzálne mesto.Wien
Wien - Hauptstadt des Österreichs und auch Bundesland, liegt an 
Viedeň - hlavné mesto Rakúska a tiež spolková krajina, leží na 
der Donau. Wien ist Zentrum der Politik, Kultur, Industrie, Schulen
na Dunaji, Viedeň je centrum politiky, kultúry, priemyslu, škôl, 
und Weltorganisationen. Wien ist alte historishe aber auch moderne
a svetovej organizácie. Viedeň je staré historické ale tiež moderné
 Stadt. Wien besteht aus 23 Bezirken. Touristen kennen Wien1 
mesto. Viedeň sa skladá z 23 okresov. Turisti poznajú Viedeň1
Zentrum. Wien ist reich an Architektur aus allen Epochen . Z.B.
centrum. Viedeň je bohatá na architektúru zo všetkých epoch. napr
 Gotischer Stephansdom, Baroko Karlskirche, Maria Theresia Statue
gotický Štefanov dom, barokový Karlov kostol,socha Márie Terízie 
zwischen 2 Museen, viele Hotels, Geschäfte, Pizzerien. In Wien
medzi dvoma múzeami, veľa hotelov, obchodov, pizzerií. Vo Viedni
 gibt 
es 3 Schlößer. Hoffburg- Winterresidenz von Habsburger, heute Sitz
sú tri zámky. Hoffburg-zimná rezidencia Habsburgovcov, dnes sídlo
 des Presidenten und bekannte Spanische Hofreitschule, Museum 
 prezidenta a známa španielska jazdecká škola, múzeum
von Sissi, Zimmer von Maria Theresia, Josef...und viele 
Sissi, izba Márie Terézie, Jozefa....a veľa 
Sammlungen. Schönbrunn: Sommerresidenz von Habsburger, heute 
zbierok. Schonbunn: Letná rezidencia Habsburgovcov, dnes
Museum, Kindermuseum, Zoo, Palmenhaus, Botanischer Garte,
múzeum, detské múzeum, ZOO, palmový dom, botanická záhrada,
 viele Fontänen und Parks, Wüstenhaus, Gloriete, Irrgarten. 
veľa fontán a parkov,.............................................................
Belwedere: Galerin und schöne Gärten. Es gründete Eugen  von 
Belwedere: galéria a pekná záhrada. Založil  Eugen von
Savoy. Zentrum umspannen 2 Boulewards, Ringstrasse und Gürtel 
Savoy. Centrum zahrňá 2 široké ulice, ..............................................
Hier baute man die Oper, Neue Burg, Rathaus, Burgteather, Uni 
 Tu vybudovali operu, nový hrad, radnicu, hradné divadlo, uni
und Parlament. In Wien gibt es viele
a parlament. Vo Viedni je veľa 
Sezessionsgebäude:Hundertwasserhaus, Urania. Auf dem linken
senzes.budov.       Hundertwasserdom, Urania. Na ľavej strane
Donaufer stehen Komplex UNO City und Aussichtturm. Wien ist 
Dunaja stojí komplex UNO City a vyhliadková veža. Viedeň je 
auch als musikstadt bekannt. Hier lebten und wirkten Mozart,
známa tiež ako mesto hudby. Tu žil a pracoval ....................
Haydn, Beethoven, Schubert, Strauss.Wien ist auch Industriestadt.
 .......................................................Viedeň je tiež priemyselné m.
Elektonische, mechanische Industrie, chemische. Wien ist auch
elektronický, strojárský priemysel, chemický. Viedeň je tiež
Stadt der Kultur und Mode, und auch Messestadt.
mesto kultúry  a mody, a tiež veľtržné mesto.

                                     BRD

Parlamentarisch-demokratisches Bundesland. Liegt in Westeuropa. 
Parlamentická- demokratická spolková krajina. Leží v záp.Európe. 
Besteht aus16 Bundesländer. Haupstadt ist Berlin Es grenzt an 
Skladá sa zo 16 spolkových krajín. Hlavné mesto je Berlín. Hraničí
Tschechien, Pollen, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg,
Česko, Polsko, Rakúsko, Švajčiarsko, Francúzsko, Luxemburg,
Niederlande, Dänemark. Die Naturgrenzen bilden Ost und
 Nórsko, Dánsko. Hranice tvoria Baltické a 
 Nordsee. Zur BRD gehören zahlreiche Inseln, die grösste ist 
Severné more.  K Nemecku patria mnohopočetné ostrovy, najväčší
Rügen. Oberfläche bilden: Norddeutsche Tiefebene, Deutsche
je Rugen. Povrch tvoria: severonemecká nížina, memecké 
Mittelgebirge/Harz, Thüringer Wald, Schwarzwald. 
 stredné pohoria/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Voralpen/Alpenvorland mit vilen Seen-Chimsee, Emersee/ 
Predalpy/..................... s mnohými jazerami..................
Alpen. Flüsse: Rhein, Donau, Neckar, Main, Elbe. Klima ist
 Alpy. Rieky:..........................................................Klíma je
 mild. Einwohner: 80 Millionin. Hier wohnen viele Ausländer aus
mierna. Obyvateľstvo: 80 miliónov. Tu žije veľa cudzincov z 
Turkei, Italien,Kroatien, Spanien, Serbien, und  eine kleine 
Turecka, Talianska, Chorvátska, Španielska, Srbsky a malá
Minderheit: Lausitzer Sorben. Amtsprache ist Deutsch. Industrie: 
 menšina:..........................Úradný jazyk je nemčina. Priemysel:
Maschinenbau, Automobil, Textilindustrie, Elektronische und 
strojárstvo, automobil, textilný priemysel, elektronický a 
chemische Industrie, Optik, und Glasindustri. Industriezentren: 
 chemický priemysel, optika  a sklársky prie. Priemys. cetrum:
Frankfurt, Suttgard, Muchen, Hamburg, Kiel, Bremen, Jena. 
Landwirtschaft: Rind und Schweinezuch, pflanzen Getreide,
Poľnohospodárstvo: hovädzí, bravčový dobytok, pestujú obilie, 
Mais,Kartoffeln,Zuckerrube. Städte: Weimar-hier lebten 
kukuricu,zemiaky, cukrovú repa. Mestá: Weimar- tu žil 
Dichter und Musikkomponisten/ Goethe, Schiller , Liszt.
dirigent a komponista/,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
 Dresden-sind als Elbe-Florenz genannt. Meissen- Porzelanfabrik. 
Dresden- sú ako Elba- Florenz známe. Meissen- porcelánová tov. 
Hamburg, Bremen, Kiel- Hafen. Frankfurt am Main- Flughafen, 
...............................-prístavy. ....................................letiská
Industriestadt.
priemyselné mesto.


                                       Berlin

Berlin ist Hauptstadt der BRD, eine Europäische Kulturmetropole.
Berlín je hlavné mesto Nemecka, je európska kultúrna metropola.
 Liegt im Norden der BRD am Zusammenfluss von Spree und 
Leží na severe Nemecka na sútoku Spree a 
Havel. Berlin hat 3,5  Millionen Einwohner. Nach dem zweiten
Havel. Berlin má 3,5 miliónov obyvateľov. Po druhej 
Weltkrieg wurde in zwei Teilen geteilt: West und Nordberlin, im 
 svetovej vojne bol rozdelený na dve časti. Západný a severný B.
Jahre 1961 wurde  zwischen beiden Teilen die Mauer gebaut. Am 
V roku 1961 bol medzi dvoma časťami postavený múr. 
9. Nowebra fiel Mauer wieder wurde Berlin geeignet. In Berlin 
9. novembra padol berlínsky múr a Berlín bol zas jednotný.       V Berlíne
bewundern die Touristen die Sehenswürdigkeiten: Das bekannteste 
 navštevujú turisti pamätihodnosti: Najznámejšie sú
ist
Brandemburger Tor, mit dem Allee unter den Linden beginnt. Weiter gibt es in Berlin Charlottenburg-Schloss und Schloss Belleveu,  heute Sitz des Bundespresidenten. Historisch interesant ist Teichstagsgebäude mit Glaskupel.  


Určite tu nájdeš mnoho chýb, preklepov, za čo sa vopred ospravedlňujem. 
Držím vám palce a nebojte sa, dáte to.
Ak som ti pomohla pošli smajlíka

         http://www.erlink.cz/klik/UmJecQZn

28 komentárov:

Andrea povedal(a)...

Dobrý deň Heli, chcem sa poďakovať za veľkú pomoc. Už sa to len naučiť :) Pekný deň prajem.
Andrea

Anonymný povedal(a)...

Ďakujem veľmi pekne :) Témy su super spracované.

Anonymný povedal(a)...

Je to úžasné a veľmi ľahko sa to učí :) Super

Anonymný povedal(a)...

Je to super, pomohlo mi to pri písaní slohov :)

Anonymný povedal(a)...

skvelo napísané dakujem :)

Anonymný povedal(a)...

ďakujeme, je to pre nás inšpirácia pri vypracovávaní maturitných tém

Anonymný povedal(a)...

:)

Anonymný povedal(a)...

Parada diky.

Anonymný povedal(a)...

dá sa to nejako uložiť do Pc?Díky

Anonymný povedal(a)...

:D pomohlo

Anonymný povedal(a)...

bomba velmi mi to pomohlo :) a rad by som tu este nasiel Umweltschutz ak by sa dalo

Anonymný povedal(a)...

Dobrý deň Heli, kukla si to moja doučovatelka a vravelá výborná práca ale aj ja vravim že je to dobre klobúk dole. Určite to využijem. Vopred ďakujem.

Anonymný povedal(a)...

super texty vsetko tam je co tam ma byt a je to v jednoduchsich vetach co je velke plus dakujeme ti zato urcite vela ludom to pomohlo...

Anonymný povedal(a)...

Ani lepšiu stránku som nájsť nemohla :) Je to perfektné a úžasne sa to učí :) Ďakujem krááásne :) veľmi sa z toho teším :) ĎAKUJEM !!!!!!

Anonymný povedal(a)...

:) Dakujem krasne...idem sa z toho ucit na maturitu :)

Anonymný povedal(a)...

ĎAKUJEM TI :)) Mám na to 2 dni tak idem na to :D Posielam PUSU za veľkú pomoc. :)

Anonymný povedal(a)...

{!} = to je tvoja mušlička :-* ďakujem ti mocenko :P

Anonymný povedal(a)...

Dakujem je to to pekne spracovane, ale pozor obcas su tam aj chyby...

Anonymný povedal(a)...

Chcem sa poďakovať tým, čo to zverejnili veľmi mi to pomohlo a konečne sa našlo niečo, čo je veľmi pracne spracované a prehľadné . Najlepší je ten doslovný preklad . Ešte raz, ďakujem ...

Anonymný povedal(a)...

musim aj ja podakovat..je to naozaj dobre spracovane a pomoze mi to pri maturite dakujem :)

Anonymný povedal(a)...

Na pár menších chýb je to pekne a tvorivo upravené,z takéhoto textu by sa mi ľahšie vyučovalo :-)

Anonymný povedal(a)...

Je to fakt dobbre dakujem :)

Anonymný povedal(a)...

Velmi pekne napísané texty :) pomohli pri maturitách !! velkáá vdaka :*

Unknown povedal(a)...

ďakujem velmy .....perfektne :) idem na nemeckú olympiádu na okresne kolo a toto som potreboval vďaka :)

Anonymný povedal(a)...

super :) dakujem :)

Anonymný povedal(a)...

Doučujete nemecký jazyk ?

Unknown povedal(a)...

Super jednoduché veci. Takto napísané MT som už dlho hľadala, ďakujem. :)

Unknown povedal(a)...

Veľmi dobre spracované! :) Ľahko sa to učí. Dúfam, že maturitu teraz zvládnem :D