Vítajte na mojej stránke

Som rada, že si otvorila moju stránku. Cíť sa tu dobre a budem rada ak napíšeš komentár. Píšem tu články na ktoré rada spomínam a ktoré ma zaujímajú. Nájdeš tu z každého trošku. Prajem ti krásny deň.

25. 11. 2012

literatúra k maturitám, obsahy literárnych diel

                                                              Staroveká  literatúra 

- orientálna literatúra: sumerská, akkadská, egyptská, indická, hebrejská
- antická literatúra:grécka, rímska

Sumerská literatúra:
 Na Blízkom východe medzi Eufrat a Tigris vzniklo územie - Medziriečie.  Územie Mezopotámie obývali Sumeri, Akkadi, . Sumeri vynašli klinové písmo. Spočiatku to boli len rozličné značky, ktorými sa označovali počty zvierat, veľkosť úrody alebo počty bojovníkov. Najstarším písmom bolo obrázkové písmo, z ktorého sa vyvinulo klinové písmo. 
Diela:
Epos o Gilgamešovi
Jeho hrdinovia žijú, trpia a umierajú ako ostatní ľudia, ale sú obdarení nadľudskou silou. Sumerský kráľ Gilgameš je historická postava, mesto Uruk  bolo jedným z najstarších mestských štátov Mezopotámie. Má dve časti. O priateľstve hlavného hrdinu s Enkiduom a Gilgamešovom márnom úsilí dosiahnuť večný život. Nesmrteľnosť hrdina dosiahne svojimi skutkami, nesmrteľnosť sa chápe ako výnimočnosť človeka. Význam eposu spočíva v neskoršom prevzatí jeho bájoslovných prvkov hebrejskou a gréckou kultúrou.
Obsah. Obyvatelia sa sťažujú bohom na vládcu Gilgameša a tí stvoria polodivého človeka Enkidua, ktorý Gilgameša v zápase premôže. Spriatelia sa a s pomocou boha slnka Šamaša v libanonských horách spoločne zabijú hrozného strážcu cédrového lesa Chuvavu. Po návrate do Uruku sa  do Gilgameša zaľúbi bohyňa Ištar. Gilgameš ju odmieta a za trest ho napadne nebeský býk. Spolu s Enkiduom býka zabijú, ale Enkidu musí zomrieť. Gilgameš ho oplakáva a vydá sa hľadať tajomstvo večného života. To pozná jediný nesmrtľný človek  Utanapišta, ktorý prežil potopu sveta. Gilgameš má bdieť šesť dní a sedem nocí, ale unavený zaspáva a tak stráca nádej na nesmrteľnosť. Nepomôže mu ani získanie tajomnej rastliny večného života, lebo ju v nestráženej chvíli prehltne had. Zostáva mu návrat do Uruku a pýcha na vlastné dielo - pevné mestské hradby.  

Hebrejská literatúra
Od 14. str. pred n. l. začali prenika do Palestíny kočovné semitské kmene.  Podľa tradície 12 semitských kmeňov vytvorilo židovský národ. Ich náboženstvo bolo monoteistické, uctievali jedného boha.  Ich posvätnou knihou je Starý zákon. 
Diela:
Hebrejská literatúra je najmladšia z literatúr Blízkeho východu. Zachovala sa ústnym podaním a predstavuje ju v prvo rade BIBLIA.
Biblia je umeleckým, náboženským, historickým a doktrinárskym a večným dielom V stredoveku sa stala najuznávanejšou literárnou autoritou. Obsahuje texty, ktorí vznikli v rozličných časových obdobiach a napísali ich rozliční autori. Zahŕňa niekoľko desiatok spisov . Nachádza sa nej mnoho frazeologizmov, ktoré sa bežne používajú v modernom jazyku napr. oko za oko, zub za zub. 
Delí sa na dve časti: Starý zákon a Nový zákon.
Starý zákon:
Svätá kniha židovského náboženstva, židia ju volajú Tóra. Obsahuje históriu židovského národa od stvorenia sveta po narodenie Ježiša Krista, proroctvá o čakanom Mesiašovi, ktorý má vykúpiť národ, mravné ponaučenia a rady, ľúbostné básne. 
Tvorí ho 46 kníh, ktoré sa dajú rozdeliť do troch kategórií:
- historické: päť kníh Mojžišových, Kniha Jozuova, Kniha sudcov, Kniha Rút
- poučné a básnické: Kniha Jóbová, Kniha žalmov, Kniha prísloví 
- prorocké: knihy prorokov Izaiáša, Jeremiáša, Ezechiela, Daniela 
Nový zákon
Tvorí ho 27 kníh, ktoré vznikali v rokoch 30-50 n. l.,hovorí o živote, účinkovaní a smrti Ježiša Krista, o založení a fungovaní prvotnej cirkvi. 
 Delia sa na tie časti.
- historické: štyri evanjeliá  Skutky apoštolov
-poučné: 14 listov sv. Pavla. List sv.Jakuba, 2 listy sv. Petra 
- prorocké: Zjavenie sv. Jána, čiže Apokalypsa

                                   Antická literatúra

 Zahŕňa starovekú grécku a rímsku literatúru.
 Grécka literatúra. 
Grécka literatúra sa rozvíjala na Peloponézskom polostrove, vo vyspelých štátoch.  V niektorých vládli králi, v iných tyrani. Všetkých spájal ideál kalokagatie- spojenie krásy a dobra, tela a duše. Každý človek preto dbal na svoj telesný  vzhľad, na svoje vnútro, na svoju dušu. Grékom sa podarilo spojiť telesné s duchovným a duševným. Na gréckych ostrovoch sa v priebehu stáročí vyvinula civilizácia, ktorá sa stala základom západnej európskej civilizácie. Gréci dali svetu demokraciu, tyraniu, architektúru, sochárstvo, filozofiu, olympijské hry, 24 písmen abecedy a literatúru, ktorá zahŕňa lyriku, epiku, drámu. 
Epika
Za  najstaršie sa považujú grécke mýty. Medzi najznámejšie patria mýty o Daidalovi a Ikarovi, Héraklovi, Oidipovi a Antigone. Prométheovi.  V období rozpadu rodovej aristokracie vznikajú najlepšie diela gréckej epiky: Homérove historické eposy Ilias a Odysea.
Homér bol slepý grécky básnik, spevák. V tom období sa básne nerecitovali, ale spievali v sprievode lutny.  Slovo básnik znamenalo v Grécku to isté čo Homér. 
Ilias
 Dejovo sa dotýka posledných 51 dní desaťročnej trójskej vojny. Vystupujú tu najvýznamnejší grécki hrdinovia, medzi ktorými vyniká Achilles a Odyseus, ale do deja zasahujú aj grécki bohovia, ktorí pomáhajú aj jednej, aj druhej strane. idealizuje postavy ľudí a zdôrazňuje úlohu osudovosti. Názov Ilias pochádza z gréckeho slova Ilion a znamená Trója. 
Obsah.
Príčinou vojny bol únos krásne Heleny, manželky spartského kráľa Menelaa, synom trójskeho kráľa Priama, kráľovičom Paridom. Menelaos s bratom Agamenónom, kráľom Mykén, zorganizoval odvetnú výpravu gréckych kmeňov proti Tróji. Gréci bojujú už desať rokov, ale víťazstvo sa prikláňa raz na  jednu, raz na druhú stranu a j pričinením bohov, ktorí sú tiež rozdelení na dva tábory. Ku koncu vojny sa Achilles odmieta zúčastniť bojov, lebo Agamemnom mu odňal ukoristenú otrokyňu. Jeho výzbroj si požičal priateľ Patroklos, ktorého zabije trójsky hrdina Hektor v domnení, že je to Achilles. Epos vrcholí opisom súboja Achilla s Hektorom. Končí sa Achillovým víťazstvom a potupou  zabitého Hektora, ktorého vláčia okolo trójskych hradieb a nakoniec ho vydajú kráľovi Priamovi.
Odysea
Viaže s k trójskej vojne, hlavným hrdinom je strojca víťazstva Grékov pri Tróji- Odyseus. Dej sa odohráva počas 41 dní posledného roka desaťročného Odyseovho putovania z Tróje na rodnú Itaku.
Ezopove bájky
Odohráva sa vo svete zvierat, ktoré majú ľudské vlastnosti. Na základe charakteristických vlastností sa zvieratá stávajú typom a majú prisúdené miesto a spôsob správania, napr. prefíkaná líška, pracovitý mravec, krutý lev. Ezop žil v 6. st. pre n.l. Pôvodne bol otrok. Do Grécka prišiel z Trácie alebo Frýgie. Vraj bol veľmi škaredý a hrbatý, zato duchaplný a vtipný.

                                              Lyrika

Medzi jej najznámejších autorov patrili Archilochos, Alkaios, Anakrión a Sapfo.
Sapfo
Žila na ostrove Lesbos, kde zriadila dom múz- Museion. Modlitba k Afrodite-jediná báseň, ktorá sa zachovala celá.
  Dráma

Najväčší úspech v tomto období dosiahla grécka tragédia, ktorej tvorcami boli  Aischylos, Sofoklés, Euripidés a komédia, ktorú rozvíjal Aristofanés.
V antickej dráme sa dodržiavala jednota miesta, deja a času. Príbeh sa odohrával na jednom mieste, počas 24 hodín a bol jednoduchý, mal jednoduchý konflikt, nevystupovalo v ňom veľa postáv.  V dráme sa zachovalo spojenie slova, hudby a tanca, iba dialógy sa recitovali. V dráme hrali len muži, ženy nesmeli byť ani v hľadisku amfiteátra. Herci mali topánky s vysokou podrážkou s
 podpätkami a iba stáli a recitovali svoje dialógy. Súčasťou drámy bol chór, zbor, ktorý svoje partie spieval a sprevádzal ich tancom. Hlavnou postavou bol silný človek s dobrým charakterom, ktorý bojoval za vyššie princípy. božie zákony a mravné hodnoty. V tomto boji bol ochotný aj zomrieť. 
Diela
 Sofokles: Antigona, Kráľ Oidipus.
Aischylos. Pripútaný Prométheus, Oresteia
Euripidés: Trójanky, Ifigénia v Tauride, Medea. 
Aristofanés. Oblaky, Jazdci, Lysistrata

 Sofokles-Antigona, spracúva mytologický námet vojny siedmich proti Tébam, dej nie je motivovaný zásahmi vyšších božských síl, odohráva sa výlučne v rovine medziľudských vzťahov. Je to heroizácia človeka, ktorý musí zápasiť s osudom. Proti sebe stojí autorita štátnej moci  a žena ochotná obetovať svoj život v mene nepísaných božích zákonov. Zrážka medzi mocou a mravným princípom je generačným konfliktom.
Obsah
 Antigonini bratia Polyneikés a Eteoklés zápolili o vládu nad Tébami. Poyneikés opustil vlasť a o nejaký čas sa vrátil s vojskom aby sa zmocnil vlády. V boji padol on i jeho brat Eteoklés. Nový vládca, ich strýko Kreón, zakázal Polyneika pochovať, lebo bojoval proti vlasti. Antigona sa vzoprela Kreónovmu príkazu a brata pochovala. Na príkaz rozhnevaného Kreóna dajú Antigonu zaživa zamurovať v skalách za mestom, kde sa obesí.Jej snúbenec Haimon prekľaje otca a zahynie vlastným mečom. Keď to vidí jeho matka Eurydika, aj ona spácha samovraždu. Až vtedy zdrvený Kreón uvedomí svoju vinu. Pre jeho blízkych je však už neskoro.
                                
                                     Rímska literatúra
Rimania boli obdivovateľmi gréckej kultúry, snažili sa prevziať a napodobniť z Grécka čo sa dalo. Dejiny rímskej lit. sa začínajú neskôr, v čase keď grécka lit. už prekvitala. Rimania zväčša prevzali už hotové formy písomníctva. 
Dráma
Titus Maccius Plautus: Komédia o hrnci, Pseudolus, Chvastavý vojak.
Epika
Začala sa rozvíjať postupným vzostupom rečníctva a dejepisectva. 
Marcus Tullius Cicro: O štáte, O zákonoch , O senáte
 Gaius Julius Caesar: Zápisky o vojne v Galii.
Titus Lucretius Carus: O podstate sveta
Publius Cornelius Tacitus: Letopisy, Dejiny
Lyrika
 Dosiahla vrchol za vlády cisára Augusta. 
Publius Vergilius Maro: Aeines-hrdinský epos
Bucolica-pastierska idyla
Georgica-roľnícky spev
Aeneis
Účastník trójskej vojny a občan Tróje Aeneas na pokyn bohov uteká s otcom Anchisom, so synom Askaniom a svojimi druhmi z horiaceho mesta hľadať novú vlasť. Po dlhom putovaní po Stredozemnom mori a rozličných dobrodružstvách pristane pri ústí rieky Tiber, kde ho privíta kráľ Latinus a ponúkne mu za ženu svoju dcéru Laviniu. Aeneas podstúpi súboj so svojím sokom, A keď zvíťazí, zakladá mesto Lavinium, sídlo latinského národa a zárodok budúceho Ríma a aj nový rod, z ktorého pochádzajú rímski panovníci.
Quintus Horatius Flaccus: Ódy, Satiry, Listy
Publius Ovidius Naso: Metamorfózy-Premeny. Zachytávajú premeny mytologických postáv a ľudí na rozličné prírodné javy a prírodných skutočností na ľudí. Obsahujú príbehy o potope sveta, osude pyšnej Nioby, tragickom lete Daidala a Ikara, kráľovi Midasovi, o sochárovi Pygmalionovi, čo vzplanul vrúcnou láskou k soche dievčaťa, ktorú sám vytvoril a ktorú Venuša na jeho prosby oživila.                      
                       
                                Stredoveká literatúra 5-15.st
Orientálna lit. 
V roku 476 Západorímska ríša zanikla, na jej území vzniklo mnoho kráľovstiev a kniežastiev. Východorímska ríša existovala pod názvom Byzantská ríša. V Európe sa vývoj antickej lit. prerušil a ťažko sa rodila alternatíva antickej lit. Na východe lit. tradícia zostala neporušená. Platí pre lit. indickú, čínsku, perzskú, arabskú. Označujeme ich ako orientálne literatúry.
Arabská lit. 
Korán-Svätá kniha moslimov, základné náboženské dielo arabskej a islamskej kultúry. Je písomným záznamom božích právd pripisovaných Mohamedovi.
Tisíc a jedna noc-zbierka orientálnych rozprávok. 
Európska stredoveká lit.
Literárnou autoritou sa stala Biblia a latinské heslo benediktínov ora et labora-modli sa a pracuj. Keďže základom kresťanstva je dosiahnuť večný, nadpozemský život, pozornosť ľudí sa sústredila na svet večný. Využívala sa na to alegória, symbolika a obraznosť. Dôraz kládol na poznávaciu a náučnú funkciu. Vládol synkretizmus-kríženie lit. druhov a žánrov, splývanie umeleckej a vecnej lit. Rozšírená bola imitácia-napodobňovanie. Obsah bol menej dôležitý ako forma, štýl bo rétorický-kvetnatý, využívali sa amplifikačné a kumulačné jazykové prostriedky
- synonyma-slová, ktorí inak znejú, ale majú rovnaký alebo podobný význam / práca - robota, drina.
- personifikácia,  druh metafory, neživým predmetom sa prisudzujú vlastnosti a schopnosti ľudí napr. mesto spí
- prirovnávanie 
- hyperbola, slová alebo slovné spojenia, ktorí majú zveličujúci význam napr. fantastický, kolosálny.
Feudálna náboženská lit. Má bohoslužobný, výchovný a vzdelávací obsah. Zdôrazňuje kresťanské cnosti, ktorými je obdarený svätec. Svätec ako typ postavy vzniká tzv. idealizovaným typizovaním. Vyznačuje sa silou viery, askézou, múdrosťou a odvahou, je to výnimočný hrdina. Najrozšírenejšie žánre boli: legenda, pieseň, kázeň, hagiografia, mystérium. 
Feudálna svetská lit.
Hlavným hrdinom je zidealizovaný rytier, šľachtic, bojovník, ktorý je odvážny, nebojácny, silný, bojuje za vznešené ideály, je ochotný položiť za ne život a zároveň obhajuje kresťanské hodnoty  Hlavný lit. druh bol hrdinský veršovaný epos. 
Francúzska lit.
Piesne o hrdinských činoch - Pieseň o Rolandovi
Rytiersky epos- Tristan a Izolda
Pieseň o Rolandovi
 Jadro eposu tvorí opis bitky medzi Karolovým kresťanským vojskom a mohamedánskymi Saracémni v pyrenejskom priesmyku. Saracéni v priesmyku napadnú zadný voj Karolovho vojska, ktorému velí  rytier Roland. Roland nezatrúbi na roh Olifant, aby privolal posilu a statočne sa bráni mečom Durandalom. Až keď je meč zničený, Roland zatrúbi na Olifant tak silno, že mu praskne spánková tepna a zomrie. Karol sa vojskom vráti a porazí Saracénov
Nemecká lit., šírili ju potulní speváci
Pieseň o Nibelungoch - hrdinský epos
 Mestská svetská literatúra Zobrazovala každodenný život, mala zábavnú funkciu. Vo Francúzsku túto lit. predstavovali krátke veršované poviedky, ktoré satiricky zosmiešňovali hlúposť a zbabelosť feudálov.

                   Slovenská stredoveká literatúra  
                        800-1500   
Slovenská stredoveká lit. sa delí na dve obdobia
- veľkomoravské 800-1000
- poveľkomoravské 1000-1500 
                           Veľkomoravské obdobie
 V roku 833 knieža  Mojmír vyhnalo nitrianske knieža Pribinu z Nitry a obidve kniežatstvá spojilo do štátneho útvaru pod menom Veľká Morava. V jej susedstve bola veľká a mocná Východofranská ríša. Začiatky lit. súvisia s príchodom kresťanstva na naše územie, ktorí šírili franskí kňazi. Bohoslužobným jazykom bola latinčina. Veľkomoravské kniežatá boli podriadenými východofranských panovníkov. V snahe vymaniť sa spod vplyvu Východofranskej ríše vypravil knieža Rastislav posolstvo do Byzancie k cisárovi Michalovi II. so žiadosťou o učiteľov, ktorí by ľud učili kresťanstvu v reči jemu zrozumiteľnej. V r.863 na Veľkú Moravu prišli bratia Konštantín a Metod, ktorí poznali slovanské nárečie z okolia Solúna.
Pred príchodom zostavil Konštantín prvé slovanské písmo hlaholiku z malých písmen gréckej abecedy. Priniesli aj prvý slovanský spisovný a bohoslužobný jazyk staroslovienčinu. Zaviedli staroslovienske bohoslužby. Vytvorili prvú slovanskú pôvodnú a prekladovú lit. Franskí kňazi ich obvinili z bohorúhačstva, lebo cirkev uznávala len tri liturgické jazyky: latinčinu, hebrejčinu a gréčtinu.  V Ríme bojovali s trojjazyčníkmi  a svoje učenie obhájili pred pápežom. Pápež Hadrián II. schválil staroslovienské bohoslužby. Metoda vymenoval za panónskeho arcibiskupa, Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora a prijal meno Cyril.  Metoda za vlády Svätopluka uväznili franskí kňazi, ktorí ho prepustili po dvoch rokoch. Po Metodovej smrti bola staroslovienska liturgia zakázaná a Metodovi žiaci vyhnaní z Veľkej Moravy. Uchýlili sa do Bulharska, kde zostavili nové písmo cyriliku z veľkých písmen gréckej abecedy Z cyriliky sa vyvinula azbuka, písmo, ktorým píšu Rusi, Bulhari a iní.  
Prekladová lit. 
Konštantín s Metodom preložili do staroslovienčiny: misál, žaltár, breviár, evanjelia, Starý zákon, Súdny zákonník pre všetkých ľudí.
Misál- bohoslužobná kniha
Žaltár- zbierka žalmov
Breviár-modlitebná kniha pre zasvätené osoby,obsahujúca posvätné čítanie, prosby, žalmy a modlitby.
Pôvodná lit.
Konštantín napísal predslov k prekladu Evanjelia Proglas, je to prvá slovanská báseň, Oslavuje starosloviensky preklad Písma  a obhajuje práva Slovanov na vlastný liturgický jazyk, je písaný obrazným štýlom a popretkávaný citátmi z Biblie. 
Konštantínov a Metodov žiak Kliment napísal: Moravsko - panónske legendy, Pochvala Cyrilovi Filozofovi, Pochvalné slovo na Cyrila a Metoda, Život Konštantínov.
Moravsko - panónske legendy. Tvoria ich dve legendy: Život sv. Konštantína, ktorý napísal Kliment a Život sv. Metoda ktorý napísal Gorazd. Predstavuje umeleckú prózu a zároveň historický dokument, nie sú to legendy, pridržiavajú sa konkrétnych faktov a udalostí. 
Život sv. Konštantína
Sústredí sa najmä na Konštantínovu činnosť pred príchodom na Veľkú Moravu, vykresľuje jeho detstvo, štúdium, nadanie, múdrosť, súcit s trpiacimi. Opisuje jeho povahu, náboženskú a kultúrnu činnosť. Legenda s a končí Konštantínovou cestou do Ríma a jeho smrťou a pohrebom. Text je napísaný vznešeným rétorickým štýlom, obsahuje rečnícke otázky, prirovnania, kontrasty, biblické citáty a podobenstvá. 

Život sv. Metoda

 Je kratší, epickejší, vecnejší, menej legendový. Je takmer realistický životopis, ktorý neobsahuje legendové prvky. Metodovej mladosti sa venuje len stručne, podrobnejšie si všíma jeho činnosť na Veľkej Morave, lebo s jeho osobou sa spája vznik samostatnej cirkevnej provincie na našom území. Obsahuje aj historické dokumenty o schválení slovanskej liturgie a vymenovaní Metoda za arcibiskupa. Končí sa sa Metodovou smrťou  a jeho pohrebom, štýl je jednoduchší, nie sú tu prítomné prvky zázračnosti, text obsahuje biblické citáty.
 Ani po odchode Metodových žiakov z Veľkej Moravy staroslovienská lit. nezanikla. Vznikli diela: O písmenách,Život Naumov.
Starosloviensky jazyk mal vysokú gramatickú a štylistickú úroveň, vyrovnal sa latinčine a gréčtine. Veľkomoravská a cyrilo-mteodská tradícia zohrala veľkú úlohu v živote nášho národa hlavne v časoch 
jeho formovania.   
                                         
                              Poveľkomoravské obdobie
Veľkomoravská ríša zanikla na začiatku 10.str, územie Slovenska sa postupne stalo súčasťou Uhorského štátu. Uhorsko sa orientovalo na latinskú kultúru a vzdelanie, preto sa literárnym, administratívnym jazykom stala latinčina.
Literatúra mala hlavne náboženský charakter, čo dokazujú tieto zachované diela: Legenda o sv. Svoradovi a Benediktovi, tri Legendy o sv. Štefanovi.                         Humanizmus a   
                            renesancia v 

                                      Európe

 14. str. v Taliansku začali objavovať prvky, ktoré predznamenali nástup novej epochy - renesancia. Toto obdobie sa vyznačovalo geografickými objavmi krajín a kontinentov, vedeckými objavmi, vynálezmi kompasu, strelných zbraní a kníhtlače. Vznikala nová spoločenská vrstva meštianstvo, ktoré nadobudlo určitý majetok a ovocie svojej práce si chcelo užiť už na tomto svete. Preto sa pozornosť začala znova sústrediť na človeka, na jeho schopnosti, práva. Od nadpozemského života sa prechádza k životu pozemskému. Znova sa objavuje záujem  o antiku. 
Cieľom tohto hnutia je obrodenie človeka v duchu antických ideálov a obroda antiky Antická literatúra sa považovala za vzor dokonalosť. Pozornosť sa od nadpozemského sveta obracala k svetskému životu. Za najdôležitejšie právo sa považovalo právo človeka na šťastné prežívanie života, vyzdvihovala s úcta k rozumu-racionalizmus, zmyslové vnímanie-senzualizmus a význam jednotlivca -individualizmus. Humanisti študovali  a vydávali diela antických autorov a napodobňovali ich tvorbu. 

Talianská lit.
Dante Alighieri, najvýznamnejší básnik tohto obdobia
 Božská komédia-vrcholné Danteho dielo. Má tri časti Peklo, Očistec, Raj.  Vyjadruje túžbu človeka po poznaní, po ideálnej a harmonickej ríši dobra.
Obsah
 Básnik na svojej ceste zablúdi v temnom lese /symbol hriechu/. Pardál, lev a vlčica - symboly ľudských nerestí rozmarností, pýchy a lakomstva mu zabránia vystúpiť na pahorok ožiarený slnkom, t.j. preniknúť k šťastiu. Vergíliov tieň-symbol rozumu, svetskej autority. ktorý zoslala Beatrice, ho zachraňuje a sprevádza Peklom a Očistcom. Na konci očistca sa básnika ujíma Beatrice a sprevádza ho Rajom.


Giovanni Boccaio
Zakladateľ renesančnej prózy
Dekameron-súbor 100 noviel spojených rámcovým príbehom. Príbehy rozpráva 10 mladých ľudí, ktorí ušli pred morom z Florencie počas 10 dní. Podáva obraz spoločenského života renesančného Talianska. 

Francúzska literatúra
 Francois Rabelais-kritizoval zaostalí výchovno-vzdelávacie metódy, právo a medicínu.
Gargantua a Pantagruel- satirický román, v ktorom autor útočí na sorbonských teológov a sudcov. Hlavné postavy, obri, putujú po svete, stretávajú rozličných ľudí, ktorých autor zobrazuje groteskne. Kniha je paródiou na rytierske romány a stredoveké eposy.

Španielská lit.
Miquel Cervantes Saavedra - najvýznamnejší renesančný spisovateľ.
Dômyselný rytier Don Quijote de la Mancha - hlavná postava , Don Quijote je heroikomický typ, smiešny hrdina, zámerom autora bolo zosmiešniť rytierske romány. Autor stavia do konfliktu dva svety: svet ideálov a svet skutočnosti. Využíva humor a satiru. Hrdinovia sa stali literárnymi typmi. Quijot je naivný a smiešny rojko, Panza je praktický sedliak. 
Obsah
 Schudobnený zeman Don Quijote, pomätený čítaním rytierskych románov, chce obnoviť zašlú slávu potulného rytierstva, preto sa na vychudnutom koňovi Rocinantovi, ktorý je v jeho predstavách nádherným tátošom, vypraví spolu so svojím zbrojnošom Sanchom Panzom do sveta, aby vykonal hrdinské činy na oslavu dámy svojho srdca Dulciney,/ ktorá je v skutočnosti obyčajná kraviarka/-aby pomáhal utláčaným, chránil vdovy a siroty. Prežíva mnoho dobrodružstiev.: bojuje s veternými mlynmi, ktoré považuje za obrov, útočí na stádo oviec, pokladajúc ich za nepriateľské vojsko, zapletie sa do ľúbostného dobrodružstva. Napriek neúspechom sa nepoddáva. Po mnohých zážitkoch sa vracia domov,kde zo svojho poblúznenia vytriezvie. Princíp jeho úsilia však nie je porazený, pretože jeho protiklad Sancho Panza mu sľúbi, že  v jeho snažení bude pokračovať.

Anglická lit.
Villiam Shakespeare - najväčší dramatik všetkých čias, napísal 37 divadelných hier. Jeho hrdinovia sú silní jednotlivci, ktorí sa nevzdávajú svojich ideálov, hoci sa ich osud často končí tragicky. Shakepeare odsudzuje predsudky, zákernosť, pokrytectvo a krutosť
Diela:
 Komédie: Skrotenie zlej ženy, Márna lásky snaha, Sen noci svätojánskej, Mnoho kriku pre nič, Veselé panie z Windsoru
Tragédie: Romeo a Júlia, Hamlet, Kráľ Lear, Macbeth
Historické hry: Antónius a Kleopatra, Julius Caesar, Richard II. Henrich IV.
                                               

                               
RomeoBB
Romeo a Júlia - námet vychádza zo stredovekej povesti. Hrdinovia vedú boj proti všetkému a proti všetkým. Mladi ľudia vedú zápas o samostatné určenie vlastného osudu. Láska Romea  Júlie sa končí tragicky pre nepriateľstvo ich rodov. Až nad hrobom oboch detí uzatvoria ich otcovia chmúrny mier.
Obsah
Vo Verone dochádza k potýčkam medzi dvoma znepriatelenými rodmi: Montekovcami a Kapuletovcami. R Montek sa na plese zaľúbi do Júlie Kapuletovej. Tajne ich zosobáši františkánsky mních brat Vavrinec. Onedlho sa Romeo snaží zabrániť súboju Júliinho bratranca Tybalta so svojím priateľom Merkuciom. Merkucio je však v súboji zranený a zomiera. Romeo pomstí jeho smrť a zabije Tybalta. Romea vypovedajú z Verony. Rodičia Júlie ju nútia do sobáša s Parisom. Brat Vavrinec nájde riešenie. Júlia vypije nápoj, ktorý jej spôsobí domnelú smrť. Po precitnutí ju majú uniesť do Mantovy. Romeo sa však o pláne nedozvie včas, naopak, myslí si, že Júlia je mŕtva. Pri jej hrobke zabije Parisa, pri jej tele vypije prudký jed a umiera .Po  precitnutí Júlie jej nikto nedokáže zabrániť v samovražde, prebodne sa nožom. Až nad hrobom svojich detí sa obaja otcovia a ich rody konečne uzmieria.
 
 Hamlet- zobrazuje boj jednotlivca so svetom intríg a zločinu. Hamlet síce podľahne v nerovnom zápase so skazeným svetom, pomenuje však príčiny a nositeľov zla a usiluje sa o ich zlepšenie. Hra odráža krízové javy Anglicka na prelome 16. a 17. str. ako aj osobný zármutok nad smrťou jeho syna Hamneta. V hre je prítomné divadlo v divadle. 
Obsah. 
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRROjGaebV_JOpUhf1ouGdS0ge5DdHbLEYqdaqIi64p6vuHN4dBDánsky kráľovič sa od nočného prízraku svojho otca na hradbách hradu Elsinor dozvedá, že kráľa Hamleta zavraždil jeho brat, terajší kráľ Claudius, ktorý sa oženil s jeho matkou, kráľovnou Gertrúdou. Princ, zaľúbený do Ofélie, dcéry komorníka Polonia, predstiera šialenstvo, aby pomstil vraždu. Oféliin brat Laertes aj otec Polonius ju od lásky k šialenému  Hamletovi odrádzajú. Hamlet využije návštevu hereckej družiny na zinscenovanie podobenstva o zavraždení svojho otca. Claudius je hrou otrasený, a tak ho chce Hamlet zabiť. Mečom však prepichne Polonia. Nešťastná Ofélia sa pomätie a utopí sa.  Jej brat vyzve Hamleta na súboj. Hamlet v súboji síce víťazí, ale pretože súperov meč je otrávený, po zranení zomiera spolu s Laertom. Ešte predtým však zabije kráľa, stane sa svedkom kráľovninej smrti, ktorá omylom vypila pohár otráveného vína určeného Hamletovi, a zabráni samovražde Horácia, ktorá má objasniť okolnosti princovho tragického osudu.Umierajúci Hamlet za panovníka Dánska určí Fortinbrasa - nórskeho vojvodu, ktorý sa vracia z vojenskej výpravy. Dánsky trón tak získa cudzinec, pretože dynastia vymiera v dôsledku mravného úpadku jej členov. Fortinbras rozkáže aby princa Hamleta pochovali s kráľovskými poctami, čím mu vzdá úctu.

                                 Slovenská humanistická  a renesančná    literatúra 1500-1650

Slovenská hum.a ren. lit. sa vyvíjala v nepriaznivom období/ turecké vpády, uhorská porážka pri Moháči, protihabsburské povstania, reformácia, protireformácia/ V Uhorsku sa humanizmus a renesancia začína uplatňovať až koncom 15.str, a to najmä zásluhou kráľa   Mateja Korvína, ktorý v Bratislave založil Academia Istropolitana 1465. V období ren. sa oslabuje moc feudálov a cirkvi, silnie meštianstvo , ktoré zdôrazňuje pozemský život, slobodu myslenia a konania. V mestách vznikajú školy a kníhtlačiarne. Kultúra a lit. už nemá náboženský charakter ako v stredoveku, rozvíja sa aj svetská literatúra. Literárnym a náboženským jazykom je latinčina, čeština a slovakizovaná čeština.
Latinská humanistická poézia- predstaviteľmi sú 
Martin  Rakovský 
Jakub Jakobeus
Renesančná poézia v češtine  - predstavuje náboženská poézia, historické piesne a ľúbostná poézia
Náboženská poézia
Ján Silván
Juraj Tranovský- Cithara sanctorum/Citara svätých/
Historické piesne-zobrazujú protiturecké boje, obranu hradov proti Turkom, protihabsburské povstania. Ich štýl je blízky ľudovej slovesnosti. Zachovali sa len v odpisoch, mená ich skladateľov zväčša nepoznáme, boli to študenti, kňazi, vojaci. 
Píseň o zámku  muránském- Martin Bošňák.
Píseň o Sigetkém zámku
Píseň o Modrom Kameni, Divíne  a Zvolene
Ľúbostná poézia- zachovala sa baladická rytierska veršovaná skladba: 
 Píseň o dvúch uhorských pánov a tureckého cisára dcére
 Humanistická veda
Ján Jesenius-učil na Karlovej univerzite, vykonal prvú verejnú pitvu
Vavrinec Benedikt z Nedožier - Dve knihy českej gramatiky,
 uvádza rozdiely medzi slovenčinou a češtinou, napomína Slovákov, aby sa venovali vzdelaniu a pestovali jazyk
Renesančná dráma-prekvitali latinské hum. školské hry s biblickou, antickou tematikou. Hrávali sa školách a mali výchovný cieľ. 
Pavel Kyrmezer-Komedia česká o bohatci a Lazarovi. Je to biblický príbeh o Lazarovi, zobrazuje trpký život chudoby, odsudzuje boháčov.
Komedia nová o vdově- odsudzuje chamtivého kupca, ktorý bezohľadne vymáha dlh od vdovy, ostro kritizuje vtedajšiu spoločnosť, v ktorej bohatstvo znamenalo moc a utláčanie chudobných 


                                            Barok 16. - 18 str,

Osud Európy aj ľudí určovalo súperenie  panovníckych rodov o moc, živelné pohromy a epidémie, násilie počas tridsaťročnej vojny a aj boje medzi katolíkmi a protestantmi. Viera v schopnosti a rozum človeka sa naštrbil. Rodí sa pesimizmus a beznádej. V krutých časoch sa človek obracia viac k Bohu  a viere. V nových podmienkach musí nastať zmena myslenia. Preto vzniká nový myšlienkový ale aj umelecký smer nazývaný barok. Kolískou baroka je Taliansko  a  Španielsko. Dôvera v ľudský rozum a pozemské hodnoty sa stráca, čoraz aktuálnejšie je stredovekí vanitas vanitatum /márnosť nad márnosť/ všetkého pominuteľného. Rastie význam kresťanskej viery, večnosti a transcendentnosti. Boroková lit. sa ideovo nadväzuje na stredovekú lit. Barok chce človeka ohúriť a zapôsobiť na jeho zmysly dekoratívnosťou, pompéznosťou a patetickosťou.
Transcendentnosť-nadmyslovosť
Pompéznosť-nádhera
Patetickosť-nadnesenosť
Dekoratívnosť-ozdobnosť
Vzniká pompézny knižný štýl so zložitými trópmi a figúrami, z ktorých je najobľúbenejšie hyperbola a antitéza. Typické sú protiklady dobra a zla, túžby po večnom života a strachu zo smrti, nádeje na vykúpenie a hrôzy z večného zatratenia, vyššieho a nižšieho až ľudového štýlu vyjadrovania.
Tróp-umelecký prostriedok s preneseným významom
Antitéza-protiklad
 Talianska lit.
Torquato Tasso-Oslobodený Jeruzalem
Anglická lit.
John Milton - Stratený raj, spracúva biblický príbeh, pád Adama a Evy, dielo má autobiografické prvky, na niektorých miestach autor hovorí sám za seba v 1. osobe
Raj znovu nájdený, epos, ktorý zobrazuje pokušenie Krista na púšti.
Nemecká lit.
Hans Jakob Christoffel von Grimmelshausen, je autorom desaťzväzkového súboru románov a noviel spojených postavou Simplicia Simplicissima.
Dobrodružný Simplicius Simplicissimus, hrdinom je naivný chlapec Simplicius., skladá sa z prvkov autobiografickej a historickej. Poskytuje obraz tridsaťročnej vojny. Hlavný zmysel románu je humánny, hľadanie pravého človeka, jeho ľudskej existencie.
Obsah
Simplicius uteká z domu, ktorý zničili žoldnieri počas tridsaťročnej vojny,preg jej ďalšími krutosťami. Útočisko nájde u zbožného pustovníka, ktorý je v skutočnosti šľachtic a jeho pravý otec. Po jeho smrti Simplicius prechádza zničenou bojujúcou Európou, najskôr ako potulný blázon, ktorý dosiahne bohatstvo, lásku a slávu. Avšak choroba a nešťastie ho privedú na zbožnú cestu pokorného človeka. Po stroskotaní lode sa dostáva na neosídlený ostrov, kde žije ako pustovník o čom vypovedá spravá námorníka, ktorý sa s ním stretol.
Česká lit.
Jan Amos Komenský. 
  Stredobodom jeho záujmu je človek ako prameň všetkého zla, ale i dobra.Venuje sa aj ľudskej spoločnosti, sociálnym, náboženským a politickým otázkam. 
Pedagogické diela: Brána jazykov otvorená-učebnica latinčiny.
Svet v obrazoch-jazyková obrázková učebnica
Informatorium školy mateřské-predškolská výchova v rodine
Veľká didaktika-Didactica Magna
Komenský sa v nich zaoberá takmer všetkými otázkami výchovy a vzdelania, cieľom, podmienkami a prostriedkami výchovy. Snaží sa z pedagogiky vytvoriť vedný odbor. Pri výchove vyžaduje bezprostrednú, priamu skúsenosť a zmyslové poznanie, prihliadne na vekové stupne, zdôrazňuje vyučovanie v materskom jazyku, nie v latinčine. Jeho názory na výchovu  a vzdelanie sú aktuálne aj v súčastnosti.
Labyrint světa  ráj srdce-zobrazuje svet ako mesto, ktorým ho sprvádzajú Vězvéd Všudybud a Mámení 


                           Slovenská baroková lit. 1650-1780
Barokové obdobie sa Uhorsku vyznačovali upevnením  feudalizmu a prehĺbením hospodárskeho a spoločenského úpadku. Opäť rastie moc feudálov a cirkvi. Administratívnym, náboženským a literárnym jazykom bola aj naďalej latinčina a slovakizovaná čeština.
Literárny barok sa rozčleňuje
 - náboženský 
- svetský
Náboženskú barokovú poéziu predstavujú katolícke spevníky a evanjelické spevníky. Prvý tlačený katolícky spevník Cantus catholici-Písne katholické zostavil a vydal Benedikt Szolosi
Evanjelický spevník Juraja Tranovskéh Cithar sanctorum - Písne duchovní staré i nové vychádzal v stále nových vydaniach a postupne s doplňal o nové piesne s charakteristickou barokovou poetikou.
V svetskej lit. vznikajú nové žánre, ako napr. cestopisy, memoáre, denníky. Spisovatelia v nich zachytili svoje zážitky z tureckého zajatia Štefan Pilárik, z  náboženského prenasledovania nekatolíkov Ján Sminomides, Juraj Láni,  z protihabsburskýlch povstaní a svoje skúsenosti z ciest Daniel Krman.
 K svetskej lit. patrí aj boroková didakticko-reflexívna poézia. Jej predstaviteľmi boli Peter Benický a Hugolín Gavlovič. Z diel Hugolína Gavloviča vyšla tlačou takmer o sto rokov neskôr veršovaná skladba  Valašská škola - mravúv stodola.  Obsahuje vyše 1200 básní- mravných ponaučení, je napísaná silne slovakizovanou češtinou. Každá báseň obsahuje mravné ponaučenie o rôznych životných otázkach /škola valachov, životná múdrosť pastierov/. Gavlovič pranieruje opilstvo, kritizuje pánov a boháčov, vyzdvihuje význam vzdelania, vyslovuje odpor k vojne.
Vedecká a popularizačná lit.
Matej Bel - polyhistorik, lektor, výskumnými metódami sa
približoval k osvietenskému obdobiu. Opieral sa o historické pramene a archívne dokumenty.
Historicko-zemepisná vedomosť o novom Uhorsku. Vedecké dielo encyklopedického zamerania. Je to príklad tímového historického, zemepisného, národopisného a prírodopisného vedeckého výskumu. Autori zmapovali 48 uhorských stolíc.Dielo obsahuje mnoho  poznatkov o župách, o mestách, dedinách, hradoch, živote ľudí. Skladá sa zo 4 častí: Preddunajsko, Zadunajsko, Predtisie, Zatisie.
Adam František Kollár. Historik, právník. V diele O pôvode a stálom používaní zákonodarnej moci kritizuje zlé postavenie poddaných a navrhuje zdanenie šľachty a cirkvi.

                                             Klasicizmus 17.-18.str

Obdobie nekonečných vojen a povstaní sa blíži ku koncu. Začína sa koniec feudálnych vzťahov založených na pôde a vzájomnom vzťahu pána a vazala. Významnejšie postavenie nadobúda meštianstvo,alebo inak buržoázia. Klasicizmus vznikol a vyvrcholil na francúzskom dvore vo Versailles za vlády Ľudovíta XIV. nazývaného aj Kráľ Slnko. Odtiaľ sa šíril do celej Európy.
Zmysel umenia vidí napodobňovaní prírody, hlavne toho, čo je v nej nemenné a podstatné . Za ideál považuje antiku, podľa antického vzoru má presné pravidlá, ktoré treba
rešpektovať.
Rozlišuje dva druhy žánrov. 
- vysoké, óda, elégia, epos, tragédia, spracúvali vznešené námety, hrdinami boli príslušníci vyšších vrstiev.
-nízke: bájka, satira, komédia, vyznačovali sa komickosťou a námety čerpali aj zo života nižších vrstiev.
Opierala sa o racionalizmus Reného Descarta: Myslím, teda som.
Najvyšším zákonom je súlad pravdy, krásy a dobra. Nevšíma si človeka takého, aký je, ale aký by mal byť, vytvára typy postáv zovšeobecnením charakterových vlastností postáv. Hlavným konfliktom v dielach je rozpor medzi citom a povinnosťou. 
 Francúzska lit.
Klasicistická dráma dodržiavala jednotu miesta, deja a času, často v nej vystupujú rezonéri./vychádza z antiky/
Dráma
 Pierre Corneille-Cid. Veršovaná tragédia, Cid je príkladom kresťanského rytiera, ktorý je oddaný viere aj kráľovi a starostlivý k vlastnej rodine. Ide o konflikt medzi láskou a cťou. Hrdinovia sú vznešení jednotlivci, ktorí potláčajú osobné city, aby splnili svoje  občianske povinnosti. 
Obsah
Dej sa odohráva v Seville v 11.str. Don Rodrigo má tesne pred svadbou s Chiménou, dcérou dona Goméza. Don Goméz však urazí Rodrigovho otca dona Diega tým, že mu vylepí zaucho. Rodrigo pomstí urážku a v súboji zabije Chiméninho otca.  Chiména sa rozhoduje medzi láskou k Rodrigovi a povinnosťou pomstiť smrť svojho otca. Napokon sa rozhodne žiadať potrestanie vinníka, Rodriga, hoci ho miluje. Rodrigo vloží svoj život do jej rúk, ona však nie je schopná zabiť ho. Rodrigo medzitým na hlavu porazí nepriateľských Maurov, ľud ho oslavuje a kráľ mu udelí čestný prídomok Cid-Pán. Vyriešenie konfliktu cti a lásky má priniesť súboj medzi donom Sanchom, ktorý háji Chiménu a Rodrigom.Víťaz sa má stáť Chiméniným manželom. Rodrigo zvíťazí a kráľ rozhodne, že po roku Chiméninho smútku a Rodrigovej ďalšej výprave proti Maurom sa milenci zosobášia a prekonajú rozpor medzi láskou a hájením rodinnej cti.

Jan-Baptiste Poquelin- Moliere.
Hrával na dvore Ľudovíta XIV. Napísal 33 dramatických diel. Zomrel na javisku po predstavení Zdravý nemocný.
Diela: Mizantrop, Lakomec, Zdravý nemocný, Škola mužov, Škola žien, Tartuffe, Don Juan, Meštiak šľachticom.
Lakomec:Molier sa  pri písaní hry inšpiroval Plautovou Komédiou o hrnci. V tragikomickej postave Harpagona vytvoril všeľudský typ človeka, ktorého ovláda absolútny majetnícky pud. Pranieroval spôsob, akým peniaze rozkladajú ľudské vzťahy a  charakter. Hra má vtipnú zápletku, skvelé dialógy  a výstižnú psychologizáciu postáv. Dodržiava jednotu miesta, deja a času.
Obsah
 Bohatý lakomý vdovec a úžerník Harpagon je taký posadnutý svojimi peniazmi, že k tomu podriaďuje všetko, vzťah k vlastným deťom a služobníctvu aj osobný citový život.Jeho dcéra Elise sa tajne zasnúbi so šľachticom Valérom, syn Cléante miluje chudobnú Mariannu. Tú však chce vziať Harpagon, Cléanta chce oženiť s bohatou vdovou a Elisu chce vydať bez vena za starnúceho boháča Anselma. Keď Harpagon zistí, že sa mu stratili peniaze, ktoré mu sluha iba ukryl, je ochotný vydať na šibenicu kohokoľvek, i svojich blízkych a seba. Po ubezpečení, že sa mu skrinka vráti a že Marianna a Valére sú vlastne Anselmove deti, Harpagon dáva súhlas na ich svadbu s Cléantom a Elisou- hlavne keď svadobné náklady uhradí Anselmo v skutočnosti don Paul d Alburci.
Poézia
Jean de la Fontaine
Svojím dielom  Bájky nadviazal na Ezopa. Zbavil bájky poučnosti a  zameral s na obyčajných ľudí a zdravý rozum. 
        
                                      Osvietenstvo 
Hnutie, ktoré sa zakladalo na dôver v osvietený rozum a na pravde, ktorú poznávalo buď rozumom, alebo empíriou/skúsenosťou/. Presadzovalo slobodu myslenia a presvedčenia. Zdôrazňovalo, ze ľudia sú si od prírody rovní, nemá sa im vládnuť despoticky, ale osvietene. Základný znak osvietenského myslenia je súhra rozumu a citu. Jeho najvýznamnejší predstavitelia vo Francúzsku boli tzv. encyiklopedisti: Charles-Loues de Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau a Denis Diderot, ktorí vytvorili dielo Encyklopédia alebo Racionálny slovník vied, umení a remesiel, súhrnné dielo všetkého dovtedajšieho poznania.
Anglická lit.  
Daniel Defoe-Robinson Crusoe, tento román založil vo svetovej lit. tradícu dobredružnej literatúry- robinsonád.
Pri písaní sa inšpiroval osudmi škótskeho námorníka, ktorý sa dobrovoľne dal vysadiť na pustý ostrov a strávil na ňom takmer päť rokov. Oslavuje pozitívne ľudské vlastnosti, húževnatosť, dôvtip, vytrvalosť. Prelínajú sa v ňom, fikcia a fakty. Príbeh môžeme čítať ako dobrodružné rozprávanie ale aj ako ostrú kritiku tej doby.
Jonathan Swift, predstaviteľ osvietenského klasicizmu. Písal útočné politické letáky a ostré satirické pamflety proti náboženským fanatikom a proti potláčaniu ľudských práv 
Gulliverove cesty -utopický cestopis, hlavnou postavou je námorník, ale na rozdiel od Defoeovho príbehu je Swiftov príbeh pochmúrny. Satiricky poukazuje na vážne problémy Anglicka. Porovnáva ideálne stránky zobrazovanej skutočnosti s jej negatívnými črtami.
Obsah
Gulliver rozpráva o stroskotaní v južných moriach a o svojej záchrane na ostrove Liliput, kde žijú obyvatelia 12-krát menšie ako on. Opisuje ich zvyky, stretnutie s ich cisárom svoju pomoc Liliputánom a svoj návrat do Anglicka. Na svojich cestách sa dostáva do krajiny Hujhnhnmov-múdrych koní, ktorých život konfrontuje so životom zdivočených ľudí Jahuov. Prosté kone nepoznajú nenávisť, pýchu, zlobu, zatiaľ čo ich sluhovia Jahuovia sú prefíkaní, zlomyseľní a pomstichtiví. Po dobrodružnej plavbe sa Gulliver dostáva do Anglicka a rekapituluje svoje cesty. Zdôrazňuje pravdovravnosť nestRannosť, tolerantnosť odmieta pokorovanie, okrádanie a zabíjanie domorodých obyvateľov európskymi kolonizátormi. 

                                   Osvietenstvo a klasicizmus v slovenskej literatúre 1780-1840 

Slovenské Národné Obrodenie
Prvé obdobie národného obrodenia sa začína  v r. 1780 a končí sa v r. 1820. Jozef II. vydáva Tolerančný patent, ktorý vytvára približne rovnaké podmienky fungovania pre dve najrozšírenejšie vierovyznania-katolíkov a evanjelikov. Aktivity oboch vierovyznaní smerovali k národnému uvedomeniu. Katolíci- bernolákovci-sa snažili kodifikovať slovenčinu, ktorá by umožnila efektívnejšie šíriť osvetu. Založili aj Slovenské učené tovarišstvo. 
V druhej fáze národného obrodenia sa dominantnou úlohou stáva národnozjednocovací proces. Vzniká Slovenský čitateľský spolok a Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej. Na čele hnutia stoja Ján Hollý a Martin Hamuljak za katolícku stranu a Ján Kollár zo strany stúpencov biblickej čeština
V tretej fáze obrodenia sa dorieši otázka spisovného jazyka. Biblická čeština sa ukáže ako neproduktívny jazyk a preto sa hľadajú iné riešenia. V tomto období tvoria a pôsobia štúrovci. Štvrtá fáza je vrcholnou fázou slovenského národného obrodenia. Začína sa kodifikáciou štúrovčiny a končí sa revolúciou. 
Kultúrne a osvetové aktivity
Najstaršou kultúrno - osvetovou spoločnosťou bolo Slovenské učené tovarišstvo, ktoré vzniklo v r.1789. Jeho hlavným cieľom bolo šíriť a pestovať nový spisovný jazyk - bernolákovčinu. Vzniklo v Trnave a na jeho čele stál Anton Bernolák. Slovenskí evanjelici sa združovali v Učenej spoločnosti malohontskej a v Učenej spoločnosti banského okolia. Významným počinom bolo založenie Katedry reči a literatúry česko-slovenskej na evanjelickom lýceu v Bratislave, bolo strediskom výchovy mladej štúrovskej generácie. V roku 1834 vznikol Spolok milovníkov reči a literatúry slovenskej, ktorý založili bernolákovci. 

                          Osvietenstvo 

Anton Bernolák-kodifikoval spisovný jazyk, ktorý sa ujal medzi katolíckymi vzdelancami pod názvom bernolákovčina. 
Jazykovedno-kritická rozprava o slovenských písmenách-pravopisná sústava nového spisovného jazyka.
Grammatica slavica-prvá gramatika slovenčiny, učebnica slovenského jazyka pre školy. 
Etymológia slovenských slov-príručka o tvovení slov.
Slowár Slovenskí-Česko-Latinsko-Ňemecko-Uherskí-slovník, príručka slovnej zásoby.
Jozef Ignác Bajza-ako prvý sa pokúsil kodifikovať spisovný jazyk, jeho verzia sa však neujala. Do slovenskej lit. uviedol nový žáner-román
René mláďenca príhodi a skusenosťi. Román zložený z dvoch častí. Prvá je dynamickejšia, dobrodružnejšia, kritizuje v nej islam a spoločenské zriadenie východných krajín. 
Druhá prešla cirkevnou cenzúrou, dokonca ju v tlači zhabali  zachovali sa len dva nedotlačené exempláre, pretože je to najodvážnejšia kritika spoločenských pomerov, aká sa dovtedy objavila. Kritizuje slovenské pomery, cirkev a prepychový život pánov Má charakter krátkych príbehov a epizód.
Obsah
 Hlavným hrdinom je syn bohatého obchodníka René, ktorý putuje z Benátok do Tripolisu. Chce totiž nájsť svoju sestru Fatimu, ktorú kedysi dávno uniesli piráti. Reného otec ho do cesty odhovára, ale keď sa inak nedá, vystrojí ho na cestu spolu so sprievodcom Van Stiphoutom, Reného učiteľom. René nakoniec nájde nielen stratenú sestru, ale aj matku. Na ceste zažije veľa dobrodružstiev, stroskotá na mori, dostane sa do otroctva, stane sa učiteľom krásnej Hadixy, do ktorej sa zamiluje. Hadixa je Bajzovým ideálom ženy-krásna,milujúca, túžiaca. Celá Reného rodina sa stretne v Benátkach, René opúšťa milovanú Hadixu a vydáva sa na ďalšie cesty do Viedne a do Bratislavy, odkiaľ pokračuje po Slovensku. Táto časť dokumentaristicky zachytáva domáce pomery, biedu, zaostalosť, zemianske príživníctvo a celú spoločenskú klímu na území Slovenska 
Juraj Fándly
Osvietenský prozaik, propagátor bernolákovčiny. Panstvo a cirkev mu zazlievali, že píše po 
slovensky, sledovali jeho kázne, habali jeho knihy, zakázali mu písať, dokonca ho uvrhli do kláštorného väzenia. 
Román: Dúverná zmlúva mezi mňíchom a diáblom - prvé dielo napísaní v bernolákovčine. Fándlymu išlo pri jeho písaní o spoločensko-politické ciele, obhájiť zrušenie žobravých reholí. Fándly dal svojej knihe formu rozhovoru medzi Atanáziom, mníchom jednej zo zrušených reholí a uštipačným diablom Titinillom. Titinillus nie je stredoveký čert, ale osvietenský racionalista, ktorý ostro kritizuje nedostatky v kláštore. Rozhovor sa vedie tak, že vždy víťazí pokrokový náhľad na svet. Na vyváženie Fándly poukázal aj na kladné hodnoty, ktorými niektorí rehoľníci prispeli k duchovnému obohateniu. 
 Fándly písal aj hospodárske, zdravotnícke, historické a náboženské diela a ľudovýchovné spisy  napr. Piľní domajší a poľní hospodár, Zelinkár, O úhoroch a včelách, Slovenskí včelár, Ovčár.
Klasicizmus
V Rakúskej monarchii nastúpil tvrdý absolutizmus a centralizmus, akékoľvek slobodomyseľnejšie hnutie bolo potlačené. Národné hnutie v monarchii silnelo. Prispel k tomu aj fakt, že vo vojnách proti Napolenovi sa ako jediný národ, ktorý sa dokázal úspešne brániť jeho expanzii, vyznamenalo Rusko - slovanský štát. Toto poznanie a uvedomenie si príbuznosti s Ruskom vzbudilo medzi Slovákmi presvedčenie, že náš národ čaká významné poslanie v dejinách Európy. Vzniká idea všeslovanskej vzájomnosti, ktorá sa stáva hlavným hýbateľom slovenského národného hnutia.Podnietila záujem o slovanstvo, štúdium slovanských jazykov, literatúry a dejín Slovanov. Jej hlavnými nositeľmi boli Ján Hollý, Ján Kollár, Pavel Jozef Šafárik a Ján Chalupka
Ján Hollý
Prvý veľký slovenský básnik, z bernolákovčiny vytvoril básnický jazyk. Obohatil slovenskú lit. o nové druhy a formy. /epos, elégia, óda/. 
Diela: 
 Eposy: Svatopluk, Cirillo-Metodiada, Sláv
Idylické básne: Selanky
Elégie: Naříkaní Rastislava, Plač matki Slávi nad sinami Svatoplukovími, Plač Matki Slávi nad odroďilími sinami.
Ódy: Pesňe
Svatopluk- umelecky zobrazuje časť slovenských dejín. Má 12 spevov, jeho základom sú historické fakty z 9. str. Nejde v ňom o oslavu Svätoplukovej osoby, ale o ideály rovnosti, spravodlivosti a lásky k vlasti.
Rastislav úspešne čelí náporu Východofranskej ríše, ktorá si chcela podmaniť Veľkú Moravu. Svätopluk však vydá Rastislava Nemcom, ktorí ho oslepia a zatvoria do kláštora. Avšak Nemci zajmú a uväznia aj Svätopluka. Nemecká okupácia vyvolá na Veľkej Morave povstanie, na ktorého čelo sa postaví Svätopluk a vyženie Nemcov z krajiny.
Ján Kollár
Významným predstaviteľom klasicizmu a preromantizmu. Keďže písal po česky, jeho dielo je súčasťou slovenskej i českej lit. V Kollárovej poézii mali miesto nielen vlastenecké a národnobuditeľské idey,ale aj ľúbostné motívy. Základnou osou jeho tvorby sa stala myšlienka slovanskej vzájomnosti, ktorá bola v tých časoch oporou národného hnutia. Bol zástancom toho, že aj Slováci by mali ako spisovný jazyk používať češtinu, svoje diela preto napísal v češtine. Postavila sa aj proti Štúrovi, keď sa ten snažil uzákoniť slovenský jazyk. Ján Kollár bol zberateľom slovenskej ľudovej poézie. Zapisoval ľudové piesne a neskôr ich vydal knižne pod názvom Národnie zpievanky . Zbierka ukázala veľké bohatstvo, krásu a ľubozvučnosť ľudovej reči. Presvedčila štúrovcov, že ľudová reč je hodna byť spisovným jazykom. Tak vlastne Kollár nepriamo kliesnil slovenčine cestu do literatúry a zaslúžil sa o jej uzákonenie, i keď neskôr proti nej ostro postavil. 
Myšlienku slovanskej vzájomnosti vyjadril Ján Kollár najúčinnejšie vo svojom hlavnom diele, v básnickej skladbe Slávy dcera. Je básnická skladba o láske k žene a slovanskej vlasti, inšpirovaná láskou autora k Friderike Schmidtovej, s ktorou sa zoznámil počas štúdií v Nemecku. Ústrednými témami Slávy dcery sú vlastenectvo a ľúbostný cit. Slávy dcera mala v prvom vydaní tri spevy/Sála, Labe, Dunaj/ po 50 znelkách. Kollár skladbu neskôr rozšíril na päť spevov. Sála, Labe, Rén, Vltava, Dunaj, Léthé, Acheron. / Léthé v mytológii znamená rieka zabudnutia a Acheron,  rieka pretekajúca podsvetím/ Celá skladba sa začína Předzpěvem, ktorá je jednou z najkrajších a najznámejších častí Slávy dcery. Je písaný časomierou v  elegickom distichu. V skratke uvádza hlavné motívy ďalších spevov. Básnik žiali nad osudom ponemčeného slovanského kmeňa Lužiackých Srbov. Obáva sa, aby podobný osud nestihol aj Slovensko. Jeho jedinú záchranu vidí v Rusku, v mocnom štáte, ktoré ako jediné zo všetkých slovanských národov malo samostatný štátny útvar. Vyzýva Slovákov, aby hľadali ochranu v tomto silnom dubisku. V ďalších veršoch odsudzuje krajiny, ktoré viedli vojny proti iným národom.  Vyslovuje presvedčenie, že iba ten národ je skutočne slobodný, ktorý si váži slobodu iných . Prvý spev Sála obsahuje väčšinou ľúbostné sonety, v ktorých ospevuje svoju milú, spomína si na krásne časy lásky v Jene. Zo svojej milej utvoril ideál slovanskej devy, vybájenú dcéru bohyne Slávy, Mínu. Na konci spevu sa lúči s Mínou, sľubuje jej vernosť a zanecháva ju v krajine, v ktorej s ňou bol šťastný. V druhom speve  Labe, Rén, Vltava, prechádza územiami,kde voľakedy žili Slovania, žiali nad ich osudom. Spomína na Mínu so žiaľom, pretože je už ďaleko od nej. Po príchode do Čiech smúti nad tým že zem so slávnou minulosťou musí prijímať príkazy cudzích, vyčíta im pasivitu a vyzýva ich, aby bojovali za  svoj národ. V treťom speve Dunaj prichádza básnik na Slovensko, kde vidí iba biedu, krivdy a utrpenie. Ospevuje znovu svoju milovanú devu, zjavuje sa mu však mŕtva Mína a on túži umrieť. V štvrtom a piatom speve Léthé a Acherom sa Mína mení na vílu a sprevádza autora po slovanskom nebi a pekle.Do  neba umiestnil všetkých vynikajúcich slovanských dejateľov a do pekla odrodilcov a neprajníkov Slovanov. Skladba sa končí Míniným odkazom všetkým živým, aby sa učili z príkladu oslávených i odsúdených a milovali svoj národ.
Ján Chalupka
S jeho menom sa spájajú začiatky divadelníctva na Slovensku. Jeho hry sa odohrávajú v malomestskom prostredí a majú kritický charakter: pomocou irónie, satiry a humoru kritizuje nedostatky mešťanou. 
Diela: Kocúrkovo, Všetko naopak, Trasorítka, Trinásta hodina, Starúš plesnivec, Huk a Fuk, Juvelír, Hrdá pýcha skrotla-veselohry.
 Kocúrkovo. Témou je voľba nového učiteľa a jeho príchod do malého mestečka Kocúrkovo. Chalupka menami zosmiešňuje svoje postavy: Pán z Chudobiec, majster Tesnošil, richtár Krivosúd. Chalupka uviedol do literatúry pojmy Kocúrkovo, Kocúrkovčan, ktorými dodnes označujeme pomery a ľudí s obmedzenými malomeštiackymi spôsobmi.
Obsah
Hlavnou postavou je Jánoš Tesnošil, ktorý sa na vandrovke podučil maďarčine, a tak sa vyvyšuje nad ostatných a zosmiešňuje ich tým, že do svojej reči vpletá maďarské slová. Podobne sa správa aj Pán Chudobiec - zeman, ktorý zo seba a svojho nahlúpleho syna Atilu robí nasilu Maďara. Dej sa sústredí na voľbu nového učiteľa v Kocúrkove. Matky všetkých slobodných dievčat si robia nárok na nového učiteľa Slobodu. Aj pani Tesnošilová ho núka svojej Aničke. Sloboda si však vyberie krásnu Ľudmilu Procházkovú, dcéru bývalého učiteľa. Tieto tri postavy reprezentujú národne uvedomelú inteligenciu, ktorá pracuje pre ľud a odmieta kocúrkovské opičenie sa po zemanoch. V druhom dejstve autor oživuje jánošíkovskú tradíciu. Tým vyvára kontrast k popanštenej malomestskej spoločnosti Kocúrkova.


                                         Romantizmus

    Koncom 18.str vypukla Francúzska revolúcia, ktorej heslom bola soboda -rovnosť-bratstvo. Odštartovala obdobie zápasov, bojov, napoleonských vojen a revolúcií. Rozpadávajú sa feudálne väzby a nastupujú nové, kapitalistické. V každom prelomovom období sa jednotlovec cíti osamotený, hľadá si svoje miesto. V tomto období sa proti rozumu, ktorý prevládal v predchádzajúcich časoch, začína zdôrazňovať cit. Vzniká niekoľko nových filozofických smerov, ktoré výrazne ovplyvňujú spoločenské myslenie. Ide o 
- idealizmus, filozofiu, ktorá za prvotné považuje myšlienku, vedomie, ducha a za druhotné hmotu. 
- iracionalizmus, ktorý popieral vedecké, rozumové a logické poznávanie a uprednostňoval vieru.
- sentimentalizmus, opiera sa o city a hlása súcit s biednymi a utláčanými.
- individualizmus, zdôrazňuje sa úloha silného jednotlivca.
- titanizmus
Vo zvýšene miera sa v literatúre uplatňuje fantázia. Vzniká nový hrdina, ktorá ustavične pociťujú rozpor medzi snom a skutočnosťou. Hrdina často pri uskutočnení svojho sna zomiera. Využíva sa autoštylizácia. Postavy pochádzajú zo všetkých spoločenských vrstiev, ale najmä z tých najnižších, tuláci žobráci, galejníci. Niekedy do deja vstupuje aj príroda, ktorá odzrkadľuje pocity hlavného hrdinu. Dej sa často odohráva na tajomných miestach, v hlbokom lese, na cintoríne. Uplatňuje sa harmónia kontrastov: zločin-nevina. Hlavným lit. druhom sa stáva lyriky. Inšpiráciu nachádzajú umelci v ústnej ľudovej slovesnosti. Jazyk sa oživuje prvkami hovorovej reči.
Francúzska lit.
Victor Hugo-básnik, prozaik a esejista.
Diela:
Zbierka básni: Ódy a balady, Jesenné lístie, Spevy súmraku, Tresty, Kontemplácie.
Básnický cyklus: Legenda vekov. 
Romány: Chrám Matky Božej v Paríži, Deväťdesiattri, Muž, ktorý sa smeje, Robotníci mora, Bedári. 
Tragédie: Hernani, Ruy Blas
Dráma:Cromwell
Chrám Matky Božej v Paríži 
Romantický historický román, ktorý sa odohráva v 15. str. v Paríži. Jeho romantický charakter pramení z kontrastov: fyzicky odpudzujúci Quasimodo symbolizuje vnútornú krásu, pokoj chrámu Notre Dame kontrastuje s chaosom parížskeho predmestia. Román má dramatický dej, jeho súčasťou sú nečakané zvraty, rozuzlenia silné citové zážitky.
Obsah
Kňaz Chrám Matky Božej v Paríži Klaudius Frollo sa zamiluje do cigánky Esmeraldy, ktorá si zarába na živobytie tancovaním pred chrámom. Dá ju uniesť Quasimodom- je to jeho chovanec, najdúch, zvonár v chráme. Quasimodo je veľmi škaredý a navyše od zvonení zvonov aj hluchý. Napriek vonkajšiemu vzhľadu túži po láske a pochopení. Esmeraldu pre únosom zachráni kapitán lučišníkov Phoebus, ktorý tiež miluje Esmeraldu. Každý z týchto troch mužov ju miluje inak: Frollo posadnuto, Phoebus žiadostivo a Quasimodo úprimne a čisto. Frollo zabije Phoeba, ale z vraždy obvinia Esmeraldu. Za čin, ktorý nespáchala, ju odsúdia na smrť. Quasimodo ju však zachráni a ukryje v chráme. Esmeralda medzitým odhalí tajomstvo svojho pôvodu a nájde svoju skutočnú Matku. Frollo Esmeraldu nájde a keď ho stále odmieta, vydá ju na smrť. Sám však zomiera rukou Quasimoda. Napokon zomiera aj Esmeralda spolu s Quasimodom.
Popredným šíriteľom nových myšlienok vo Francúzsku bol Jean Jacques Rousseau- zaoberal sa pedagogickými otázkami. Napísal román Emil alebo O výchove.
Nemecká lit.
Johann Wolfgang Goethe
Utrpenie mladého Werthera - námetom pre tento ľúbostný román vo forme listov bola autorova nešťastná láska k Charlotte Buffovej. Hlavným hrdinom je mladý maliar Werther. V listoch priateľovi Viliamovi opisuje svoju hlbokú lásku k Lotte, zasnúbenej s jeho priateľom Albertom, za ktorého sa napokon vydá. Hlavný hrdina nakoniec zomiera. V postave Werthera vyjadril autor pocity celej generácie. 
Faust-veršovaná dráma vychádzajúca zo stredovekej povesti o učencovi Faustovi, ktorý túži po pravom poznaní a preto uzavrie pakt s diablom Mefistofelom.
Obsah
Dialóg Mefistofela a Hospodina v Prológu hry naznačuje charakter Fausta a potvrdzuje ich pakt o riadení jeho osudu. V prvej časti sa dozvieme o Faustovej veľkej túžbe po poznaní a o uzatvorení zmluvy s Mefistofelom, v ktorej svoju dušu upíše diablovi za prísľub poznania. Faust sa zamiluje do Margaréty, ktorá porodí dieťa, ale zabije ho. Faust si uvedomuje svoj podiel viny, a snaží sa zachrániť Margarétu z väzenia, ale nakoniec ju opúšťa. Tá sa odovzdá Božiemu súdu, ktorý zachráni jej dušu.
Druhý diel je alegorický: Faust sa ocitá na cisárskom dvore, Mefistofeles ho zoberie do gréckej minulosti, ožení sa so spartskou kráľovnou Helenou, ako starý sa usiluje o zúrodnenie prímorskej krajiny. Napokon umiera, ale Mefistofeles stráca  jeho dušu a tá nachádza nebeskú slávu.
Johann Christoph Friedrich Schiller - ťažisko jeho tvorby tvoria historické drámy: Wiliam Tell, Zbojníci, Úklady a lásky, Don Carlos, Panna Orleánska, Mária Stuartová.
 Wiliam Tell- zobrazuje boj švajčiarskeho ľudu proti útlaku Habsburgovcov v 14. str. Hra má burcovať nemecký národ do boja proti Napoleonovi, za práva biednych a utláčaných.
Henrich  Heine- predstaviteľ nemeckého romantizmu. Napísal básnický cyklus Nemecko, Zimná rozprávka.
Anglická lit.
George Gordon Byron - Childe Haroldova púť- jeho najslávnejšia básnická skladba. Spevy opisujú prírodu, miesta, pamätihodnosti, kroje a zvyky obyvateľov krajín, ktorými prechádza hlavný hrdina.Hrdina je záhadný samotár, ktorý prežíva svetabôl pre nenaplnenú lásku a konflikt s okolitým svetom. Autor burcuje ľud porobených národov do boja.
Obsah
Hlavný hrdina je mladý anglický šľachtic znechutený vlastným prázdnym životom a pokryteckou morálkou vyšších kruhov londýnskej spoločnosti. Preto sa rozhodne svoju krajinu opustiť. Putuje do Portugalska, obsadeného Angličanmi, potom do Španielska, kde zúri partizánska vojna proti Napoleonovi. Pokračuje cez Albánsko do Grécka, kde do kontrastu stavia slávnu grécku minulosť a jeho terajšiu tureckú porobu. Navštívi aj Belgicko, Taliansko a Švajčiarsko. Svoje putovanie končí na pustom pobreží.
Ruská lit.
Alexander Sergejevič Puškin
Poémy: Kaukazský zajatec, Cigáni, Ruslan a Ľudmila. Poltava, Medený jazdec. 
Veršovaný román-Eugen Onegin
Dráma- Boris Gudonov
Poviedka- Kapitánová dcéra 
Eugen Onegin - veršovaný román, v ktorom sa prelínajú romantické a realistické prvky. Puškin v ňom vytvoril typ zbytočného človeka ne-schopného nájsť svoje miesto v spoločnosti a osobné šťastie, lásku a pokoj  a naplnenie života. Realisticky zachytáva vidiecky a mestský život. Postava Tatiany je prvou veľkou ženskou postavou ruskej lit.
Obsah
Eugen Onegin je typom ľahkomyseľného a životom znudeného petrohradského elegána, salónneho leva. Je síce miláčikom spoločnosti ale sám cíti prázdnotu. Nie je však schopný čokoľvek urobiť. Odcestuje na vidiek,kde zdedí majetok. Spoznáva tu romantického spisovateľa Lenského, jeho snúbenicu, ľahkomyseľnú Oľgu a jej sestru, vážnu Tatianu. Pre Tatianu je Onegin stelesnením jej snov. Píše mu list, v ktorom mu vyzná lásku. On však jej city neopätuje, naopak cynicky dvorí Oľge, čím vyvolá žiarlivosť v Lenskom, ktorého nakoniec  v súboji zabije. Z dediny odchádza a rozhodne sa putovať po Rusku. Po čase na plese znova stretáva Tatianu vydatú za knieža Gremina. Obdivuje jej krásu a dvorí jej. Ona tentoraz odmieta jeho, hoci sa prizná, že ho nikdy neprestala milovať.
Česká lit. 
Karel Hynek Mácha - Máj
 Lyricko - epická básnická skladba o láske Jarmily a Viléma  a o prírode, ktorá tvorí rámec celého príbehu.
Obsah
Skladba sa začína opisom májovej prírody. Jarmila čaká na brehu jazera svojho milého, no namiesto k nej príde posol, ktorý jej oznámi , ži Vilém je uväznený za vraždu jej zvodcu, o ktorom netušil, že je to jeho otec. Ráno majú Viléma popraviť. Celá príroda žije touto smutnou novinou. Vo väzení Vilém rozmýšľa nad svojí životom / otec ho vyhnal z domu a dal sa k zbojníkom/  a nevie sa zmieriť so smrťou. O polnoci sa mu zjavuje zbor duchov, ktorý ho volá medzi seba. Pred popravou sa ľud modlí za Viléma. Kat mu odtne hlavu a svoj žiaľ prejaví aj príroda a Vilémovi druhovia-zbojníci. Na záver sám autor po siedmich rokoch prichádza na popravisko a príroda volá opäť k láske, čím autor naznčuje kolobeh života

                                Romantizmus v slovenskej literatúre
                                      1840- 1850
 V 30- tých a najmä v 40- tých rokoch 19.str. preniká do Uhorska kapitalizmus a začína sa vytvárať trieda buržuázie. Revolučné nálady a politické boje vyvrcholili v revolúciách v 1848, ktoré znamenali koniec feudalizmu v  Európe. Aj na Slovensku sa formuje mladá pokroková generácia tzv. Mladé Slovensko.Činnosť mladej sl. generácie sa sústreďovala najmä v študentských samovzdelávacích spolkoch. Najvýznamnejšou z nich bola Spoločnosť česko-slovenská na bratislavskom evanjelickom lýceu. Najbohatšiu činnosť vyvinula spoločnosť pod vedením Ľudovíta Štúra. Ľudovít Štúr sa stal vedúcou osobnosťou mladej generácie. Podarilo sa mu vychovať uvedomelú generáciu, ktorú podľa neho nazývame štúrovcami . Najvýznamnejším kultúrnym činom mladej generácie bolo uzákonenie spisovnej slovenčiny. K rozhodnutiu došlo r. 1843 na schôdzke Štúra, Hurbana a Hodžu v Hlbokom. Za základ spisovnej slovenčiny si zvolili stredoslovenské nárečie a fonetický pravopis. Prvou knihou v stredoslovenčine bol 2. ročník almanachu Nitra r.1844. Nová spisovná slovenčina vyvolala na Slovensku veľký kultúrny boj. Za ňu sa postavila mladá generácia, proti nej konzervatívci na čele s J. Kollárom. V tejto reči sa zrodili všetky slávne diela štúrovskej lit. Štúrovci nevytvorili len jazyk, ale aj modernú sl. literatúru.  Najvýznamnejšími predstaviteľmi Štúrovskej školy boli básnici Samo Chalupka, Janko Kráľ, Andrej Sládkovič, Ján Botto a prozaici Jozef Miloslav Hurban a Ján Kalinčiak. Ich vzorom už nebola antická lit. ale ľudová slovesnosť. Z ľudovej slovesnosti prevzali rýmy, prozódiu, reč, štylistické prostriedky, tematiku, žánre. Dôraz kládli na národný charakter literatúry, postavy si volili z ľudu. Hrdinov lit. diel často idealizovali a venovali sa najmä takým témam, pomocou ktorých mohli vyjadriť svoje túžby a ideály. Takýmito témami boli napr. ľudový odboj, revolučné nálady, idea vlastenectva, boj za slobodu, kladné hodnoty ľudu. Rozvíja sa aj próza najmä historické poviedky a novely a kratšie prózy zo súčasného života. V porovnaní sa európskymi lit. v nej nad osobnými citmi prevažuje láska k vlasti a slovenský humanizmus. Odmieta individualizmus a titanizmus. Európskemu romantizmu sa najviac priblížil Janko Kráľ.
Ľudovít Štúr
Vedúca osobnosť mladej revolučnej mládeže.Kodifikátor spisovnej slovenčiny, jazykovedec, básnik, novinár, lit. teoretik, a kritik. Výraznou mierou ovplyvnil dianie a politický život svojej doby. V tom zohrali významnú úlohu jeho Slovenskje národňje novini s literárnou prílohou Orol tatránski. Uvedomoval si, že osvetovou prácou neodstráni príčiny biedy a zaostalosti. Došiel k presvedčeniu, že najväčším zlom a príčinou biedy je feudalizmus. Preto bojoval za jeho odstránenie. V r. 1847 sa stal poslancom za mesto Zvolen v uhorskom sneme. Prvý žiadal zrušenie poddanstva a slovenské národné školstvo. Mimoriadny význam majú najmä Štúrove jazykovedné diela, ktorými sa zaslúžil o uzákonenie spisovnej slovenčiny- spisy Nárečja slovenskuo alebo potreba písaňja v tomto nárečí a Náuka reči slovenskej. V prvom z nich vysvetlil potrebu kodifikácie nového spisovného jazyka, uvádza, že Slováci sú rozdelení dvoma spisovnými jazykmi, bernolákovčinou a  bibličtinou, vyslovuje nádej, že nový jazyk konečne zjednotí oba tábory. V knihe Náuka reči slovenskej podáva gramatiku nového spisovného jazyka. Nový spisovný jazyk buduje na základe stredoslovenských nárečí a zavádza fonetický pravopis. Ĺ. Š. nepatrí medzi vedúcich básnikov svojej generácie, ale svojou poéziou im kliesnil cestu. Vzdal sa klasicistických princípov a vzorov a písal básne už podľa ľudovej poézie sylabickým veršom. Prvé básne napísal v češtine. Neskôr vydal len jednu zbierku básní v slovenčine pod názvom Spevy a piesne. Od lit. požadoval, aby bola vysoko ideová, aby plnila dôležité spoločenské poslanie. Vzorom básnickej tvorby sa podľa neho mala stať tvorba ľudu, ľudová slovesnosť. Svoje náhľady na ľudovú slovesnosť a na poéziu vyložil v spise O národních písních a pověstech plemen slovanských.
Samo Chalupka- bol priekopníkom romantickej poézie v sl. lit. Bol najstarším členom Štúrovskej školy a jedným zo zakladateľov a najaktívnejších členov Spoločnosti česko-slovanskej. Jeho poézia odráža hlboké vlastenecké cítenie a nadšenie pre boj za národnú slobodu. Písal balady, romance, piesne a hrdinské eposy.  K jeho obľúbeným témam patril jánošíkovský motív a motív ľudového odboja proti Turkom. Hrdinská postava bojovníka za slobodu a spravodlivosť vystupujú skoro vo všetkých básňach.
Z prvého obdobia Chalupkovej tvorby sú básne: Likavský väzeň, Junák, Kráľoholská. 
Po r. 1848 sa Chalupka odmlčal. Začal písať znovu až v 60-tých rokoch. Z tohto obdobia sú básne: Mor ho!, Boj pri Jelšave, Turčin Poničan, Branko.
V básni Likavský väzeň opisuje Jánošíka vo väzení a jeho túžbu po slobode. Jánošík a jeho zbojnícka družina vystupujú aj v básni Kráľoholská. Oslavou ľudového odboja proti Turkom sú básne Branko a Junák. Báseň Branko napísal podľa ľudovej povesti, v ktorej Branko žil dávno pred Jánošíkom a bol postrachom pánov. Podľa Chalúpkovej koncepcie Branko nebol zbojníkom, ale hrdinom , ktorý bojoval proti všetkým, ktorí páchali krivdy. Snažili sa ho chytiť, ale Branko hrdinsky bojoval proti presile a iba zradou ho premohli. Vyvrcholením básne sú verše, ktorými sa Branko lúči so životom: Pravde žil som , krivdu bil som,
                   verne národ môj ľúbil som.
Tieto verše sú na Chalúpkovu žiadosť vyryté aj na jeho náhrobnom pomníku.Charakterizujú jeho tvorbu aj ideály, za ktoré celý život bojoval.
Historické povesti: Boj pri Jelšave, Turčin Poničan. 
Turčin Poničan- zachytil v nej príbeh poturčenca, ktorý zajal v Ponikoch vlastnú matku a odvliekol ju ako otrokyňu do Turecka. Matka v ňom poznala vlastného syna. Poturčenec ju žiada, aby zostala pri ňom a pri svojom vnúčati. Matka však túži po vlasti, lebo tá je pre ňu drahšia ako zlato, zamat a bohatstvo, ktoré jej ponúka syn. Požiada ho, aby jej dovolil vrátiť sa domov.
Vrcholným dielom Sama Chalupku je hrdinská báseň Mor ho!
Jeho cieľom nebolo verné zobrazenie histórie, ale vyjadrenie hlbokého vlasteneckého cítenia. Dej básne je stručný. Odohráva sa v 4.str. na rovinách pri Dunaji pod Devínom. Rímsky cisár sa tu utáborí so svojím vojskom s úmyslom podmaniť si Slovanov. Skupina slovenských junákov prichádza k cisárovi s posolstvom mieru. Keď cisár odmieta ich pozdrav a vyhlási, že si zotročí národ, skupina poslov sa vrhne na Rimanov s výkrikom Mor ho! Všetci členovia družiny padnú v boji proti presile. Slovenskí junáci si radšej zvolili smrť ako porobu. Obetovali život za vznešené ideály a za svoju vlasť. Báseň sa končí odsúdením vrahov a výzvou do boja za slobodu. Chalupka sa nezameriava na opis boja, vyzdvihuje hrdosť a smelosť junákov, ich túžbu po mieri a slobode, odsudzuje násilie a zotročenie. Zdôrazňuje rovnosť človeka s človekom, národa s národom. 
Janko Kráľ
Je tvorcom sl. romantickej balady a novej básnickej reči. Bol najosobnejším a súčasne najrevolučnejším básnikom  Štúrovskej školy. Jeho prvé básne v slovenčine boli uverejnené  v Hurbanovom almanachu Nitra. Bol zložitou osobnosťou a podobne zložitá je aj jeho poézia. Vrstovníci ho nechápali, zdal sa im čudný, divný, tajomný, preto ho volali divným Jankom. Tajomstvom zostávali pre nich aj jeho potulky a cesty, neraz sa vydal na putovanie a nikto nevedel kam.
Dielo Janka Kráľa sa nezachovalo celé, mnohé jeho básne sa stratili alebo sa zachovali iba pozmenené, iné dlho zostali roztratené. 
Básnickú tvorbu Janka Kráľa môžeme rozdeliť na:
- piesne a balady inšpirovaní ľudovou sovesnoťou
- subjektívnu a reflexívnu lyriku
- básne s Janošíkovskou tematikou 
- revolučnú a politickú lyriku
 Piesne a balady
 Patria medzi prvé básne. Opieral sa v nich o ľudovú poéziu, už ako študent si na svojich cestách zapisoval piesne, rozprávky a povesti.
Jeho piesňach a baladách je zlo podobne ako v ľudovej poézii vždy potrestané. Preto v balade Povesť hynú dievčatá , ktoré sa posmievali starenke a nepodali jej vodu, mládenec v balade Skamenelý, skamenie pre nedodržaný sľub milej, dievčatá z balady Bezbožné dievky, ktoré opovážlivo vyvolávali čertov, sa prepadnú, preto niet pomoci smelej Marienke, ktorá v balade Kríž a čiapka zo samopaše doniesla z cintorína kríž. Niektoré balady Kráľ motivuje sociálne. V balade Pán tŕní bezbožný a krutý pán zabije na poľovačke človeka, z čo ho stihne trest, zošalie a hynie v strašných mukách. Inou sociálnou baladou je Kvet. Matka prinúti dcéru vydať sa bez lásky za bohatého vdovca a dcéra od žiaľu zomrie. V balade Zverbovaný sa Janík dá zverbovať do vojska, pretože nevidí iné východisko z biedy. Najznámejšou baladou je Zakliata panna vo Váhu a divný Janko. V jej úvodnej časti básnik zobrazil sám seba ako romantického samotára, divného Janka. Hrdina cíti biedu, nespravodlivosť, rozpory sveta,ale nevidí východisko, uteká od spoločnosti. Nenachádza nikde porozumenie, a preto sa uťahuje do samoty, kde sa cíti najlepšie. Túži vykovať veľký čin, ale tvrdá skutočnosť to nedovoľuje. Chce vyslobodiť zakliatu pannu z Váhu, ale zahynie v rozbúrených vlnách rieky. 
Subjektívna a reflexívna lyrika 
 Básňou Duma bratislavská reagoval na udalosti okolo  zosadenia Ľ. Štúra z katedry. V básni Orol vykresľuje mládenca, ktorý opúšťa matku a rodný kraj, aby v šírom svete bojoval, kým nezahynie. Vyjadrením túžby po slobode a voľnosti je báseň Orol vták. Básnik hovorí, že milší mu je voľný let, jak ten celý šíry svet a že radšej zahynie na poli, ako by žil v nevoli. 
Napísal aj cyklus básní, ktoré neskôr lit.kritik Milan Pišút nazval Dráma sveta. Cyklus tvorí 70 básni o minulosti, prítomnosti a budúcnosti sveta.
Básne s jánošíkovskou tematikou. Výlomky z Jánošíka sa skladá z troch básni: Janko, Žobrák, Zbojníkova balada. Básnik v ňom spracoval jánošíkovskú tematiku netradične a revolučne. Nezobrazuje idealizovanú postavu zbojníka, ale zameriava sa na zobrazenie ľudového odboja proti pánom a neznesiteľnej biedy poddaných.
Revolučná a politická lyrika: Revolučnú jar 1848 privítal v poézii a to básňach  Krajinská pieseň a Jarná pieseň. Nadšene víta revolúciu a každého vyzýva do boja. V básni Duma dvoch bratov oslávil pamiatku dvoch slovenských študentov, ktorých pre účasť v povstaní popravili. Báseň Šahy - zobrazil v nej celý tragický priebeh revolúcie, spomína na svoje uväznenie a odsúdenie. Lúči sa so svojimi  nádejami  a snami.  Vidí len tmavú budúcnosť  a neočakáva lepší osud svojho národa. Z jeho posledných básni je Slovo, z ktorej znova zaznieva odhodlaný tón a vyzýva do boja la slobodu národa . Básnik v nej vyslovuje svoje demokratické názory a presvedčenie o rovnoprávnosti všetkých národov.
Andrej Sládkovič
Prvý vytvoril ucelené básnické skladby. Pôsobil ako vychovávateľ v rodine Pišlovcov, kde sa nešťastne zamiloval do Márie. Zo šťastia a sklamania básnikovej lásky vzniklo jeho najslávnejšie dielo, básnická skladba Marína. Je to spev o láske, kráse a mladosti. Láska k vlasti a láska k žene splývajú u Sládkoviča v jedno. 
Obsah
Skladba sa dá rozdeliť na dve časti. V prvej autor vyjadruje túžbu po kráse a spomína na dni plné lásky. Stelesnením krásy je preňho jeho Marína. Jeho láska k dievčine sa postupne prelína s láskou k vlasti.  Vlasť drahú ľúbiť v peknej Maríne, 
            Marínu drahú v peknej otčine,
             a obe v jednom objímať!
Ďalšie strofy už vyjadrujú smútok, pretože básnik Marínu stráca. Druhá   časť má spoločenský charakter. Básnik ospevuje mladosť, ktorú nechápe ako fyzický vek, ale ako stav duše. Marína sa mení na vílu, ktorá vábi básnika do Hrona. On však premôže žiaľ a zvíťazí v ňom túžba po živote. Záver nevyznie tragicky, dominuje mu spomienka na krásnu lásku, ktorá nemá konca.
Detvan
Napísal ho tesne po Maríne, dej sa odohráva v 15.str. za vlády kráľa Matiáša. Skladá sa z 5 spevov: Martin, Družina, Slatinský jarmok, Vohľady, Lapačka. Autor v ňom vyzdvihuje krásy slovenského ľudu. Idealizuje Martina a Elenu ako symboly hodnôt ľudu. 
Obsah
V úvode Sládkovič predstavuje hlavného hrdinu, detvianskeho mládenca Martina Hudcovie: zachytáva jeho narodenie, premenu z dieťaťa na mládenca, jeho záľuby. Martin zabije kráľovského sokola a zamiluje sa do Eleny. Elenu unesú zbojníci. Martin ju vyslobodí. Dej pokračuje na slatinskom jarmoku, ktorý navštívi aj kráľ Matiáš. Martin sa ospravedlní, že mu zabil sokola, ale vysvitne tiež, že zabil aj zbojníka, a tak ho kráľ odmení-dá mu koňa a postroj. Kráľ sa však tiež zamiluje do Eleny.Obdivuj jej krásu a snaží sa u ohúriť prsteňom.Elena zostane verná Martinovi. V závere dôjde k verbovačke do Čierneho pluku. Aj Martin sa dá zverbovať, ale ponechá si svoj kroj, vrkoče a valašku.
Ján Botto
Hlavným zdrojom jeho inšpirácie bola ústna ľudová slovesnosť. 
Diela
Smrť Jánošíkova-lyricko epická básnická skldba
Ctibor, Žltá ľalia, Margita a Besná- balady
Smrť Jánošíkova-zložená z Predspevu a 9 spevov. Vyjadruje náladu celej Bottovej generácie.  
Obsah
 V Predspeve použil Botto alegóriu matky a detí, svoje verše posiela po Slovensku, ale sa bojí, že nenájdu ohlas, lebo Slovensko je zakliata krajina. Stretnú však hôrnych chlapcov. Úvod je oslavou slobodného života. Autor opisuje život hôrnych chlapcov na Kráľovej holi. Dozvedajú sa o zlapaní Jánošíka uvedomujú si svoj koniec dohára aj vatra-symbol slobodného života. Jánošíka nepremohla sila ,ale zrada. Do väzenia k nemu prichádza duša ľudu a lúči sa s ním. V noci  Jánošík sníva sen o mladosti a slobode. Vysvetľuje, že zbíjal kvôli pravde, kladie však otázku, či kradol viac on, alebo páni. Pred popravou ho kňaz vyzýva na modlitbu, on mu odpovie, aby sa modlil za ľud. Po poprave smúti nebo i zem a celá krajina je ako zakliata. Ľud si rozpráva povesti o Jánošíkovi, ktorý sa preň stáva symbolom slobody. V závere sa Jánošík ožení s kráľovnou víl-symbolom slobody.
Ján Kalinčiak
Veľký vplyv na jeho tvorbu mala jeho matka, ktorá pochádzala zo starého, ale schudobneného zemianskeho rodu. 
Diela
Reštavrácia - román
Bratová ruka, Púť lásky, Bozkovci, Mládenec slovenský, Mních-historické poviedky zo života slovenských zemanov.
Milkov hrob, Svätý Duch, Knieža liptovské- historické povesti so zemianskou tematikou.
Reštavrácia
Obsah
Jadrom príbehu je konflikt troch rodín počas volieb vicišpána: Bešeňovských, Levických a Potockých. Vicišpánom sa chcú stáť Adam Bešeňovský a Ján Potocký. Obaja získavajú hlasy voličov hostinami, pijatikou a podplácaním. Zemania svoje hlasy vždy sľúbia tomu, kto dá viac. Adam pre voľbami urazí rodinu Levických, keď nechce svoju dcéru Aničku vydať za Śtefana Levického, lebo je chudobný.  Štefanov strýko vymyslí plán-sľúbi Potockému, že mu pomôže vyhrať, ak sa druhým vicišpánom stane Štefan. Chcú voličom Bešeňovských zabrániť prísť na voľby. A tak jednu skupinu opijú a zavezú do lesa, ďalšiu nepustia cez most a inú zlákajú do cirkusu. Voľby zmeškajú, vicišpánom sa stane Potocký a druhým vicišpánom Štefan Levický. Adam potom dá Aničku Štefanovi.
Ján Palárik
Písal veselohry: Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch, Inkognito, Drotár.
Zmierenie alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch - Palárik vyslovuje demokratické názory na vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi Ukazuje na potrebu tolerancie a zmierenia medzi národmi, odsudzuje odrodilstvo, oslavuje vlastenectvo a vyzýva na úctu k národnému jazyku. Využíva dvojitú zámenu postáv, z čoho vzniká mnoho humorných situácií a komických zápletiek.
Obsah
Grófka Eržika Hrabovská čaká na svojho snúbenca Lajoša Kostrovického. Keďže ho dlho nevidela, nevie ako vyzerá, a preto ho chce vyskúšať. Zamení sa so svojou spoločníčkou Miluškou Orieškovovou, dcérou učiteľa. Lenže aj Lajoš sa zamení  s priateľom inžinierom Rohoňom. Miluška a  Rohoň sa do seba  zamilujú a Lajoš, maďarón a odrodilec-sa celkom nečakane zaľúbi do krásnej ženy, ktorou je vlastne grófka  Hrabovská. Tajomstvo sa napokon vyzradí, ale Lajoša nechajú ešte chvíľu v nevedomosti - hľadá svoju milú po dedine, snaží sa vyvliecť zo sobáša s grófkou / Miluškou/, až ho napokon zachráni dožinkový sprievod, ktorý vedie jeho milá a spieva slovenské piesne. V závere obe dámy povedia áno svojim vyvoleným.

                                           Realizmus

Typickou pre 19.str. sa stala priemyselná revolúcia, a za rozvojom priemyslu zákonite stojí rozvoj prírodných vied a návrat k rozumu, empírii a experimentom Vzniká nová filozofia-pozitivizmus. Pozivitizmus zdôrazňuje objektívne poznanie skutočnosti, za skutočné považuje len to, čo sa dá zmyslami overiť a skúsenosťou alebo experimentom dokázať. Mal veľký vplyv na literatúru a umenie.
Spisovatelia sa snažia skutočnosť, ľudské vzťahy, spoločnosť zobraziť objektívne. Túto metódu nazývame realizmus. Pozornosť sa obracia k obyčajnému, všednému životu. Typickou postavou je obyčajný človek z akejkoľvek spoločenskej vrstvy. Postavy sa v priebehu deja vyvíjajú menia. Realizmus pravdivo zobrazuje aj nedostatky spoločnosti a politické boje, často využíva iróniu a satiru. Zo žánrov prevládajú epické žánre: poviedka, novela a román. Dôraz kladie na drobnokresbu. Realizmus sa rozdeľuje na opisný a kritický. 

 Anglická lit
 Charles Dickens- predstaviteľ kritického realizmu. 
Diela:
Pamäti klubu Piekwickovcov- humoristický román
Oliver Twist, David Copperfield, Malá Doritka, Veľké
nádeje, Ťažké časy-sociálnokritické romány 
Vianočné poviedky- poviedky

Francúzska lit
Henri Beyle- Stendhal-majster psychologického románu, predstaviteľ kritického realizmu. 
Diela
Červený a čierny-román
Lucien Leuwen, Kartúza parmská - psychologické romány.
Červený a čierny-vznikol na základe skutočnej udalosti. Poskytuje obraz rozvíjajúcej sa meštianskej spoločnosti. V protiklade tu stoja čierna farba, ktorá symbolizuje spoločnosť, a červená-symbol túžby po plnom a vášnivom živote.
Obsah
Julien Sorel, syn tesára sa nemieni uspokojiť so svojím nízkym spoločenským postavením a rozhodne sa vyšvihnúť vyššie. Na ceste za svojí cieľom využíva pretvárku, úskoky aj ľúbostné pletky. Začína ako vychovávateľ v rodine starostu, pána de Renal. Stane sa milencom jeho manželky, ale neskôr ho zláka vojenská kariéra. Po páde Napoleona sa rozhodne vstúpiť do seminára a stať sa kňazom. Po nezhodách s predstaveným odchádza a stane sa tajomníkom markíza  de la Mole. Zapletie sa s jeho dcérou Matildou, ktorá s ním otehotnie a tak markíz dáva súhlas na sobáš.Vtedy však príde list od pani de Renal, ktorý odhaľuje Julienov charakter. Julien sa pokúsi svoju bývalú milenku zastreliť. Ťažko ju poraní a odsúdia ho na smrť. Na súdnom procese vykričí porotcom svoje pohŕdanie spoločnosťou, v ktorej žil.
Honoré de Balzac-zakladateľ kritickorealistického románu vo francúzskej lit. Vytvoril cyklus románov a poviedok Ľudská komédia. Zobrazuje francúzsku spoločnosť 19. str. Obsahuje 97 diel, ktoré sa delia na 3 cykly
1. Štúdie mravov. zahŕňa romány: Stratené ilúzie, Lesk a bieda kurtizán, Sesternica Beta, Bratranec Pons, Otec Goriot.
Osvetľuje sociálnu situáciu, majú 6 častí: diela zo súkromného života, zo života kraja, z parížskeho prostredia, politického, vojenského a vidieckeho života. 
2. Filozofické štúdie-romány:
Šagrénová koža, Hľadanie absolútna, Červená krčma.
3. Analytické štúdie-romány: Rozmarné poviedky, Malé strasti manželské, Fyziológia manželstva.
Otec Goriot-román o ľudskej bezcitnosti. Vychádza z presvedčenia, že šlovek nie je ani dobrý, ani zlý, spoločnosť ho kazí. 
Obsah
  Hlavnou postavou je bohatý obchodník- otec Goriot. Má dve dcéry. Jedna sa vydá za baróna, druhá za bankára.  Aby sa vydajom dostali do vyšších kruhov, otec im dal celý svoj majetok a presťahoval sa do chudobného penziónu. Jeho dcéry sú však nevďačné a hanbia sa zaňho. On nechce vidieť, ako ho zneužívajú, ani ich ľahostajnosť. Je zaslepený láskou k ním. Sám žije v chudobe a biede. Goriot umiera sám, bez svojich dcér, ale už precitnutý a sklamaný z ich charakteru. Na smrteľnej posteli Rastignacovi povie: Človek musí umrieť, aby poznal, čo sú deti. Tie neprídu ani na pohreb, pošlú len prázdne koče, aby sa previezli okolo. Zaujímavá je postava Rastignaca, ktorá a počas deja mení. Úsilie dostať sa do vyšších kruhov zatieni jeho dobré predsavzatia. Román sa končí jeho výzvou spoločnosti: A teraz uvidíme, kto z koho. 
Emil Zola - predstaviteľ fr. naturalizmu. Zobrazoval hlavne ťažké životné a pracovné podmienky robotníkov, ktoré veľmi dobre poznal. Písal romány: Zabijak, Brucho Paríža, Germinal.
Ruská lit.
V Rusku vládne despotický cár, stále funguje nevoľníctvo. Priemysel sa rozvíja len veľmi pomaly, časté sú roľnícke  povstania, vzbury šľachty proti absolutizmu cára. V mestách prekvitá úplatkárstvo, pokrytectvo a udavačstvo.
 Nikolaj Vasilievič Gogoľ
Diela: 
Večery na laze neďaleko Dikaňky, Petrohradské poviedky- zbierky poviedok.
Mŕtve duše-román
Revízor, Hráči, Žemba-komédie
Revízor
Obsah
Mestečkom sa roznesie správa, že prichádza revízor. Všetkých úradníkov aj honoráciu to vydesí. Za revízora považujú táraja Chlestakova, ktorý sa práve ubytuje v miestnom hostinci. Chlestakovovi to vyhovuje, votrie sa do ich priazne, vymámi značnú časť peňazí, zvedie manželku hajtmana, požiada o ruku jeho dcéru. Po Chlestakovovom náhlom odchode z jeho listu vysvitne, že bol podvodník. K tomuto sklamaniu pribudne aj nové zdesenie z toho že do mesta práve prišiel pravý revízor. Nemou scénou ustrnutých predstaviteľov mesta sa hra končí. 
Mŕtve duše
Záhadný úradník Čičikov cestuje po ruskom vidieku a prehovára statkárov, aby mu predali mŕtve duše, teda nevoľníkov, ktorí zomreli, ale v úradných listinách figurujú ako živí. Chce sa nimi ďalej podnikať-dať ich do zálohy alebo dostávať na nich dotácie v inom kraji. Na svojich cestách stretáva celý rad statkárskych a úradníckych typov. Jeho konanie napokon odhalia a preto musí ujsť. Guberniu opúšťa so zámerom pokračovať vo svojich aktivitách inde.
Fiodor Michajlovič Dostojevskij-majster psychologického románu.
Bratia Karamazovovci, Zločin a trest, Biedni ľudia, Zápisky z mŕtveho domu, Ponížení a urazení, Diablom posadnutí.
Lev Nikolajevič Tolstoj
Detstvo, Chlapčenstvo, Junošstvo-autobiografická trilógia
Sevastopoľské poviedky, Kozáci - poviedky
Anna Kareninová, Vojna a mier, Vzkriesenie- romány
Anna Kareninová: román o hľadaní zmyslu rodiny a lásky, psychologická sonda do ženskej duše.

                         Realizmus v  slovenskej literatúre
  
 V literatúre sa objaili nové témy a nové žánre.    V realizme mala prevahu próza. Oneskorený nástup realizmu na Slovensku súvisel s veľmi zlou ekonomickou, kultúrnou a hospodárskou situáciou. Nastala sociálna bieda, nezamestnanosť, v tomto čase vrcholilo hromadné vysťahovalectvo do zámorských krajin. Na Slovensku bolo nedostatok kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Strediskom konzervatívnej inteligencie bol Martin. Vychádzalo tu viacero časopisov, napr: Národné noviny, Slovenské pohľady, ČernokňažníkMartin bol i sídlom politických strán a spolkov. Koncom 19.str. vystúpila proti politike konzervatívcov opozičná skupina mládeže - hlasisti. Hlasisti zastávali modernejšie názory. V centre pozornosti mladej generácie spisovateľov už neboli historické témy, ale  súčasnosť a jej problémy.
Realizmus v sl. lit. rozdeľujeme na dve obdobia:
1.vlna  - tvorba prvej staršej generácie autorov- opisný realizmus
2.vlna - tvorba druhej mladšej generácie-kritický realizmus.

1. vlna realizmu sa rozvýjala  v 80. rokoch 19.str. K jej predstaviteľom patria priekopníci realizmu : Svetozár Hurban -Vajanský, Pavol Országh-Hviezdoslav, Martin Kukučin, Elena Maróthy -Šoltésová, Terézia Vansová. V tvorbe staršej generácie realistov mala ešte dôležitú úlohu tematika zemianstva a problematika národného útlaku.
Druhá vlna realizmu 
Predstavuje tvorba mladšej generácie spisovateľov, ktorá vstúpila do literatúry v 90. rokoch. Títo spisovatelia priniesli kritickejší pohľad na spoločnosť, nové témy, nové problémy. Ich hrdinom už nebol zeman, ale chudobný  človek, obyčajne z najbiednejších vrstiev. Boli to skutočné  reálne postavy odpozorované zo života. Prevládala najmä krátka próza-poviedky a novely s dedinskou tematikou. K predstaviteľom patria: Jozef Gregor-Tajovský, Božena Slančíková-Timrava, Ľudmila Podjavorinská, Janko Jesenský  Ladislav daši-Jégé.
Svetozár Hurban-Vajanský-bol básnikom, prozaikom, politikom, lit.teoretikom, kritikom, novinárom a redaktorom Národných novín  a Slovenských pohľadov.
Diela: 
Tatry a more, Spod jarma, Verše-básnické zbierky
Suchá ratolesť-román
Letiace tiene - novela
Tatry a more: Vajanský v nej opísal zážitky z  bojov na Balkáne. Skladá sa zo 7 častí: Zvuky, Maják, Jaderské listy, Sny a báje, Herodes, Dozvuky. Vajanský tu rozpracoval vzťah jednotlivca k národu a úsilie o národnú sebachovu. Rieši otázku zemianstva a jeho návratu do národného tábora. Nazdával, že zemianstvo by sa ešte mohlo stáť vedúcou silou, keby sa spojilo s národne uvedomelou inteligenciou. 
Suchá ratolesť- suchou ratolesťou na národnom pni sú práve zemania. 
Obsah
Stanislav Rudopoľský je zeman, veľký sveták, umelec-maliar, ktorý pochodil celý svet a cíti sa kozmopolitánom. Zdedí kaštieľ a majetok v Rudopolí. Je vnútorne prázdny a cynický, život na Slovensku ho vôbec nezaujíma. Je však všímavý a má veľmi ostré a jasné postrehy o ľuďoch a spoločnosti, čím mätie svojich priateľov a nastavuje im zrkadlo, núti ich viac premýšľať. Jeho život naplnia práve jeho priatelia. 
Mária Vansová-žena miestneho statkára, ktorá sa stane Rudopoľského múzou a prebudí v ňom záujem o krásu nielen ženskú, ale aj krásu slovenskej krajiny. 
Albert Tichý - učiteľ, spisovateľ a národovec, ktorý ho svojím talentom presvedčí, že aj  v slovenskom národe sú výnimoční ľudia. 
Adela Rybárička- veľmi samostatná bohatá mladá vdova do ktorej sa Rudopoľský zamiluje a ktorú si vezme za ženu.
Letiace tiene
 Tiene v názve novely symbolizuje nemohúcnosť národa, neschopnosť postaviť sa na odpor, maďarizáciu, smrť. Prívlastok letiace znamená, že všetko napreduje, staré zaniká a nové sa prijíma a rastie. Sobáš zemianky Ely Jablonskej a učiteľa Milka Holana demonštruje spojenie zemianstva a inteligencie, z ktorého vnznikne nová šlachta. 
Pavol Országh - Hviezdoslav
Rozsiahle literárne dielo P. O. H. možno rozdeliť na tieto časti:
1. lyrika
2. epika
3. dramatická tvorba
4. preklady iných literatúr
 Lyrika:
Hviezdoslav svoje básne spájal do väčších lyrických celkov s ústrednou myšlienkou. Okrem menších mapísal a vydal osem väčších cyklov lyriky: Sonety, Žalmy a hymny, Letorosty, Prechádzky jarom, Prechádzky letom, Stesky, Dozvuky a Krvavé sonety. 
K hlavným motívom jeho básní patria: človek a vesmír, človek a Boh, zmysel života, národ, ľud, práca, kritika spoločnosti, filozofické otázky, oravská príroda, vlastné duševné a životné krízy. Cyklus Sonety: sa skladá z 21 básní. Básnik v nich uvažuje a filozofuje o vesmíre, o spoločnosti a jej dejinách zamýšľa sa nad životom, smrťou, a nad svojím poslaním.
Cyklus Žalmy a hymny: obsahuje básne inšpirované cirkevnými sviatkami, sú to vlastne Hviezdoslavove hovory s Bohom. V nich uvažuje o spoločnosti, o zániku, a svojom vzťahu k Bohu, o utrpení národa.
 Cyklus Letorosty.: Je najrozsiahlejšia lyrická skladba. Skladá sa z troch častí. V prvej časti vyslovuje kritiku spoločnosti, ľudských vzťahov, znovu sa zaoberá ťažkým osudom národa. V druhej časti prevažuje smútok, pretože básnik v tom čase stratil matku, otca i brata. So smrťou svojich najbližších sa vyrovnáva v sérii básní, ktoré nazval Čierny rok. V tretej časti znovu prechádza od osobných bolestí a spomienok k problémom života slovenského ľudu. V bási K vám urodzeným, veľkomožným odsudzuje panskú spoločnosť, vyčíta pánom, že opovrhujú ľudom, hoci žijú z jeho práce, upozorňuje na hodnoty a schopnosti ľudu. V tomto cykle sa nachádza i známa báseň Ó mládež naša.. v ktorej sa obracia k mládeži, vyslovuje jej svoju dôveru, vidí v nej záruku krajšej budúcnosti. Letorosty uzatvára krásnymi spomienkovými básňami na matku- Priadka,  a otca- Rolník. 
Cykly Prechádzky jarom a Prechádzky letom venoval krásnej oravskej prírode. Príroda sa básnikovi stala druhým domovom. Nachádza v nej pocit harmónie, uspokojenia. 
Cykly Stesky a Dozvuky napísal v staršom veku. Uvažuje o starobe, o smrti, hodnotí svoju doterajšiu prácu, rozmýšľa nad tým, či jeho tvorba mala vôbec nejaký zmysel. V básni K ľudu, k ľudu mládež moja vyslovuje svoj životný odkaz mládeži. Báseň Ó, práci všetka česť je oslavou práce, ktorá je jediným cieľom a zmyslom ľudského života. V Dozvukoch už celkom prevažujú motívy starnutia a myšlienky na blížiacu smrť. Básnik sa lúči so svojou prácou i životom. 
 Aj keď sa cykle Dozvuky rozlúčil so svojimi čitateľmi, po vypuknutí 1. svetovej vojny nemohol mlčať. Takto vznikol jeho posledný cyklu  Krvavé sonety. Skladba obsahuje 32 sonetov.  Je ostrým protivojnovým protestom. V záverečných sonetoch vyslovuje túžbu po mieri, dúfa, že sa ľudstvo poučí a po skončení tohto strašného krviprelievania bude žiť v mieri.   
Epika
Najznámejšou a najkrajšou skladbou je jnikova žena. Je to lyricko - epická básnická skladba, jej dej je zasadený do prostredia krásnej oravskej prírody. Hviezdoslav postavil proti sebe dva svety, ľudový a panský. V postave Artuša Villániho odsúdil morálku pánov, ich zhýralosť, príživníctvo a pýchu. Artuš je mravne skazený, sebecký, panovačný a cynický. Predstaviteľmi ľudu sú Hanka a Michal. Básnik stojí na ich strane, vyzdvihuje morálnu čistotu ľudu, jeho pracovitosť, čestnosť a priamosť.
Dôležité miesto v kompozícií skladby majú i opisy krásnej oravskej prírody, úvod i záver skladby je oslavou prírody. Známe sú najmä úvodné verše skladby, ktoré majú názov Pozdrav. V Pozdrave vyjadruje svoj obdiv prírode, ktorá človeka uzdravuje, oživuje, pomáha mu zabudnúť na žiaľ a obnovuje jeho nádej. 

Obsah
 Po smrti starého hájnika sa jeho  syn Michal Čajka vyberie do kaštieľa, aby poprosil majiteľa panstva Villániho o miesto po otcovi. Pán ho prijme do služby, Michal sa ožení a so svojou peknou ženou Hankou sa nasťahujú do hájovne. Mladí zaľúbenci žijú uprostred krásnej prírody šťastne a spokojne. Do ich života však zasiahne Artuš Villáni, syn starého Villániho.  Artušovi sa zapáči Hanka a začne ju prenasledovať. Hanka ho však odmieta, a preto si Artuš vymyslí plán. Usporiada poľovačku, aby si bol istý, že Michal nebude doma, a vyberie sa za Hankou do hájovne. Hanka ho v sebaobrane zabije. Michal zoberie vinu na seba a prinúti Hanku odprisahať, že nikomu neprezradí pravdu. Michala uväznia a čaká ho súd. Hanka sa vráti k rodičom, ale aj oni sa od nej odvrátia. Otec jej neustále vyhadzuje Miškovu vinu na oči. Hanka napokon od žiaľu a výčitiek svedomia pomätie. Odíde z domu a túla sa po okolí. Po roku príde deň posledného pojednávania. Keď obhajca prednesie dojímavú reč na Michalovú obhajobu, zrazu vstúpi do sály Hanka. Prizná sa, že Artuša zabila ona, nie Michal. Súd ich oboch oslobodí a Michal si odvádza svoju pomätenú ženu. Raz v noci po silnej búrke zachráni Michal život starému pánovi Villánimu. Villáni im odpustí a Michal s Hankou sa znovu vrátia do hájovne. Hanke sa po čase narodí syn a ona vyzdravie. V lese i v hájovni opäť zavládne pokoj a mier.  
Ežo Vlkolinský  a Gábor Vlkolinský
 Námety zo zemianskeho prostredia spracoval v dvoch rozsiahlych básnických dielach- v Ežovi Vlkolinskom a v Gáborovi Vlkolinskom. Základnú dejovú osnovu tvori vzťah zemianstva k ľudu. Zemania i napriek svojmu  úpadku boli veľmi pyšní, arogantní, sedliackym ľudom opovrhovali, nechceli uznať, že doba sa už zmenila. 
 Ežo Vlkolinský- je prvým z vlkolínskych eposov.  Vykresli v  ňom celý rad typov, postáv a figúrok zo zemianskeho i ľudového života. obšírne opísal aj rozdielne zvyky týchto dvoch spoločenských vrstiev a zobrazil začiatok procesu splývania zemianstva s ľudom.
Obsah
Po smrti zemana Beňa Vlkolinského sa paňou majetku stáva jeho žena Estera- hrdá zemianka. Jej syn Ezechiel sa zamiluje do sedliackeho dievčaťa, Žofky.  Keď ju chce popýtať o ruku, hrdá Estera sa nevie s tým zmieriť, že si nevybral zemianku, ale sedliačku. Vo svojej hrdosti ho vyženie z domu a prestane sa sním rozprávať. Eža prichýli jeho strýko Eliaš, ktorý sa chce Estere pomstiť za dávne spory, a hoci je skupáň, vystrojí mladým svadbu, ktorá trvá štyri dni. Vypuknú na nej aj spory medzi povýšenými zemanmi a sedliakmi. Estera sa s mladou rodinou roky nestýka, jej srdce zmäkne až po zoznámení sa s vnukom Benkom. Kvôli nemu sa s Ežom a so Žofkou zmieri.
Gábor Vlkolinský je druhým vlkolínskym zemianskym eposom. Je pokračovaním Eža Vlkolinského. Zobrazuje ceľkový proces rozkladu a úpadku zemianstva. 
Obsah
 Hlavnou postavou je Gábor, Ežov príbuzný. Gáborová matka je pijanka, o hospodárstvo sa nestará, dom a majetok pustne, dlhy rastú. Gáborov otec nenachádza východisko z tejto situácie a napokon aj on sa dá na pitie. Gábor nemá šťastie ani v láske, zemianske dievčatá ho odmietajú, ani jedna sa nechce do takej rodiny vydať. Gábor chce spáchať samovraždu, ale zabráni mu v tom Ežo a poradí mu, aby si vybral dievča zo sedliackej rodiny.
Dramatická tvorba- Herodes a Herodias. Spracoval v nej biblický námet, ale zároveň vyslovil kritické názory na spoločnosť.
Preklady
Prekladal zo slovanských literatúr, z nemeckej, maďarskej i anglickej lit. Svojimi prekladmi dokázal, že do slovenčiny možno preložiť aj najväčšie skvosty svetovej literatúry.

 Martin Kukučin
Písal črty, poviedky, romány, divadelné hry, cestopisy. Do literatúry uviedol ľudové postavy a ľudovú reč.    Dedinského človeka opisoval s chápavým, láskavým humorom. 


 Diela.
 Rysavá jalovica, Neprebudený, Veľkou lyžicou, Do školy, Pred skúškou, Vianočné oblátky, Keď báčik z Chochoľova umrie - poviedky.
Dom v stráni-román
Komasácia, Bacúchovie dvor-divadelné hry.
Rysavá jalovica- Kukučin v nej s láskavým humorom líči neduh hlavnej postavy Adama Krta-alkoholizmus. Základom deja je rad humorných príhod, ktoré Adam zažije cestou na jarmok a späť.
Obsah
Adam Krt sa veľmi teší na jarmok, kde má predať ušité kapce a nakúpiť pár vecí do domácnosti a jalovicu.  Tú kúpi od svojho suseda Adama Trnku. Uviažu jalovicu pred krčmou, v ktorej idú zjednať cenu a Zapiť oldomáš. Medzitým Trnková žena nevediac, že jalovica je už predaná, odvedie kravu domov. Podnapitý Adam ju hľadá až do polnoci, žena sa veľmi hnevá a vyženie ho jalovicu hľadať. Adam odíde s tým, že sa už nevráti. Trnka ho márne hľadá tri dni, nájde ho až na píle, kde Krt vstúpil do služby. Po čase sa vráti domov so zarobenými peniazmi a žene sľúbi, že už nikdy nebude piť. Svoj sľub dodrží a stane sa z neho bohatý gazda. 
Neprebudený
Psychologická analýza charakteru slabomyseľného dedinského pastiera husi Ondráša Machuľu. Ondráš má 20 rokov, ale dušu dieťaťa, nevie rozlíšiť fantáziu od skutočnosti, je duševne zaostalý-neprebudený, má zmrzačenú tvár aj telo. Otec od neho odišiel, matka sa utrápila na smrť, býva u svojej tety-totky, Je dedinským husárom. Ondráš zomiera v plameňoch pri záchrane milovaných husí. 
Dom v stráni- 
Dej románu sa odohráva v Dalmácii na Brači. Je kronikou jedného roka života na tomto ostrove. Proti sebe stoja rodiny težaka Mateho Beraca, ktorý predstavuje patriarchálny sedliacky svet ,a  šory Anzuly Dubčičovej, ktorá stelesňuje zemiansku triedu. Hlavnou postavou je Mate-celý život tvrdo pracoval, je sebavedomý, hrdý, teší sa autorite, je za zachovanie tradícii. Mateho syn symbolizuje zánik jeho sveta. Zaniká aj svet zemanov. Budúcnosť Kukučin vidí v novej vrstve-podnikateľoch. Základným motívom je láska a smrť. Román sa delí na 4 časti, ktoré sledujú vznik lásky medzi Katicou a Nikom a jej postupný zánik. 
Obsah 
Vzájomný vzťah medzi Matem a Anzulou naruší láska ich detí Katice a Nika. Hlavne Mate je veľmi nešťastný a radšej by Katicu videl mŕtvu než s Nikom. Aj Šora Anzula už pre Nika vybrala nevestu, zemianku Doricu. Obaja rodičia sa však dohodnú, že mladým nebudú brániť, predpokladajúc, že aj tak sa sami rozídu .Śora  Anzula  navyše organizuje situácie, v ktorých vidno rozdiely medzi Katicou a Doricou. Niko si napokon uvedomí, že s Katicou sa k sebe nehodia. Rozíde sa s ňou a vezme si Doricu. Ich láska sa  nemohla naplniť nielen preto, že pochádzali z rozličných vrstiev, ale aj preto, že každý ju prežíval inak. Niko bol najskôr zaľúbený a potom rozmýšľal. Katica najskôr premýšľala nad výhodami vzťahu až neskôr sa zamilovala. Katica si napokon zoberie starú lásku Paška Bobicu.

pokračovanie na tejto stránke....

  
   
   


 

Žiadne komentáre: